Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych i jej przedłożenie odpowiednim organom jest niezwykle ważne. Nasi specjaliści pomogą bezpłatnie zweryfikować obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych i jej zakres w świetle obowiązujących przepisów, a następnie przedstawimy ofertę sporządzenia.

Zapraszamy do kontaktu >

Dokumentacja cen transferowych…

…przygotowywana jest w następujący sposób:

Dokumentacja cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych

Kto jest zobligowany do sporządzenia dokumentacji?

Do sporządzania dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych zobligowane są podmioty spełniające podane niżej warunki:

Warunek 1: Powiązania kapitałowe lub osobowe

W grę wchodzą zarówno powiązania kapitałowe jak i osobowe. Wg. aktualnych przepisów powiązanie kapitałowe wystąpi wówczas, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (bezpośrednio lub pośrednio). Podmioty zaś uznaje się za powiązane osobowo, gdy dany podmiot bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu, także ze względu na pokrewieństwo lub stosunek pracy.

Warunek 2: Istnienie transakcji z podmiotami powiązanymi

Pojęcie transakcji lub innych zdarzeń należy traktować zgodnie z orzecznictwem jako grupy takich samych, bądź podobnych usług lub sprzedaży. Rolą osoby sporządzającej jest odpowiednie zakwalifikowanie transakcji.

Sporządzenie dokumentacji jest obowiązkowe podczas zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi, także gdy chodzi o spółkę niebędącą osobą prawną. Podobnie jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z umową wspólnego przedsięwzięcia lub inną tego typu, jak np. umowa konsorcjum.

Warunek 3: Wartość transakcji

Dokumentacja ceny transferowych musi zostać przygotowana, kiedy przekroczone są następujące progi:

  • 20 000 euro – dla transakcji z rajami podatkowymi.
  • 50 000 euro – przy przekroczeniu 2 000 0000 euro przychodu lecz nie więcej niż 20 000 000 euro, powiększane o 5 000 euro wraz z każdym 1 000 0000 euro przychodu dla dokumentacji local file;
  • 140 000 euro – przy przekroczeniu 20 000 000 euro przychodu lecz nie więcej niż 100 000 000 euro, powiększane o 45 000 euro wraz z każdymi 10 000 0000 euro przychodu dla dokumentacji master file;
  • 500 000 euro – przy przekroczeniu 100 000 000 euro przychodu dla dokumentacji Country-by-Country Reporting;

Dokumentacja cen transferowych – zmiana przepisach

Dokumentacja cen transferowych za lata obrotowe wcześniejsze niż 2017 – należy pamiętać o poprzednich limitach, gdyż dokumentacja powinna być sporządzana zgodnie z ówczesnymi przepisami.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowelizacja, która wprowadza nowe progi w przypadku, których powstaje obowiązek sporządzania cen transferowych:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji;

Wprowadzono także nowe zwolnienia dla transakcji między podmiotami krajowymi po spełnieniu szeregu warunków oraz co istotne wydłużono termin na składanie informacji o cenach transferowych i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Dokumentacja cen transferowych

Zobacz także: upadłość konsumencka

Przedłożenie organom dokumentacji cen transferowych jest niezwykle ważne, gdyż za jej brak obowiązują niemałe kary. Co więcej, opracowanie to musi być sporządzone według obowiązujących wytycznych i w odpowiednim terminie. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej o cenach transferowych oraz elementach, które powinny znaleźć się w dokumentacji.

Definicja cen transferowych

Cena transferowa, najprościej ujmując, to cena, która jest ustalona w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo, osobowo lub rodzinnie. Cena transferowa jest więc bardziej  wystawiona na ryzyko, że zostałaby ustalona w innej wysokości w sytuacji, gdyby między podmiotami nie istniały żadne powiązania. Taka pokusa pojawia się również w przypadku transakcji między podmiotami, z których jeden ma siedzibę znajdującą się w tak zwanym raju podatkowym – kraju, gdzie przepisy podatkowe są niezwykle łagodne dla zagranicznych firm.

Dokumentacja cen transferowych

Wymóg sporządzania dokumentacji cen transferowych wynika z przepisów podatkowych danego państwa. Obowiązuje on przedsiębiorców, którzy przeprowadzili transakcję lub zawarli umowę spółki z podmiotem powiązanym powyżej określonej przepisami wartości. Obowiązek dokumentacji spoczywa też na podatnikach, którzy zrealizowali transakcję z podmiotem którego zarząd lub siedziba znajdują się w kraju, gdzie stosuje się szkodliwą konkurencję podatkową.

Ustawy PIT oraz CIT wskazują elementy, które powinny znaleźć się w dokumentacji, a ich uzupełnienie stanowią wytyczne międzynarodowej organizacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Informacje, które obejmuje dokumentacja podatkowa to między innymi opis funkcji pełnionych przez podmioty, których dotyczy transakcja, przewidywane koszty, sposób, w jaki została wykonana kalkulacja oraz określenie wszelkich czynników mających wpływ na przebieg transakcji. Niezwykle istotne jest, aby pamiętać o corocznej aktualizacji dokumentacji.

Dokumentacja cen transferowych – rodzaje powiązań

Podmioty biorące udział w transakcji mogą być ze sobą powiązane na trzy sposoby. Są to powiązania kapitałowe, osobowe lub rodzinne. Powiązanie kapitałowe występuje w przypadku, gdy jeden z podmiotów posiada prawo głosu, które wynosi ponad 25% wszystkich praw głosu w drugim podmiocie. Z powiązaniem osobowym mamy do czynienia w sytuacji połączenia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej w dwóch osobnych podmiotach oraz w przypadku, gdy dana osoba posiada udziały w wysokości co najmniej 25% w jednym podmiocie, równocześnie sprawując funkcję kierowniczą w drugim podmiocie. O ostatnim powiązaniu – rodzinnym – można mówić w sytuacji, kiedy osoby sprawujące funkcje lub posiadające udziały w podmiotach realizujących transakcje są ze sobą spokrewnione lub spowinowacone.

Kontrola cen

Ceny transferowe są skrupulatnie weryfikowane przez władze skarbowe ze względu na ryzyko zaniżenia podatku dochodowego, który jest opłacany w Polsce – ceny stosowane przez podmioty powiązane muszą być zatem rynkowe. Przeprowadzane kontrole dzielą się na podatkowe oraz celno-skarbowe. O pierwszej z nich podmiot zostaje zawiadomiony, po czym w okresie od 7 do 30 dni kontrola podatkowa zostaje przeprowadzona. W nielicznych przypadkach ten typ kontroli może odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia. Kontrola celno-skarbowa natomiast odbywa się bez powiadomienia podatnika. Celem inspekcji jest upewnienie się, że stosowane ceny są zgodne z warunkami rynkowymi, a w jej wyniku powstaje protokół przedstawiający ocenę transakcji pod kątem podatkowym.

Sankcje za brak dokumentacji

Dokumentacja cen transferowych powinna być przedłożona w odpowiednim terminie. Jest to niezwykle istotne, gdyż za wszelkie opóźnienia nakładane są sankcje na podatnika. Sankcje dzielą się na podatkowe, karno-skarbowe oraz karne. Sankcja podatkowa wynosi 50% podatku od wartości różnicy między dochodem, który został określony przez organ podatkowy a tym, który przedstawi podatnik. Sankcja karno-skarbowa jest nakładana, jeśli w ciągu 7 dni od dnia żądania dokumentacji nie zostanie ona przedstawiona i wynosi 120, 240 lub 720 stawek dziennych, a w niektórych przypadkach obowiązuje też kara pozbawienia wolności. Sankcja karna natomiast wynosi 1-8% przychodu.

Warto zobaczyć także – Restrukturyzacja firmy

social-facebook social-instagram social-linkedin