Czym jest alokacja ceny nabycia 2024?

Warto wiedzieć czym jest alokacja ceny nabycia. To bardzo ważny element rachunkowości przejęć.

Czy alokacja ceny nabycia (PPA – Purchase Price Allocation) jest istotna w biznesie? Stosuje się ją przede wszystkim w rachunkowości przejęć. Pomaga dokładnie odzwierciedlić czynniki wpływające na wartość nabytego przedsiębiorstwa.

Alokacja ceny nabycia pozwala także użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumieć, ile warte są poszczególne części takiego przedsiębiorstwa. Jednym z najtrudniejszych elementów PPA jest identyfikacja kluczowych aktywów (a czasem zobowiązań) do oszacowania.

Alokacja Ceny Nabycia
Alokacja Ceny Nabycia 2023 – Jak to robimy?

Czym jest alokacja ceny nabycia?

  1. Według definicji alokacja ceny nabycia jest zastosowaniem rachunkowości do wartości kupowanej firmy, zgodnie z którym jedna spółka (przejmująca), nabywając drugą spółkę (docelową), alokuje cenę nabycia na różne aktywa i zobowiązania nabyte w wyniku transakcji.
  2. Alokacja ceny nabycia jest najczęściej czynnością wykonywaną w ramach księgowania przejęcia przez kupującego. Jak sama nazwa wskazuje, to proces „rozdzielenia” (alokacja) ceny zakupu zapłaconej za nabytą spółkę do jej materialnych i niematerialnych składników majątku. Rachunkowość przejęcia jest wymogiem sprawozdawczości finansowej i podatkowej, który powstaje w wyniku transakcji zmiany kontroli.

Zapytaj naszego eksperta ds. przygotowania alokacji

Szymon Mojzesowicz
Szymon Mojzesowicz MRICS

Alokacja i jej prawidłowe przygotowanie (raport PPA), wymaga często interdyscyplinarnego zespołu, dlatego w Lege Advisors realizujemy takie zlecenia dla dużych transakcji.

Szymon Mojzesowicz MRICS, ekspert ds. analizy i wyceny przedsiębiorstw, ruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W branży doradczej pracuje od 20 lat. Jest rzeczoznawcą majątkowym wpisanym na listę biegłych sądowych.

Jeśli interesuje Cię alokacja ceny nabycia i chciałbyś o to zapytać naszego eksperta? Napisz na: szymon.mojzesowicz@legeadvisors.pl

Co wycenia się w ramach alokacji ceny nabycia?

  1. Wycenie podlegają składniki wynagrodzenia za zakup, jak również aktywa, które firma nabywa oraz zobowiązania, które przejmuje (mogą być one również przedmiotem wyceny). Niezbędne jest wskazanie jakie elementy, jaki mają udział w cenie nabycia. Niezbędna jest też identyfikacja najważniejszych elementów przedsiębiorstwa, które są „nośnikiem” ceny – czy firma docelowa jest przejęta ze względu na bazę klientów, unikalną technologię lub świadomość marki? Podobnie, zrozumienie wszelkich przejętych zobowiązań pomocne będzie w określeniu zakresu alokacji ceny nabycia.
  2. Gdy raport PPA dotyczy funkcjonującego przedsiębiorstwa, alokacja często wymaga wyceny nieruchomości komercyjnych, ruchomości, maszyn, linii produkcyjnych, WNiP, należności, zobowiązań, a więc wymaga holistycznego podejścia oraz całego zespołu biegłych. Lege Advisors ma specjalistów którzy przygotowują wyceny wg swoich specjalizacji i w efekcie alokujemy cenę na poszczególne pozycje aktywów.
  3. W przypadku nabycia od syndyka, zdarza się, że aktywa są warte więcej niż cena zakupu (z powodu bonifikaty w procesie likwidacji) i wówczas nasi specjaliści od wyceny przedsiębiorstw uzupełniają raport PPA o dodatkowe informacje i analizy. Na to też mamy sprawdzone procedury.

Alokacja ceny nabycia w przypadku nieruchomości

  • W sytuacji nabycia lub sprzedaży nieruchomości, firma nabywająca musi przeprowadzić alokację ceny nabycia. Ujęcie finansowo-księgowe szacuje wartość godziwą spółki docelowej podczas transakcji. Odbywa się to poprzez alokację aktywów materialnych i niematerialnych w oparciu o całkowitą cenę zakupu.
  • Alokacja określa, co uważa się za wartość godziwą firmy, nie określa godziwej ceny rynkowej, która jest najczęściej używana do celów wyceny podatku od nieruchomości. Istnieje wiele zmiennych, które odróżniają wartość godziwą od rynkowej. Dla właścicieli nieruchomości kluczowe jest zrozumienie różnic między tymi wartościami i odpowiednich sytuacji dla obu.

Ważna wiedza o alokacji ceny nabycia

Alokacja ma istotne konsekwencje podatkowe dla sprzedających. Ważne jest więc, aby sprzedający mieli podstawową wiedzę, jak to działa w praktyce. Wszelkie koszty dotyczące przejęcia, takie jak opłaty za konsultacje, koszty doradztwa, opłaty prawne, itp., nie są częścią PPA. Standardy rachunkowości nakazują, aby jednostka przejmująca ponosiła koszty w momencie ich naliczenia, w trakcie świadczenia usług.

Implikacje podatkowe i księgowe w alokacji ceny nabycia

Ważnym obszarem każdego przejęcia spółki jest raport alokacja ceny nabycia w umowie kupna-sprzedaży. Raport PPA odzwierciedla porozumienie co do sposobu alokacji zapłaty za nabyte aktywa (w tym wartości niematerialne) i przejęte zobowiązania. Oprócz sporządzenia bilansu „pierwszego dnia” dla jednostki przejmującej, który przedstawia poszczególne nabyte aktywa/zobowiązania, umowa PPA ma szersze implikacje podatkowe i księgowe. Są zależne od tego, jak strony zdecydują się przypisać cenę. Na przykład, gdy większą wartość przypisuje się do nabytych składników majątku materialnych, istnieje wyższa podstawa do amortyzacji w przyszłości. Ale może to również narazić sprzedającego na podatek od odzyskanej amortyzacji.

Proces wyceny (Alokacja CN) analizuje poszczególne składniki majątku i procesy biznesowe na poziomie szczegółowości, który często nie bada się. Podstawą tej analizy jest jasne zrozumienie podstawowych czynników operacyjnych w firmie docelowej. Kolejną potencjalną korzyścią z ustrukturyzowanej umowy PPA jest zrozumienie alokacji ceny nabycia wartości do składników majątku podlegających amortyzacji podatkowej.

Podmiot przejmujący wycenia i rozlicza nabyte składniki majątku, przejęte lub zaciągnięte zobowiązania oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane w ramach połączenia jednostek. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, w zależności od ich charakteru. W dniu przejęcia, podmiot przejmujący ujmuje w raporcie możliwe do zidentyfikowania nabyte składniki majątku, przejęte zobowiązania oraz wszelkie niekontrolujące udziały w jednostce przejmowanej.

Alokacja Wartości Nabycia
Alokacja Ceny Nabycia

Alokacja ceny nabycia – składniki stosowane na świecie

W wielu krajach świata alokacja ceny nabycia zawiera trzy elementy, które pozwalają zidentyfikować proces wyceny i określać wartość netto.

  • Możliwe do identyfikowania aktywa netto – cena aktywów przejmowanej spółki pomniejszona o sumę jej zobowiązań określana jest jako „możliwe do zidentyfikowania aktywa netto”. składniki majątku takie mają określoną cenę w danym czasie i których korzyści można zidentyfikować i odpowiednio określić. Zasadniczo, możliwe do zidentyfikowania aktywa netto to wartość księgowa aktywów w bilansie przejmowanej spółki. Należy pamiętać, że identyfikowalne składniki majątku mogą być zarówno materialne jak i niematerialne.
  • Odpis aktualizujący – jeżeli cena bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego godziwa war. rynkowa. Odpis aktualizujący jest korektą zwiększającą war. księgową składników majątku. Kiedy niezależny specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw zakończy ocenę godziwej wartości rynkowej aktywów spółki docelowej, ustala się kwotę odpisu.
  • Wartość firmy – Kwota zapłacona przekraczająca cenę składników majątku netto spółki docelowej pomniejszona o jej zobowiązania określana jako wartość firmy. Oblicza się ją przyjmując stawkę nabycia organizacji i odejmując rozróżnienie między uczciwą rynkową opłatą za majątek i zobowiązania. Firmy zobowiązują się do ponownej oceny każdej zarejestrowanej cenyi firmy co roku i rejestrowania korekt z tytułu utraty wartości, jeśli jest to konieczne. Jest to spowodowane tym, że cena firmy nie ulega amortyzacji, ale bywa amortyzowana w czasie alokacji.

Alokacja ceny nabycia i sztuczna inteligencja

Możemy udawać, że rewolucja AI nie ma miejsca…, ale długo tak się nie da. Możemy też obawiać się, że nasza praca jest w pełni zastępowalna przez algorytmy. Ale to też, póki co, nie ma miejsca. Alokacja ceny nabycia to trudny, wielowymiarowy proces wyceny, w którym powinni brać udział specjaliści wielu obszarów. Tak to działa w Lege Advisors, gdy alokujemy cenę przedsiębiorstwa na cały katalog aktywów, od gruntów, przez maszyny do samochodów i WNiP. A na końcu okazuje się, że goodwill jest ujemny. I to nawet dobrze.

Wtedy dopiero widać jaka jest struktura majątku, a uczestnicy transakcji powinni zawsze mieć taką wiedzę. Z drugiej strony, prawda jest również taka, że zagadnienie alokacji z powodzeniem każdy może opisać w 5 sekund za pomocą narzędzi AI, po polsku. Niemożliwe? A jednak. Poniżej to, co o alokacji mówi narzędzie AI (oparte na sztucznej inteligencji). Ale uwaga, nie dajcie się nabrać. To co piszą w internetach bywa podstępne.

Narzędzie AI:

Alokacja ceny nabycia jest procesem rozdzielenia ceny zakupu aktywów na poszczególne składniki majątkowe lub zobowiązania. Ma ona na celu ustalenie rzeczywistej wartości rynkowej nabytych aktywów i zobowiązań, co ma wpływ na wysokość amortyzacji i odpisów podatkowych. Alokacja ceny nabycia jest wymagana przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR). Alokacja ceny nabycia jest zwykle przeprowadzana przez niezależnego doradcę finansowego który dokonuje wyceny poszczególnych składników majątkowych i zobowiązań nabywanej spółki. Wycena ta może być oparta na różnych metodach, takich jak porównywalne transakcje rynkowe, przyszłe przepływy pieniężne, koszt odtworzenia lub zastąpienia.

Alokacja ceny nabycia powinna być dokonana w sposób rzetelny i obiektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Alokacja ceny nabycia ma istotne znaczenie dla obu stron transakcji. Dla nabywcy alokacja ceny nabycia pozwala na optymalizację podatkową poprzez wykazanie wyższej amortyzacji lub odpisów od wartości goodwillu lub innych niematerialnych aktywów. Dla sprzedawcy alokacja ceny nabycia pozwala na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych poprzez wykazanie niższej wartości sprzedanych aktywów lub wyższej wartości zrealizowanych strat podatkowych.

Alokacja ceny nabycia może również wpłynąć na warunki umowy sprzedaży, takie jak cena uzależniona od wyników finansowych, gwarancje czy zabezpieczenia. Tak więc, alokacja ceny nabycia jest więc kluczowym elementem każdej transakcji fuzji i przejęć, który wymaga odpowiedniej analizy i dokumentacji. Alokacja ceny nabycia może mieć znaczący wpływ na wynik finansowy i podatkowy zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy, dlatego należy ją dokonać w sposób profesjonalny i wiarygodny.

Lege Advisors (eksperci) – raport Alokacja Ceny Nabycia.

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa