12 maja

Wycena przedsiębiorstwa w przypadku pre-pack’u

Wycena przedsiębiorstwa w przypadku pre-pack’u jest istotnym krokiem, który pomaga określić wartość aktywów i pasywów, a także ustalić warunki transakcji.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa mającego być przedmiotem sprzedaży, wykonywany jest przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Dołączenie operatu sporządzonego przez profesjonalny podmiot ma na celu weryfikację zaproponowanej ceny sprzedaży wskazanej we wniosku pre‑packowym oraz wyeliminowanie ofert rażąco nierynkowych.

Wycena przedsiębiorstwa w przypadku pre-pack'u

Istnieje kilka metod wyceny, które mogą być stosowane w procesie wyceny przedsiębiorstwa w przypadku pre-packu. Możemy wyróżnić trzy takie metody:

1. Majątkową – polegającą na określeniu wartości netto aktywów przedsiębiorstwa. Obejmuje to wycenę nieruchomości, maszyn, zapasów, należności i innych aktywów oraz odjęcie zobowiązań.

2. Dochodową – opierającą się na prognozowanych przepływach pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo w przyszłości. Może obejmować analizę historycznych danych finansowych, plany biznesowe, prognozy sprzedaży i kosztów, a także dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych.

3. Porównawczą – polegającą na porównaniu przedsiębiorstwa z podobnymi firmami na rynku. Obejmuje analizę wskaźników finansowych, wielokrotności wartości rynkowej, transakcji porównywalnych przedsiębiorstw i innych czynników rynkowych.

W praktyce wycena przedsiębiorstwa w pre-pack’u może być skomplikowana i zależy od wielu czynników, takich jak:

– branża,
– kondycja finansowa,
– perspektywy wzrostu,
– unikalność aktywów,
– i wiele innych.

Dlatego tak ważne jest, aby została sporządzona przez zespół pod kierunkiem biegłego ds. wyceny przedsiębiorstw.

Aneta Pałdyna – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa