Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych i jej przedłożenie odpowiednim organom jest niezwykle ważne. Nasi specjaliści pomogą bezpłatnie zweryfikować obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych i jej zakres w świetle obowiązujących przepisów. Następnie przedstawimy ofertę sporządzenia.

Zapraszamy do kontaktu >

Dokumentacja cen transferowych przygotowywana jest przez nas w następujący sposób:

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych – kto powinien ją sporządzić?

Sporządzić dokumentację podatkową w zakresie cen transferowych muszą podmioty z podanymi poniżej warunkami:

Warunek 1: Powiązania kapitałowe lub osobowe

W grę wchodzą zarówno powiązania kapitałowe jak i osobowe. Wg. aktualnych przepisów powiązanie kapitałowe wystąpi wówczas, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (bezpośrednio lub pośrednio). Podmioty zaś uznaje się za powiązane osobowo, gdy dany podmiot bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym. Albo w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu, także ze względu na pokrewieństwo lub stosunek pracy.

Warunek 2: Istnienie transakcji z podmiotami powiązanymi

Pojęcie transakcji lub innych zdarzeń należy traktować zgodnie z orzecznictwem jako grupy takich samych, bądź podobnych usług lub sprzedaży. Rolą osoby sporządzającej jest odpowiednie zakwalifikowanie transakcji.

Sporządzenie dokumentacji jest obowiązkowe podczas zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi, także gdy chodzi o spółkę niebędącą osobą prawną. Podobnie jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z umową wspólnego przedsięwzięcia lub inną tego typu, jak np. umowa konsorcjum.

Warunek 3: Wartość transakcji

Dokumentacja cen transferowych dotyczy progów:

  • 20 000 euro – dla transakcji z rajami podatkowymi.
  • 50 000 euro – przy przekroczeniu 2 000 0000 euro przychodu lecz nie więcej niż 20 000 000 euro, powiększane o 5 000 euro wraz z każdym 1 000 0000 euro przychodu dla dokumentacji local file;
  • 140 000 euro – przy przekroczeniu 20 000 000 euro przychodu lecz nie więcej niż 100 000 000 euro, powiększane o 45 000 euro wraz z każdymi 10 000 0000 euro przychodu dla dokumentacji master file;
  • 500 000 euro – przy przekroczeniu 100 000 000 euro przychodu dla dokumentacji Country-by-Country Reporting;

Zmiana przepisach

DCT za lata obrotowe wcześniejsze niż 2017? Należy pamiętać o poprzednich limitach. Dokumentację trzeba sporządzić zgodnie z ówczesnymi przepisami.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowelizacja, która wprowadza nowe progi w przypadku, których powstaje obowiązek sporządzania cen transferowych:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji;

Wprowadzono także nowe zwolnienia dla transakcji między podmiotami krajowymi po spełnieniu szeregu warunków. Również co istotne, wydłużono termin na składanie informacji o cenach transferowych i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Dokumentacja cen transferowych

 

Przedłożenie organom dokumentacji cen transferowych jest niezwykle ważne, gdyż za jej brak obowiązują niemałe kary. Co więcej, opracowanie trzeba sporządzić według obowiązujących wytycznych i w odpowiednim terminie. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej o cenach transferowych oraz elementach, które powinny znaleźć się w dokumentacji.

Definicja…

Cena transferowa to cena, którą ustala się w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo, osobowo lub rodzinnie. Cena transferowa jest więc bardziej wystawiona na ryzyko, że zostałaby ustalona w innej wysokości w sytuacji, gdyby między podmiotami nie istniały żadne powiązania. Taka pokusa pojawia się również w przypadku transakcji między podmiotami, z których jeden ma siedzibę znajdującą się w tak zwanym raju podatkowym.

Wymogi

Wymóg sporządzania dokumentacji cen transferowych wynika z przepisów podatkowych danego państwa. Obowiązuje on przedsiębiorców, którzy przeprowadzili transakcję lub zawarli umowę spółki z podmiotem powiązanym powyżej określonej przepisami wartości. Obowiązek dokumentacji spoczywa też na podatnikach, którzy zrealizowali transakcję z podmiotem którego zarząd lub siedziba znajdują się w kraju, gdzie stosuje się szkodliwą konkurencję podatkową.

Ustawy PIT oraz CIT wskazują elementy, które powinny znaleźć się w dokumentacji, a ich uzupełnienie stanowią wytyczne międzynarodowej organizacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Informacje, które obejmuje dokumentacja podatkowa to między innymi opis funkcji pełnionych przez podmioty, których dotyczy transakcja. Chodzi o przewidywane koszty, sposób, w jaki została wykonana kalkulacja oraz określenie wszelkich czynników mających wpływ na przebieg transakcji. Niezwykle istotne jest, aby pamiętać o corocznej aktualizacji dokumentacji.

Rodzaje powiązań

Podmioty, które biorą udział w transakcji, mogą być ze sobą powiązane na trzy sposoby. Są to powiązania kapitałowe, osobowe lub rodzinne. Powiązanie kapitałowe występuje w przypadku, gdy jeden z podmiotów posiada prawo głosu, które wynosi ponad 25% wszystkich praw głosu w drugim podmiocie. Z powiązaniem osobowym mamy do czynienia w sytuacji połączenia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej w dwóch osobnych podmiotach. A także w przypadku, gdy dana osoba posiada udziały w wysokości co najmniej 25% w jednym podmiocie. I równocześnie sprawuje funkcję kierowniczą w drugim podmiocie. O ostatnim powiązaniu – rodzinnym – można mówić w sytuacji, kiedy osoby sprawujące funkcje lub posiadające udziały w podmiotach realizujących transakcje są ze sobą spokrewnione lub spowinowacone.

Kontrola

Ceny transferowe są skrupulatnie weryfikowane przez władze skarbowe ze względu na ryzyko zaniżenia podatku dochodowego, który jest opłacany w Polsce. Zatem ceny stosowane przez podmioty powiązane muszą być zatem rynkowe. Przeprowadzane kontrole dzielą się na podatkowe oraz celno-skarbowe. O pierwszej z nich podmiot zostaje zawiadomiony, po czym w okresie od 7 do 30 dni kontrola podatkowa zostaje przeprowadzona. W nielicznych przypadkach ten typ kontroli może odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia. Natomiast kontrola celno-skarbowa odbywa się bez powiadomienia podatnika. Celem inspekcji jest upewnienie się, że stosowane ceny są zgodne z warunkami rynkowymi, a w jej wyniku powstaje protokół przedstawiający ocenę transakcji pod kątem podatkowym.

Sankcje za brak dokumentacji

Dokumentację cen transferowych 2021 przedkładamy w odpowiednim terminie. Jest to niezwykle istotne. Za wszelkie opóźnienia podatnik otrzymuje sankcje. Sankcje dzielą się na podatkowe, karno-skarbowe oraz karne. Sankcja podatkowa wynosi 50% podatku od wartości różnicy między dochodem określonym przez organ podatkowy a tym, który przedstawi podatnik. Brak przedstawionej dokumentacji w ciągu 7 dni od dnia zażądania, powoduje sankcje karno-skarbowe. Sankcje wynoszą: 120, 240 lub 720 stawek dziennych. W niektórych przypadkach obowiązuje też kara pozbawienia wolności. Sankcja karna natomiast wynosi 1-8% przychodu.

Warto zobaczyć także – Restrukturyzacja firmy oraz Operat szacunkowy

Poleć tę stronę w Social Mediach