Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych i jej przedłożenie odpowiednim organom jest niezwykle ważne. Nasi specjaliści pomogą bezpłatnie zweryfikować obowiązek posiadania DCT i jej zakres w świetle obowiązujących przepisów. Następnie przedstawimy ofertę sporządzenia. Skontaktuj się z nami w celu omówienia oferty –

Co to jest dokumentacja cen transferowych?

  1. Cena transferowa to cena, którą ustala się w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo, osobowo lub rodzinnie. Cena transferowa jest więc bardziej wystawiona na ryzyko, że zostałaby ustalona w innej wysokości w sytuacji, gdyby między podmiotami nie istniały żadne powiązania. Taka pokusa pojawia się również w przypadku transakcji między podmiotami, z których jeden ma siedzibę znajdującą się w tak zwanym raju podatkowym.
  2. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

 

DCT przygotowywana jest przez nas w następujący sposób:

Dokumentacja cen transferowych

Kogo dotyczy dokumentacja cen transferowych?

Sporządzić dokumentację podatkową w zakresie cen transferowych muszą podmioty z podanymi poniżej warunkami:

Warunek 1: Powiązania kapitałowe lub osobowe

W grę wchodzą zarówno powiązania kapitałowe jak i osobowe. Wg. aktualnych przepisów powiązanie kapitałowe wystąpi wówczas, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (bezpośrednio lub pośrednio). Podmioty zaś uznaje się za powiązane osobowo, gdy dany podmiot bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym. Albo w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu, także ze względu na pokrewieństwo lub stosunek pracy.

Warunek 2: Istnienie transakcji z podmiotami powiązanymi

Pojęcie transakcji lub innych zdarzeń należy traktować zgodnie z orzecznictwem jako grupy takich samych, bądź podobnych usług lub sprzedaży. Rolą osoby sporządzającej jest odpowiednie zakwalifikowanie transakcji.

Sporządzenie dokumentacji jest obowiązkowe podczas zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi, także gdy chodzi o spółkę niebędącą osobą prawną. Podobnie jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z umową wspólnego przedsięwzięcia lub inną tego typu, jak np. umowa konsorcjum.

Warunek 3: Wartość transakcji

Od jakiej kwoty dokumentacja cen transferowych?

  • 20 000 euro – dla transakcji z rajami podatkowymi.
  • 50 000 euro – przy przekroczeniu 2 000 0000 euro przychodu lecz nie więcej niż 20 000 000 euro, powiększane o 5 000 euro wraz z każdym 1 000 0000 euro przychodu dla dokumentacji local file;
  • 140 000 euro – przy przekroczeniu 20 000 000 euro przychodu lecz nie więcej niż 100 000 000 euro, powiększane o 45 000 euro wraz z każdymi 10 000 0000 euro przychodu dla dokumentacji master file;
  • 500 000 euro – przy przekroczeniu 100 000 000 euro przychodu dla dokumentacji Country-by-Country Reporting;

Zmiana przepisach

Dokumentacja cen transferowych za lata obrotowe wcześniejsze niż 2017? Należy pamiętać o poprzednich limitach. Dokumentację trzeba sporządzić zgodnie z ówczesnymi przepisami. Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowelizacja, która wprowadza nowe progi w przypadku, których powstaje obowiązek sporządzania cen transferowych:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji;

Wprowadzono także nowe zwolnienia dla transakcji między podmiotami krajowymi po spełnieniu szeregu warunków. Również co istotne, wydłużono termin na składanie informacji o cenach transferowych i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego (rok podatkowy).

Zmiany w przepisach o dokumentach cen transferowych

 

Przedłożenie organom takiej dokumentacji jest niezwykle ważne, gdyż za jej brak obowiązują niemałe kary. Co więcej, opracowanie trzeba sporządzić według obowiązujących wytycznych i w odpowiednim terminie. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej o cenach transf. oraz elementach, które powinny znaleźć się w dokumentacji.

Kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

Wymóg sporządzania dokumentacji wynika z przepisów podatkowych danego państwa. Obowiązuje on przedsiębiorców, którzy przeprowadzili transakcję lub zawarli umowę spółki z podmiotem powiązanym powyżej określonej przepisami wartości. Obowiązek dokumentacji spoczywa też na podatnikach, którzy zrealizowali transakcję z podmiotem którego zarząd lub siedziba znajdują się w kraju, gdzie stosuje się szkodliwą konkurencję podatkową.

Ustawy PIT oraz CIT wskazują elementy, które powinny znaleźć się w dokumentacji, a ich uzupełnienie stanowią wytyczne międzynarodowej organizacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Informacje, które obejmuje dokumentacja podatkowa to między innymi opis funkcji pełnionych przez podmioty, których dotyczy transakcja. Chodzi o przewidywane koszty, sposób, w jaki została wykonana kalkulacja oraz określenie wszelkich czynników mających wpływ na przebieg transakcji. Niezwykle istotne jest, aby pamiętać o corocznej aktualizacji dokumentacji.

Rodzaje powiązań

Podmioty, które biorą udział w transakcji, mogą być ze sobą powiązane na trzy sposoby. Są to powiązania kapitałowe, osobowe lub rodzinne. Powiązanie kapitałowe występuje w przypadku, gdy jeden z podmiotów powiązanych posiada prawo głosu, które wynosi ponad 25% wszystkich praw głosu w drugim podmiocie. Z powiązaniem osobowym mamy do czynienia w sytuacji połączenia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej w dwóch osobnych podmiotach. A także w przypadku, gdy dana osoba posiada udziały w wysokości co najmniej 25% w jednym podmiocie. I równocześnie sprawuje funkcję kierowniczą w drugim podmiocie. O ostatnim powiązaniu – rodzinnym – można mówić w sytuacji, kiedy osoby sprawujące funkcje lub posiadające udziały w podmiotach realizujących transakcje są ze sobą spokrewnione lub spowinowacone.

Kontrola

Ceny transferowe są skrupulatnie weryfikowane przez władze skarbowe ze względu na ryzyko zaniżenia podatku dochodowego, który jest opłacany w Polsce. Zatem ceny stosowane przez podmioty powiązane muszą być zatem rynkowe. Przeprowadzane kontrole dzielą się na podatkowe oraz celno-skarbowe. O pierwszej z nich podmiot zostaje zawiadomiony, po czym w okresie od 7 do 30 dni kontrola podatkowa zostaje przeprowadzona. W nielicznych przypadkach ten typ kontroli może odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia. Natomiast kontrola celno-skarbowa odbywa się bez powiadomienia podatnika. Celem inspekcji jest upewnienie się, że stosowane ceny są zgodne z warunkami rynkowymi, a w jej wyniku powstaje protokół przedstawiający ocenę transakcji pod kątem podatkowym.

Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych dla urzędu przedkładana jest w odpowiednim terminie. Jest to niezwykle istotne. Za wszelkie opóźnienia podatnik otrzymuje sankcje. Sankcje dzielą się na podatkowe, karno-skarbowe oraz karne. Sankcja podatkowa wynosi 50% podatku od wartości różnicy między dochodem określonym przez organ podatkowy a tym, który przedstawi podatnik. Brak przedstawionej dokumentacji w ciągu 7 dni od dnia zażądania, powoduje sankcje karno-skarbowe. Sankcje wynoszą: 120, 240 lub 720 stawek dziennych. W niektórych przypadkach obowiązuje też kara pozbawienia wolności. Sankcja karna natomiast wynosi 1-8% przychodu.

Warto zobaczyć także: Wycena portfela wierzytelności zagrożonych, Restrukturyzacja firmy oraz Operat szacunkowy

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa