7 stycznia

Wniosek o upadłość spółki

Wniosek o upadłość spółki

Czym jest wniosek o upadłość spółki? Głównym celem postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy jest zaspokojenie wierzycieli. Następuje to ze środków uzyskanych przez syndyka po sprzedaży majątku upadłego. Warto zaznaczyć, że uprawniony do złożenia wniosku o upadłość spółki jest sam dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli. Od tych ostatnich wymagane jest na tym etapie jedynie uprawdopodobnienie swojej wierzytelności. Wniosek to obowiązek, który spoczywa na każdym członku zarządu.

>> Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Co grozi za niezłożenie wniosku w terminie?

Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” (art. 586 KSH). Wobec członka organu uprawnionego do reprezentacji spółki, uchylającego się od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości, sąd dodatkowo może nałożyć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek – potrzebne dokumenty

 1. Aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. Bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Ponadto, listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. Oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 5. Lista podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika. Wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

  Dokumenty ciąg dalszy….

 6. Wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. Informacje o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich. A także innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach. Ponadto, informacje o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 8. Informacje o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
 9. Informacja, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych dłużnik:
  • zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub
  • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.
 10. Oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli natomiast oświadczenie to nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o upadłość spółki

Kiedy składać wniosek?

Podsumowując, należy składać wniosek o upadłości spółki, kiedy jeszcze spółka dysponuje majątkiem na przeprowadzenie postępowania. Co więcej, samo złożenie wniosku o upadłość spółki, który zostaje przez sąd oddalony z uwagi na brak majątku, nie zapewnia ochrony przed odpowiedzialnością karną i cywilną. Potwierdza to orzecznictwo sądów.

Zapytaj naszych ekspertów także o: wycena ruchomości, wycena nieruchomości, restrukturyzacja firmy

Poleć tę stronę w Social Mediach

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

  Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]