12 kwietnia

Co to są ceny transferowe? Jak sporządzać dokumentację?

Przedłożenie organom dokumentacji cen transferowych jest niezwykle ważne, gdyż za jej brak obowiązują niemałe kary. Co więcej, opracowanie to musi być sporządzone według obowiązujących wytycznych i w odpowiednim terminie. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej o cenach transferowych oraz elementach, które powinny znaleźć się w dokumentacji.

Definicja cen transferowych

Cena transferowa, najprościej ujmując, to cena, która jest ustalona w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo, osobowo lub rodzinnie. Cena transferowa jest więc bardziej  wystawiona na ryzyko, że zostałaby ustalona w innej wysokości w sytuacji, gdyby między podmiotami nie istniały żadne powiązania. Taka pokusa pojawia się również w przypadku transakcji między podmiotami, z których jeden ma siedzibę znajdującą się w tak zwanym raju podatkowym – kraju, gdzie przepisy podatkowe są niezwykle łagodne dla zagranicznych firm.

Dokumentacja cen transferowych

Wymóg sporządzania dokumentacji cen transferowych wynika z przepisów podatkowych danego państwa. Obowiązuje on przedsiębiorców, którzy przeprowadzili transakcję lub zawarli umowę spółki z podmiotem powiązanym powyżej określonej przepisami wartości. Obowiązek dokumentacji spoczywa też na podatnikach, którzy zrealizowali transakcję z podmiotem którego zarząd lub siedziba znajdują się w kraju, gdzie stosuje się szkodliwą konkurencję podatkową.

Ustawy PIT oraz CIT wskazują elementy, które powinny znaleźć się w dokumentacji, a ich uzupełnienie stanowią wytyczne międzynarodowej organizacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Informacje, które obejmuje dokumentacja podatkowa to między innymi opis funkcji pełnionych przez podmioty, których dotyczy transakcja, przewidywane koszty, sposób, w jaki została wykonana kalkulacja oraz określenie wszelkich czynników mających wpływ na przebieg transakcji. Niezwykle istotne jest, aby pamiętać o corocznej aktualizacji dokumentacji.

Rodzaje powiązań

Podmioty biorące udział w transakcji mogą być ze sobą powiązane na trzy sposoby. Są to powiązania kapitałowe, osobowe lub rodzinne.
Powiązanie kapitałowe występuje w przypadku, gdy jeden z podmiotów posiada prawo głosu, które wynosi ponad 25% wszystkich praw głosu w drugim podmiocie. Z powiązaniem osobowym mamy do czynienia w sytuacji połączenia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej w dwóch osobnych podmiotach oraz w przypadku, gdy dana osoba posiada udziały w wysokości co najmniej 25% w jednym podmiocie, równocześnie sprawując funkcję kierowniczą w drugim podmiocie. O ostatnim powiązaniu – rodzinnym – można mówić w sytuacji, kiedy osoby sprawujące funkcje lub posiadające udziały w podmiotach realizujących transakcje są ze sobą spokrewnione lub spowinowacone.

Kontrola cen

Ceny transferowe są skrupulatnie weryfikowane przez władze skarbowe ze względu na ryzyko zaniżenia podatku dochodowego, który jest opłacany w Polsce – ceny stosowane przez podmioty powiązane muszą być zatem rynkowe. Przeprowadzane kontrole dzielą się na podatkowe oraz celno-skarbowe. O pierwszej z nich podmiot zostaje zawiadomiony, po czym w okresie od 7 do 30 dni kontrola podatkowa zostaje przeprowadzona. W nielicznych przypadkach ten typ kontroli może odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia. Kontrola celno-skarbowa natomiast odbywa się bez powiadomienia podatnika. Celem inspekcji jest upewnienie się, że stosowane ceny są zgodne z warunkami rynkowymi, a w jej wyniku powstaje protokół przedstawiający ocenę transakcji pod kątem podatkowym.

Sankcje za brak dokumentacji

Przedłożenie dokumentacji cen transferowych w odpowiednim terminie jest niezwykle istotne, gdyż za wszelkie opóźnienia nakładane są sankcje na podatnika. Sankcje dzielą się na podatkowe, karno-skarbowe oraz karne. Sankcja podatkowa wynosi 50% podatku od wartości różnicy między dochodem, który został określony przez organ podatkowy a tym, który przedstawi podatnik. Sankcja karno-skarbowa jest nakładana, jeśli w ciągu 7 dni od dnia żądania dokumentacji nie zostanie ona przedstawiona i wynosi 120, 240 lub 720 stawek dziennych, a w niektórych przypadkach obowiązuje też kara pozbawienia wolności. Sankcja karna natomiast wynosi 1-8% przychodu.


Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]

    Godziny otwarcia
    Godziny otwarcia 9:00-17:00
    Adres
    Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa