Alokacja ceny nabycia

Alokacja ceny nabycia (PPA – Purchase Price Allocation) jest stosowana w rachunkowości przejęć. Pomaga dokładnie odzwierciedlić czynniki wpływające na wartość nabytego przedsiębiorstwa. Pozwala także użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumieć, ile warte są poszczególne części takiego przedsiębiorstwa.

Alokacja ceny nabycia

Alokacja ceny nabycia – czym jest?

Według definicji alokacja ceny nabycia jest zastosowaniem rachunkowości do wartości kupowanej firmy, zgodnie z którym jedna spółka (przejmująca), nabywając drugą spółkę (docelową), alokuje cenę nabycia na różne aktywa i zobowiązania nabyte w wyniku transakcji.

PPA jest najczęściej czynnością wykonywaną w ramach księgowania przejęcia przez kupującego. Jak sama nazwa wskazuje, jest to proces „rozdzielenia” (alokacja) ceny zakupu zapłaconej za nabytą spółkę do jej materialnych i niematerialnych aktywów. Rachunkowość przejęcia jest wymogiem sprawozdawczości finansowej i podatkowej, który powstaje w wyniku transakcji zmiany kontroli.

Zapytaj naszego eksperta ds. przygotowania alokacji

Szymon Mojzesowicz
Szymon Mojzesowicz MRICS

Prawidłowo przygotowana alokacja (raport PPA) wymaga często interdyscyplinarnego zespołu dlatego w Lege Advisors realizujemy takie zlecenia dla dużych transakcji.

Szymon Mojzesowicz MRICS, ekspert ds. analizy i wyceny przedsiębiorstw, ruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W branży doradczej pracuje od 20 lat. Jest rzeczoznawcą majątkowym wpisanym na listę biegłych sądowych.

Jeśli interesuje Cię kwestia alokacji ceny nabycia i chciałbyś o to zapytać naszego eksperta, napisz teraz:

Alokacja ceny nabycia – co wycenia się w jej ramach?

  1. Wycenie podlegają składniki wynagrodzenia za zakup, jak również aktywa, które firma nabywa oraz zobowiązania, które przejmuje (mogą być one również przedmiotem wyceny). Niezbędne jest wskazanie jakie elementy jaki mają udział w cenie nabycia. Niezbędna jest też identyfikacja najważniejszych elementów przedsiębiorstwa, które są „nośnikiem” wartości – czy firma docelowa jest przejęta ze względu na bazę klientów, unikalną technologię lub świadomość marki? Podobnie, zrozumienie wszelkich przejętych zobowiązań jest pomocne w określeniu zakresu alokacji.
  2. Gdy raport PPA dotyczy funkcjonującego przedsiębiorstwa, alokacja często wymaga wyceny nieruchomości, ruchomości, maszyn, linii produkcyjnych, WNiP, należności, zobowiązań, a więc wymaga holistycznego podejścia oraz całego zespołu biegłych. Lege Advisors ma specjalistów którzy przygotowują wyceny wg swoich specjalizacji i w efekcie alokujemy cenę na poszczególne pozycje aktywów.
  3. W przypadku zakupu od syndyka, zdarza się, że aktywa są warte więcej niż cena zakupu (z powodu bonifikaty w procesie likwidacji) i wówczas nasi specjaliści od wyceny przedsiębiorstw uzupełniają raport PPA o dodatkowe informacje i analizy. Na to też mamy sprawdzone procedury.

PPA w przypadku nieruchomości

W sytuacji zakupu lub sprzedaży nieruchomości, firma nabywająca musi przeprowadzić alokację ceny zakupu. Ujęcie finansowo-księgowe szacuje wartość godziwą spółki docelowej podczas transakcji. Odbywa się to poprzez alokację aktywów materialnych i niematerialnych w oparciu o całkowitą cenę zakupu.

Alokacja ceny nabycia 2022 określa, co jest uważane za wartość godziwą firmy, nie określa godziwej wartości rynkowej, która jest najczęściej używana do celów wyceny podatku od nieruchomości. Istnieje wiele zmiennych, które odróżniają wartość godziwą od wartości rynkowej. Dla właścicieli nieruchomości kluczowe jest zrozumienie różnic między tymi wartościami i odpowiednich sytuacji dla obu.

Ważna wiedza o alokacji ceny nabycia

Alokacja ceny nabycia 2022 ma istotne konsekwencje podatkowe dla sprzedających. Ważne jest więc, aby sprzedający mieli podstawową wiedzę, jak to działa w praktyce. Wszelkie koszty dotyczące przejęcia, takie jak opłaty za konsultacje, koszty doradztwa, opłaty prawne, itp., nie są częścią PPA. Standardy rachunkowości nakazują, aby jednostka przejmująca ponosiła koszty w momencie ich naliczenia, w trakcie świadczenia usług.

Implikacje podatkowe i księgowe

Ważnym obszarem każdego przejęcia spółki jest raport alokacji ceny zakupu w umowie kupna-sprzedaży. Raport PPA odzwierciedla porozumienie co do sposobu alokacji zapłaty za nabyte aktywa (w tym wartości niematerialne) i przejęte zobowiązania. Oprócz sporządzenia bilansu „pierwszego dnia” dla jednostki przejmującej, który przedstawia poszczególne nabyte aktywa/zobowiązania, umowa PPA ma szersze implikacje podatkowe i księgowe, zależne od tego, jak strony zdecydują się przypisać wartość. Na przykład, gdy większą wartość przypisuje się do nabytych aktywów materialnych, istnieje wyższa podstawa do amortyzacji w przyszłości, ale może to również narazić sprzedającego na podatek od odzyskanej amortyzacji.

Proces wyceny PPA analizuje poszczególne aktywa i procesy biznesowe na poziomie szczegółowości, który często nie jest badany. Podstawą tej analizy jest jasne zrozumienie podstawowych czynników operacyjnych w firmie docelowej. Kolejną potencjalną korzyścią z ustrukturyzowanej umowy PPA jest zrozumienie alokacji wartości do aktywów podlegających amortyzacji podatkowej.

Lege Advisors (eksperci)

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa