Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny to “nowy”, wciąż mało znany zawód. Posiadanie w Polsce licencji doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności: nadzorcy sądowego, zarządcy, doradcy oraz syndyka. Obecnie w naszym kraju jest ponad 1500 doradców do zarządzania restrukturyzacją.

Nowy i ważny zawód

doradca restrukturyzacyjny
Szymon Mojzesowicz – ekspert ds. restrukturyzacji

DR to zawód regulowany, który powstał dzięki ustawie z 2016 roku. Licencję na wykonywanie tego zawodu nadaje Ministerstwo Sprawiedliwości. Doradca to specjalista, który posiada doświadczenie w zarządzaniu majątkiem oraz szeroką wiedzę z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W praktyce głównym zadaniem doradcy jest ratowanie firmy przed upadłością. Dotyczy to zwykle firmy, która straciła płynność finansową, ale jeszcze nie grozi jej bankructwo. DR powinien także umieć przygotować spółkę do “bezpiecznej” upadłości.

Dla MŚP i dużych firm

Słabe wyniki finansowe i niepokojące bilanse powinny być „lampką ostrzegawczą”, którą menedżer powinien we właściwym momencie dostrzec. Utrata płynności finansowej w firmie będzie już wyłącznie głośnym alarmem o pożarze, który natychmiast trzeba gasić. Problemy finansowe to zawsze trudna sytuacja, ale nie zawsze muszą oznaczać upadek przedsiębiorstwa. Warto zatem skorzystać z usług doradcy w momencie pierwszych symptomów problemów finansowych. Przedsiębiorca nie jest zwykle obiektywny wobec swojej firmy i nie może na chłodno ocenić sytuacji. Doradztwo restrukturyzacyjne powinno być podstawowym obszarem consultingu z jakiego korzystają zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP, jak i duże firmy.

Sam wybierz doradcę

Rolą doradcy w takim postępowaniu bywa negocjowanie oraz przygotowanie układu z wierzycielami. DR przygotowuje i przedstawia sędziemu plan restrukturyzacji. Na jego podstawie są podejmowane wszystkie późniejsze decyzje. Plan musi być profesjonalny i czytelny. Musi przekonać wierzycieli, że redukcja zobowiązań i udzielenie kredytu zaufania dłużnikowi jest bardziej opłacalne niż przeprowadzenie upadłości. Restrukturyzacja firmy może bowiem przynieść korzyści zarówno dla samego dłużnika i jego pracowników, jak i dla kredytodawców, dostawców, podwykonawców, klientów.

Jeśli chodzi o wybór doradcy, nie warto pozostawiać takiej decyzji sędziemu. Sąd w większości przypadków uwzględnia wnioski o ustanowienie wskazanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Kontakt z doradcą restrukturyzacyjnym

Doradca restrukturyzacyjny – szczegóły ustawowe

1) Licencja doradcy uprawnia do wykonywania czynności: syndyka i zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego. Czynności doradztwa restrukturyzacyjnego obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

2) Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą powołana do pełnienia funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej. Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego obowiązuje się do kształcenia ustawicznego w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Licencję doradcy może uzyskać…

3)  …osoba fizyczna, która: ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy syndyka, nadzorcy lub zarządcy. Ma pełną zdolność do czynności prawnych. Ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie.

4) Doradca restrukturyzacyjny posiada nieposzlakowaną opinię. W okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1. Nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Brak podejrzenia albo oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

5) Licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wniosek złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.

6) Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, określonych w art. 3 warunki przyznania licencji ust. 1 pkt 1, 4 i 6, oświadczenia wnioskodawcy, że ma on pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z Kodeksem Etyki DR…

doradca restrukturyzacyjny

….jest zobowiązany zachować w tajemnicy oraz nie ujawniać informacji wrażliwych, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której zgodnie z literą prawa zobowiązano go do udzielenia takich informacji lub wymaga tego cel postępowania. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie, dlatego trwa także po zakończeniu postępowania przewidzianego w przepisach Ustawy z dn. 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne.

Doradca zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. DR posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych zobowiązany jest używać oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.

Osobę, której przyznano licencję….

…doradcy restrukturyzacyjnego, oraz osobę posiadającą decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym doradcy restrukturyzacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów, wpisuje się na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Nadzór nad działalnością osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego sprawuje Minister Sprawiedliwości. Nadzór nie może wkraczać w ocenę zasadności czynności wykonanych bezpośrednio na polecenie, za zezwoleniem lub zgodą sądu albo sędziego-komisarza.

Ważny zawód z powodu pandemii

DR to ważny zawód w 2021 roku. W najbliższych miesiącach setki, a może tysiące firm będzie miało bardzo poważne problemy z płynnością finansową. Nie wszystkie muszą upaść. Dla wielu z nich istnieje nadzieja. Wystarczy dobrze przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne. Odpowiada za nie DR. Dzięki niemu można spojrzeć na kłopoty swojej firmy z innej perspektywy. Doradca ma pomóc stworzyć plan, który będzie zawierał decyzje związane ze stricte restrukturyzowaniem zasobów firmy. Ma także pomóc w negocjacjach z wierzycielami. Za jakość tego postępowania, DR odpowiada przed Sądem.

zespole Lege Advisors znajdziecie uznanych doradców, którzy pracują na polskim rynku od prawie 20 lat. Ich doświadczenie, rozumienie zasad, na jakich działa biznes oraz szerokie spectrum wykształcenia, sprawia, że są ważnym elementem reorganizacji przedsiębiorstwa.

Kolejny doradca w Lege Advisors

 Doradca restrukturyzacyjny

Od 25 sierpnia br. w Lege Advisors oficjalnie jest już dwóch doradców restrukturyzacyjnych! Do Szymona Mojzesowicza MRICS (CEO Lege Advisors) dołączył Przemysław Furmanek z numerem licencji Ministra Sprawiedliwości 1594. Przemysław Furmanek od czterech lat przygotowywał się do wyzwania, jakim jest pełnienie funkcji: syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy, nadzorcy sądowego oraz nadzorcy układu w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Teraz będzie miał możliwość wykorzystać w praktyce doświadczenie zdobywane pod skrzydłami Szymona Mojzesowicza.

Zobacz także: operat szacunkowy i wycena ruchomości

Poleć tę stronę w Social Mediach