Operat Szacunkowy 2022

W operacie szacunkowym znajduje się cała praca rzeczoznawcy majątkowego

Czym jest operat szacunkowy? Odpowiemy na to pytanie. W temacie profesjonalnej wyceny nieruchomości warto zwrócić uwagę na jeden element – znaczenie prawne. Operat szacunkowy to opinia o wartości sporządzaną przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego – wycena taka ma wartość mocy prawnej.

Zapytajcie naszych ekspertów ds. wyceny o szczegóły dotyczące operatów:
e-mail:
tel: +48 505 035 871

Linkedin

Operat Szacunkowy

Operat szacunkowy – ważny dokument

… stanowiącym autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości mienia. Jest wynikiem wyceny, a jego formę i treść określa: „Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.” Operat szacunkowy jest to ważny dokument…

….bo zawiera informacje istotne przy dokonywaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, opis mienia pod względem fizycznym, prawnym i funkcjonalnym. Również znajdziemy tam informacje o podstawach prawnych i uwarunkowaniach dla poszczególnych czynności i zagospodarowania przestrzennego. Operat szacunkowy ważny jest, gdy staramy się o kredyt hipoteczny.

Jak wygląda operat szacunkowy?

Trzeba sporządzić operat szacunkowy w formie pisemnej, a jego treść powinna być zgodna z przepisami prawa. Forma i treść operatu powinna być jednolita, niezależnie od regionu czy autora opracowania. Pod dokumentem powinien widnieć podpis jego autora lub autorów.

Operat szacunkowy ważny jest teoretycznie przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia – w praktyce jednak jego realna wartość rynkowa ważna jest kilka miesięcy. Zalecane jest więc sporządzanie operatów tuż przed zakupem/sprzedażą nieruchomości. Zawsze będzie brany pod uwagę ten nowszy, w różnych operatach szacunkowych.

W dokumencie są informacje:

1) określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
2) określenie celu szacowania majątku nieruchomego;
3) podstawę formalną wyceny oraz źródła danych;
4) ustalenie dat istotnych dla określenia wartości;
5) opis stanu nieruchomości;
6) wskazanie przeznaczenia szacowanego obiektu;
7) analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu kalkulacji;
8) wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
9) przedstawienie obliczeń wartości oraz wyniku szacunku wraz z uzasadnieniem.

Operat szacunkowy stosuje się jeśli:

  1. staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego na zakup mienia,
  2. przy egzekucji,
  3. przy skomplikowanym podziale spadku,
  4. w przypadku problemów z Urzędem Skarbowym,
  5. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Przede wszystkim OS musi sporządza się w formie pisemnej, a treść powinna być zgodna z przepisami. Co ważne, forma i treść operatu powinna być jednolita, niezależnie od regionu, czy autora opracowania. Szczegóły dotyczące operatu szacunkowego znajdują się w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Ile kosztuje operat szacunkowy?

Koszty standardowej wyceny, wykonanej przez licencjonowanego rzeczoznawcę w formie operatu szacunkowego, wahają się w zakresie od 500 do 1500 złotych dla nieruchomości o funkcji mieszkaniowej. A od 1500 do 5 tysięcy złotych dla komercyjnych.

Profesjonalna wycena nieruchomości to dokument oparty na faktach, procedurach i metodach. Dzięki niemu mamy gwarancje, że informacje są wiarygodne. Czy warto więc błądzić i narażać na stres? Czy warto oddać (i zapłacić) za wyliczenia niewiarygodnym praktykom?

Ile kosztuje

Rodzaj mienia Przybliżona cena
Lokal mieszkalny od 500,00 zł
Dom jednorodzinny od 700,00 zł
Lokal usługowy od 600,00 zł
Nieruchomość inwestycyjna od 1600,00 zł


Operat szacunkowy – powyższy cennik publikujemy w celu wstępnej informacji o kosztach przygotowania. W celu uzyskania dokładnego kosztu
 Prosimy o kontakt – przygotujemy ofertę.

W czasie pandemii?

Ministerstwo Rozwoju wydało rekomendacje dotyczące wykonywania czynności zawodowych w czasie pandemii koronawirusa. W obecnej sytuacji utrudnione są oględziny mienia, a więc po ustaniu epidemii wskazane jest dokonanie ponownych oględzin. Tak, aby zweryfikować informacje, w oparciu o które dokonano szacowania i ewentualnie dokonać ponownej wyceny jeżeli na jaw wyjdą fakty, które mogą istotnie wpływać na wartość mienia ruchomego, jak i jego podziału.

Ile trwa?Ze względu na ograniczenia w pracy urzędów, utrudniony jest również dostęp do dokumentów i rejestrów niezbędnych do sporządzenia operatów (nie księgi wieczystej). Jednak, mimo iż wiele instytucji oraz organów zostało zamkniętych dla bezpośredniej obsługi interesantów wnioski można składać drogą elektroniczną.

Tą samą drogą, lub też za pośrednictwem poczty, dokumenty te można przesyłać do zamawiającego. W przypadku urzędów, które umożliwiają zapoznanie z dokumentami wyłącznie w formie papierowej możliwe będzie umówienie wizyty w urzędzie.

Podpis elektroniczny

Ponadto, sugeruje się stosowanie formy podpisu elektronicznego w operatach szacunkowych, a także zapewnienie Zleceniodawcy możliwości odbioru operatu szacunkowego bez kontaktu z wykonawcą, za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

Sporządzanie operatów szacunkowych w czasie epidemii oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności nie jest niemożliwe. Wszelkiego rodzaju szczególne uwarunkowania i ograniczenia dostępu do informacji muszą jednak zostać uzgodnione z klientem i wyraźnie opisane w operacie danej nieruchomości.

Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zaleca również, aby ze względu na nieznany przyszły wpływ, jaki COVID-19 może mieć na rynek majątku mienia ruchomego, szacowania były okresowo weryfikowane (kredyt hipoteczny może być oraz jak).

Rzeczoznawca

Jak przepisy prawa pozwalają, aby rzeczoznawca majątkowy sporządzał opracowania i ekspertyz, niestanowiących operatu, a dotyczących: wartości nieruchomości i doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania nieruchomości i ich rozwoju. A także: skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo – hipotecznej wartości mienia ruchomego, określania wartości na potrzeby indywidualne inwestora. Dodatkowo: szacowanie majątku nieruchomego zaliczanych do inwestycji lub mienia ruchomego jako środków trwałych jednostek w rozumieniu przepisów o rachunkowości może być tym podział majątku (polityka prywatności).

Efekt pracy rzeczoznawcy

1. Produktem „działań” rzeczoznawcy majątkowego jest operat szacunkowy. To dowód wykorzystywany w sprawach, dla których został sporządzony. Z tego powodu jego forma i treść powinny być ujednolicone, niezależnie od tego w jakim regionie kraju i przez jakich rzeczoznawców majątkowych szacowania są wykonywane.

2. Tym celom służą regulacje prawne zamieszczone w części trzeciej rozporządzenia. Określają one treść merytoryczną operatu szacunkowego, formę, klauzule lub wnioski zamieszczone w nim, rodzaje analiz i obliczeń w operacie zapisanych oraz formę wyciągów z OS.

3. Operat szacunkowy musi obrazować całe postępowanie, jakie przeprowadza rzeczoznawca majątkowy -w jego wyniku określi się wartość nieruchomości. Sposób sporządzenia świadczy o staranności autora operatu, w wyniku czego budzi zaufanie do wyniku szacowania (przy kredycie hipotecznym).

4. Sprzedaży bank stan jeszcze dnia domu przedstawia najczęściej taką podstawie sporządzany domów działki inny. Inne
tysięcy należy takich ceny nieruchomości wycenę tych prawo już kto regulamin mieszkania ocena tej, której według nieruchomościami prawną dane niezbędne.

Operat szacunkowy w ustawie

1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

1a. Jednostka sektora finansów publicznych lub inny podmiot, który w zakresie, w jakim wykorzystuje środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub dysponuje nimi, zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, są obowiązani umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby.

2. Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu niż cel, dla którego został sporządzony.

Ciąg dalszy

3. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.

4. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził.

Rzeczoznawca majątkowy22

Czy operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie 12 miesięcy?

Operat może być wykorzystywany po upływie okresu 12 miesięcy po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził.

Ważne jest dołączenie do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników. Po potwierdzeniu aktualności operat może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, w kolejnych 12 miesiącach, chyba że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 u.g.n. (ust. 4).

…analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154. Po potwierdzeniu aktualności OS może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony. W kolejnych 12 miesiącach, licząc od dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 3, chyba że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników z art. 154.

(Lege Advisorskonsulting i doradztwo)