Operat Szacunkowy

Czym jest operat szacunkowy? Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć. W temacie profesjonalnej wyceny nieruchomości warto zwrócić uwagę na jeden element – znaczenie prawne. Operat szacunkowy jest opinią o wartości nieruchomości sporządzaną przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego. Wycena taka jest dokumentem istotnym, bo ma moc urzędową.

Zapytaj naszych ekspertów o operat szacunkowy – kontakt >>

operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest to?

…dokument urzędowy, stanowiący autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Jest wynikiem wyceny nieruchomości, a jego formę i treść określa “Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.”

Operat szacunkowy jest ważny, bo zawiera informacje istotne przy dokonywaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Ponadto, zawiera opis nieruchomości pod względem fizycznym, prawnym i funkcjonalnym. Również znajdziemy tam informacje o podstawach prawnych i uwarunkowaniach dla poszczególnych czynności i zagospodarowania przestrzennego. Poza tym, rozwiązania merytoryczne i uzasadnienie wyniku końcowego. Taki jest operat szacunkowy. Ważny jest, gdy staramy się o kredyt.

OS trzeba sporządzać w formie pisemnej, a jego treść powinna być zgodna z przepisami prawa. Forma i treść operatu powinna być jednolita, niezależnie od regionu czy autora opracowania. Operat może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników.

W dokumencie pojawiają się następujące informacje:

1) określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
2) określenie celu wyceny nieruchomości;
3) podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
4) ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
5) opis stanu nieruchomości;
6) wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
7) analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
8) wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
9) przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Operat Szacunkowy stosujemy również…

gdy staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, egzekucji nieruchomości lub przy skomplikowanym podziale spadku. Co więcej, stosujemy w przypadku problemów z Urzędem Skarbowym, czy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Przede wszystkim OS musi być sporządzony w formie pisemnej, a jego treść powinna być zgodna z przepisami prawa. Co ważne, forma i treść operatu powinna być jednolita, niezależnie od regionu, czy autora opracowania.

Jakie są koszty?

Koszty standardowej wyceny nieruchomości wykonanej przez licencjonowanego rzeczoznawcę w formie operatu szacunkowego wahają się w zakresie od 500 do 1500 złotych dla nieruchomości o funkcji mieszkaniowej. A od 1500 do 5000 złotych dla typowych nieruchomości komercyjnych.

Dobra (profesjonalna) wycena nieruchomości to dokument oparty na faktach, procedurach i metodach. Dzięki nim mamy gwarancje, że informacje są po prostu wiarygodne. Teraz trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto błądzić i narażać się na stres? Czy może warto oddać (i zapłacić) wycenę nieruchomości wiarygodnym praktykom?

operat szacunkowy-2

Rodzaj nieruchomości Przybliżona cena
Lokal mieszkalny od 500,00 zł
Dom jednorodzinny od 700,00 zł
Lokal usługowy od 600,00 zł
Nieruchomość inwestycyjna od 1600,00 zł

Cennik operatu szacunkowego publikujemy w celu wstępnej informacji o kosztach jego przygotowania. W celu uzyskania dokładnego kosztu operatu dla danej nieruchomości. Prosimy o kontakt – przygotujemy ofertę.

Operat szacunkowy w dobie pandemii

Ministerstwo Rozwoju wydało rekomendacje dotyczące wykonywania czynności zawodowych w czasie pandemii koronawirusa. Przede wszystkim, w obecnej sytuacji utrudnione są oględziny nieruchomości. W takiej sytuacji po ustaniu epidemii wskazane jest dokonanie ponownych oględzin by zweryfikować informacje, w oparciu o które dokonano wyceny i ewentualnie dokonać ponownej wyceny jeżeli na jaw wyjdą fakty, które mogą istotnie wpływać na wartość nieruchomości.

Ze względu na ograniczenia w pracy urzędów, utrudniony jest również dostęp do dokumentów i rejestrów niezbędnych do sporządzenia operatów (księgi wieczystej). Jednak, mimo iż wiele instytucji oraz organów zostało zamkniętych dla bezpośredniej obsługi interesantów wnioski można składać drogą elektroniczną. Tą samą drogą, lub też za pośrednictwem poczty, dokumenty te można przesyłać do zamawiającego. W przypadku urzędów, które umożliwiają zapoznanie się z dokumentami wyłącznie w formie papierowej możliwe jest umówienie wizyty w urzędzie. Ponadto, sugerowane jest stosowanie formy podpisu elektronicznego w operatach szacunkowych, a także zapewnienie Zleceniodawcy możliwości odbioru operatu szacunkowego bez kontaktu z wykonawcą, za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

Sporządzanie operatów szacunkowych w czasie epidemii oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności nie jest niemożliwe. Wszelkiego rodzaju szczególne uwarunkowania i ograniczenia dostępu do informacji muszą jednak zostać uzgodnione z klientem i wyraźnie opisane w operacie szacunkowym. Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zaleca również, aby ze względu na nieznany przyszły wpływ jaki COVID-19 może mieć na rynek nieruchomości szacowania były okresowo weryfikowane (kredyt hipoteczny).

Przepisy prawa pozwalają, aby rzeczoznawca majątkowy

operat szacunkowy

… sporządzał opracowania i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, a dotyczących: nieruchomości i doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania nieruchomości i ich rozwoju, skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualne inwestora, szacowanie nieruchomości zaliczanych do inwestycji lub nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

(Lege Advisors)

Poleć tę stronę w Social Mediach