Wniosek o upadłość spółki

82 / 100

Wniosek o upadłość spółki – kto może złożyć?

Wniosek o upadłość spółkiGłównym celem postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy jest zaspokojenie wierzycieli. Następuje to ze środków uzyskanych przez syndyka po sprzedaży majątku upadłego. Warto zaznaczyć, że uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest sam dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli. Od tych ostatnich wymagane jest na tym etapie jedynie uprawdopodobnienie swojej wierzytelności. Wniosek o upadłość spółki to obowiązek, który spoczywa na każdym członku zarządu.

Wniosek o upadłość spółki – co grozi za niezłożenie w terminie?

Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” (art. 586 KSH).

Wobec członka organu uprawnionego do reprezentacji spółki, uchylającego się od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości, sąd dodatkowo może nałożyć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie dokumenty potrzebne są do wniosku o upadłość spółki?

 1. Aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. Bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. Oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 5. Spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 6. Wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. Informacje o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 8. Informacje o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
 9. informacje, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych dłużnik:
  • zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub
  • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.
 10. Oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli natomiast oświadczenie to, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o upadłość spółki – kontakt >>

Upadłość konsumencka – https://upadanie.pl/

Zobacz także: Wniosek o otwarcie restrukturyzacji

social-facebook social-instagram social-linkedin