Dokumentacja Cen Transferowych – Progi, Limity, Termin

Dokumentacja Cen Transferowych

Dokumentacja cen transferowych (DCT) i jej przedłożenie odpowiednim organom jest niezwykle ważne, gdyż za jej brak obowiązują niemałe kary. Co więcej, opracowanie to sporządza się według obowiązujących wytycznych i w odpowiednim terminie. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej o cenach transferowych oraz elementach, które powinna zawierać dokumentacja.

Skontaktuj się z nami w celu omówienia oferty obejmującej przygotowanie DCTsekretariat@legeadvisors.pl

Czym są ceny transferowe?

Cena transferowa, najprościej ujmując, to cena, która jest ustalona w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo, osobowo lub rodzinnie. Cena transferowa jest więc bardziej wystawiona na ryzyko, że zostałaby ustalona w innej wysokości w sytuacji, gdyby między podmiotami nie istniały żadne powiązania.

Taka pokusa pojawia się również w przypadku transakcji między podmiotami, z których jeden ma siedzibę znajdującą się w tak zwanym raju podatkowym. Raj podatkowy to kraj, gdzie przepisy podatkowe są niezwykle łagodne dla zagranicznych firm.

Kiedy wymagana jest dokumentacja cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych i wymóg jej sporządzania wynika z przepisów podatkowych danego państwa. Obowiązuje on przedsiębiorców, którzy przeprowadzili transakcję lub zawarli umowę spółki z podmiotem powiązanym powyżej określonej przepisami wartości. Obowiązkowa dokumentacja spoczywa też na podatnikach, którzy zrealizowali transakcję z podmiotem którego zarząd lub siedziba znajdują się w kraju, gdzie stosuje się szkodliwą konkurencję podatkową.

Ustawy PIT oraz CIT wskazują elementy, które powinna zawierać dokumentacja. Ich uzupełnienie stanowią wytyczne międzynarodowej organizacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Informacje, które obejmuje dokumentacja podatkowa to między innymi opis funkcji pełnionych przez podmioty, których dotyczy transakcja.

Również przewidywane koszty, sposób, w jaki została wykonana kalkulacja oraz określenie wszelkich czynników mających wpływ na przebieg sprzedaży. Niezwykle istotne jest, aby pamiętać o corocznej aktualizacji dokumentacji.

Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji za rok podatkowy. Muszą to zrobić w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Oczywiście w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

 

Dokumentacja cen transferowych przygotowywana jest przez nas w następujący sposób:

Dokumentacja cen transferowych przygotowywanie

Dokumentacja cen transferowych – kto musi sporządzić?

Dokumenty podatkowe powinny być złożone przez podmioty z podanymi poniżej warunkami:

Warunek 1: Powiązania kapitałowe lub osobowe

W grę wchodzą zarówno powiązania kapitałowe jak i osobowe. Wg. aktualnych przepisów powiązanie kapitałowe wystąpi wówczas, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (bezpośrednio lub pośrednio).

Podmioty zaś uznaje się za powiązane osobowo, gdy dany podmiot bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym. Albo w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu, także ze względu na pokrewieństwo lub stosunek pracy.

Warunek 2: Istnienie transakcji z podmiotami powiązanymi

Pojęcie transakcji lub innych zdarzeń należy traktować zgodnie z orzecznictwem jako grupy takich samych, bądź podobnych usług lub sprzedaży. Rolą osoby sporządzającej jest odpowiednie zakwalifikowanie.

Dokumentacja i jej sporządzenie jest obowiązkowe podczas zawierania sprzedaży/kupna z podmiotami powiązanymi, także gdy chodzi o spółkę niebędącą osobą prawną. Podobnie jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z umową wspólnego przedsięwzięcia lub inną tego typu, jak np. umowa konsorcjum.

Warunek 3: Wartość transakcji

Dokumentacja cen transferowych – jakie progi/limity

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi:

  • 10 000 000 zł – w przypadku trans. towarowej;
  • 10 000 000 zł – w przypadku tr. finansowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku tr. usługowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku innej trans.

W przypadku trans. kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg wynosi:

  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 500 000 zł – w przypadku tr. innej niż transakcja finansowa.

Progi są ustalane odrębnie dla:

1) każdej tr. kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania tr. kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych;
2) strony kosztowej i przychodowej.
Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej dokumentów za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Wprowadzono także nowe zwolnienia dla wymian między podmiotami krajowymi po spełnieniu szeregu warunków. Również co istotne, wydłużono termin na składanie informacji o cenach transferowych i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dok. To jest z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego (rok podatkowy).

Zmiany w przepisach - dokumentacja cen transferowych

Przedłożona organom taka dokumentacja jest niezwykle ważne, gdyż za jej brak obowiązują niemałe kary. Co więcej, opracowanie trzeba sporządzić według obowiązujących wytycznych i w odpowiednim terminie. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej o CT. oraz elementach, które powinna zawierać dokumentacja.

Rodzaje powiązań

Podmioty, które biorą udział w transakcji, mogą być ze sobą powiązane na trzy sposoby. Są to powiązania kapitałowe, osobowe lub rodzinne. Powiązanie kapitałowe występuje w przypadku, gdy jeden z podmiotów powiązanych posiada prawo głosu, które wynosi ponad 25% wszystkich praw głosu w drugim podmiocie.

Z powiązaniem osobowym mamy do czynienia w sytuacji połączenia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej w dwóch osobnych podmiotach.

A także w przypadku, gdy dana osoba posiada udziały w wysokości co najmniej 25% w jednym podmiocie. I równocześnie sprawuje funkcję kierowniczą w drugim podmiocie. O ostatnim powiązaniu – rodzinnym – można mówić w sytuacji, kiedy osoby sprawujące funkcje lub posiadające udziały w podmiotach realizujących transakcje są ze sobą spokrewnione lub spowinowacone.

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, obowiązane do sporządzenia lokalnej DCT. Dołączają do niej grupowa dokumentacja cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy. Robią to w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych

Kwoty przychodów wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. To kurs obowiązujący w ostatnim dniu roboczym sprawozdawczego roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy grupowa dokumentacja.

Grupowa dokumentacja cen transferowych może być sporządzona przez podmiot powiązany obowiązany do dołączania grupowej dokumentacji lub inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych. Sporządzenie grupowej DCT przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność dokumentów z art. 11q elementy lokalnej i grupowej dokumentacji ust. 2.

W przypadku, gdy grupowa dokumentacja cen transferowych została sporządzona w języku angielskim, organ podatkowy może wystąpić z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania, grupowej dokumentacji w języku polskim.

Kontrola przez władze skarbowe

Ceny transferowe są skrupulatnie weryfikowane przez władze skarbowe ze względu na ryzyko zaniżenia podatku dochodowego, który jest opłacany w Polsce. Zatem ceny stosowane przez podmioty powiązane muszą być zatem rynkowe. Przeprowadzane kontrole dzielą się na podatkowe oraz celno-skarbowe. O pierwszej z nich podmiot zostaje zawiadomiony, po czym w okresie od 7 do 30 dni kontrola podatkowa zostaje przeprowadzona.

W nielicznych przypadkach ten typ kontroli może odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia. Natomiast kontrola celno-skarbowa odbywa się bez powiadomienia podatnika. Celem inspekcji jest upewnienie się, że stosowane ceny są zgodne z warunkami rynkowymi, a w jej wyniku powstaje protokół przedstawiający ocenę transakcji pod kątem podatkowym.

Jakie sankcje na wypadek braku dokumentów?

Dokumentacja cen transferowych dla urzędu przedkładana jest w odpowiednim terminie. Jest to niezwykle istotne. Za wszelkie opóźnienia podatnik otrzymuje sankcje. Sankcje dzielą się na podatkowe, karno-skarbowe oraz karne. Sankcja podatkowa wynosi 50% podatku od wartości różnicy między dochodem określonym przez organ podatkowy a tym, który przedstawi podatnik.

Brak przedstawionej dokumentacji w ciągu 7 dni od dnia zażądania, powoduje sankcje karno-skarbowe. Sankcje wynoszą: 120, 240 lub 720 stawek dziennych. W niektórych przypadkach obowiązuje też kara pozbawienia wolności. Sankcja karna natomiast wynosi 1-8% przychodu.

Jakie znaczenie w 2023 roku?

W 2023 r. dokumentacja cen transferowych będzie nadal odgrywać kluczową rolę dla przedsiębiorstw działających w wielu jurysdykcjach. To zbiór dokumentów stanowiących dowód na rynkowy charakter transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Obejmuje lokalną dokumentację, która jest przygotowywana dla każdego podmiotu w grupie, oraz dokumentację grupową lub Master File, która zawiera przegląd polityk i praktyk grupy w zakresie CT.

Zmiany w przepisach i standardach dotyczących CT w 2023 roku będą miały wpływ na przygotowanie i składanie dokumentów. Podatnicy spełniający obowiązki sprawozdawcze za 2022 r. w 2023 r. będą zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie z nowymi przepisami.

Terminy wykonania obowiązków w zakresie CT będą krótsze, przy czym termin na sporządzenie lokalnej DCT zostanie wyznaczony na koniec 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.

Dobrze prowadzona dokumentacja – korzyści

Zmiana przepisów obejmuje także wdrożenie przepisów dotyczących podatków pośrednich w cenach transferowych, co będzie wymagało od przedsiębiorców odpowiedniego dostosowania polityki w zakresie CT.

Dobrze prowadzona dokładna dokumentacja cen transferowych zapewnia przedsiębiorstwom szereg korzyści. Po pierwsze, pomaga zmniejszyć ryzyko korekt i kar ze strony organów podatkowych. Po drugie, potwierdza stanowisko przedsiębiorstwa w przypadku sporu dotyczącego CT, ponieważ dostarcza dowodów na rynkowy charakter transakcji.

Wreszcie pomaga zapewnić zgodność z przepisami i standardami, co może pomóc uniknąć utraty reputacji i innych negatywnych konsekwencji. W rezultacie w przedsiębiorstwach powinna być priorytetowo traktowana dokumentacja cen transferowych, aby mieć pewność, że wywiążą się ze swoich obowiązków i ograniczą ryzyko.

Warto zobaczyć także: Wycena wierzytelności Analiza Rynku Nieruchomości Operat szacunkowy

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa