Dokumentacja Cen Transferowych – Co to jest?

Dokumentacja cen transferowych - za jej brak grożą niemałe kary

Co to jest Dokumentacja Cen Transferowych 2022?
Dokumentacja Cen Transferowych

Dokumentacja cen transferowych i jej przedłożenie odpowiednim organom jest niezwykle ważne, gdyż za jej brak obowiązują niemałe kary. Co więcej, opracowanie to sporządza się według obowiązujących wytycznych i w odpowiednim terminie. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej o cenach transferowych oraz elementach, które powinny znaleźć się w dokumentacji.  Skontaktuj się z nami w celu omówienia oferty obejmującej przygotowanie dokumentacji cen transferowych – sekretariat@legeadvisors.pl

Czym są ceny transferowe?

Cena transferowa, najprościej ujmując, to cena, która jest ustalona w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo, osobowo lub rodzinnie. Cena transferowa jest więc bardziej wystawiona na ryzyko, że zostałaby ustalona w innej wysokości w sytuacji, gdyby między podmiotami nie istniały żadne powiązania. Taka pokusa pojawia się również w przypadku transakcji między podmiotami, z których jeden ma siedzibę znajdującą się w tak zwanym raju podatkowym. Raj podatkowy to kraj, gdzie przepisy podatkowe są niezwykle łagodne dla zagranicznych firm.

Co to jest dokumentacja cen transferowych?

 1. Dokumentacja cen transferowych i wymóg jej sporządzania wynika z przepisów podatkowych danego państwa. Obowiązuje on przedsiębiorców, którzy przeprowadzili transakcję lub zawarli umowę spółki z podmiotem powiązanym powyżej określonej przepisami wartości. Obowiązek dokumentacji spoczywa też na podatnikach, którzy zrealizowali transakcję z podmiotem którego zarząd lub siedziba znajdują się w kraju, gdzie stosuje się szkodliwą konkurencję podatkową.
 2. Dokumentacja cen transferowych – ustawy PIT oraz CIT wskazują elementy, które powinny znaleźć się w dokumentacji. Ich uzupełnienie stanowią wytyczne międzynarodowej organizacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Informacje, które obejmuje dokumentacja podatkowa to między innymi opis funkcji pełnionych przez podmioty, których dotyczy transakcja. Również przewidywane koszty, sposób, w jaki została wykonana kalkulacja oraz określenie wszelkich czynników mających wpływ na przebieg transakcji. Niezwykle istotne jest, aby pamiętać o corocznej aktualizacji dokumentacji.
 3. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy. Muszą to zrobić w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Oczywiście w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

 

Dokumentacja cen transferowych przygotowywana jest przez nas w następujący sposób:

Dokumentacja cen transferowych przygotowywanie
Dokumentacja cen transferowych przygotowywanie

Kogo dotyczy dokumentacja cen transferowych?

Sporządzić dokumentację podatkową w zakresie cen transferowych muszą podmioty z podanymi poniżej warunkami:

Warunek 1: Powiązania kapitałowe lub osobowe

W grę wchodzą zarówno powiązania kapitałowe jak i osobowe. Wg. aktualnych przepisów powiązanie kapitałowe wystąpi wówczas, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (bezpośrednio lub pośrednio). Podmioty zaś uznaje się za powiązane osobowo, gdy dany podmiot bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym. Albo w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu, także ze względu na pokrewieństwo lub stosunek pracy.

Warunek 2: Istnienie transakcji z podmiotami powiązanymi

Pojęcie transakcji lub innych zdarzeń należy traktować zgodnie z orzecznictwem jako grupy takich samych, bądź podobnych usług lub sprzedaży. Rolą osoby sporządzającej jest odpowiednie zakwalifikowanie transakcji.

Dokumentacja cen transferowych – jej sporządzenie jest obowiązkowe podczas zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi, także gdy chodzi o spółkę niebędącą osobą prawną. Podobnie jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z umową wspólnego przedsięwzięcia lub inną tego typu, jak np. umowa konsorcjum.

Warunek 3: Wartość transakcji

Dokumentacja cen transferowych – progi/limity?

 • 20 000 euro – dla transakcji z rajami podatkowymi.
 • 50 000 euro – przy przekroczeniu 2 000 0000 euro przychodu lecz nie więcej niż 20 000 000 euro, powiększane o 5 000 euro wraz z każdym 1 000 0000 euro przychodu dla dokumentacji local file;
 • 140 000 euro – przy przekroczeniu 20 000 000 euro przychodu lecz nie więcej niż 100 000 000 euro, powiększane o 45 000 euro wraz z każdymi 10 000 0000 euro przychodu dla dokumentacji master file;
 • 500 000 euro – przy przekroczeniu 100 000 000 euro przychodu dla dokumentacji Country-by-Country Reporting;

Dokumentacja cen transferowych – zmiana przepisach

 1. Dokumentacja cen transferowych za lata obrotowe wcześniejsze niż 2017? Należy pamiętać o poprzednich limitach. Dokumentację trzeba sporządzić zgodnie z ówczesnymi przepisami. Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowelizacja, która wprowadza nowe progi w przypadku, których powstaje obowiązek sporządzania cen transferowych:
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji.

2. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej dokumentacji za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

3. Wprowadzono także nowe zwolnienia dla transakcji między podmiotami krajowymi po spełnieniu szeregu warunków. Również co istotne, wydłużono termin na składanie informacji o cenach transferowych i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. To jest z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego (rok podatkowy).

Zmiany w przepisach - dokumentacja cen transferowych
Zmiany w przepisach – dokumentacja cen transferowych

 

Przedłożenie organom takiej dokumentacji jest niezwykle ważne, gdyż za jej brak obowiązują niemałe kary. Co więcej, opracowanie trzeba sporządzić według obowiązujących wytycznych i w odpowiednim terminie. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej o cenach transf. oraz elementach, które powinny znaleźć się w dokumentacji.

Rodzaje powiązań

Podmioty, które biorą udział w transakcji, mogą być ze sobą powiązane na trzy sposoby. Są to powiązania kapitałowe, osobowe lub rodzinne. Powiązanie kapitałowe występuje w przypadku, gdy jeden z podmiotów powiązanych posiada prawo głosu, które wynosi ponad 25% wszystkich praw głosu w drugim podmiocie. Z powiązaniem osobowym mamy do czynienia w sytuacji połączenia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej w dwóch osobnych podmiotach.

A także w przypadku, gdy dana osoba posiada udziały w wysokości co najmniej 25% w jednym podmiocie. I równocześnie sprawuje funkcję kierowniczą w drugim podmiocie. O ostatnim powiązaniu – rodzinnym – można mówić w sytuacji, kiedy osoby sprawujące funkcje lub posiadające udziały w podmiotach realizujących transakcje są ze sobą spokrewnione lub spowinowacone.

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy. Robią to w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych

Kwoty przychodów wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. To kurs obowiązujący w ostatnim dniu roboczym sprawozdawczego roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy grupowa dokumentacja cen transferowych.

Grupowa dokumentacja cen transferowych może być sporządzona przez podmiot powiązany obowiązany do dołączania grupowej dokumentacji cen transferowych lub inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych. Sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z art. 11q elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych ust. 2.

W przypadku, gdy grupowa dokumentacja cen transferowych została sporządzona w języku angielskim, organ podatkowy może wystąpić z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania, grupowej dokumentacji cen transferowych w języku polskim.

Kontrola – dokumentacja cen transferowych

Ceny transferowe są skrupulatnie weryfikowane przez władze skarbowe ze względu na ryzyko zaniżenia podatku dochodowego, który jest opłacany w Polsce. Zatem ceny stosowane przez podmioty powiązane muszą być zatem rynkowe. Przeprowadzane kontrole dzielą się na podatkowe oraz celno-skarbowe. O pierwszej z nich podmiot zostaje zawiadomiony, po czym w okresie od 7 do 30 dni kontrola podatkowa zostaje przeprowadzona.

W nielicznych przypadkach ten typ kontroli może odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia. Natomiast kontrola celno-skarbowa odbywa się bez powiadomienia podatnika. Celem inspekcji jest upewnienie się, że stosowane ceny są zgodne z warunkami rynkowymi, a w jej wyniku powstaje protokół przedstawiający ocenę transakcji pod kątem podatkowym.

Dokumentacja cen transferowych – sankcje za jej brak

Dokumentacja cen transferowych dla urzędu przedkładana jest w odpowiednim terminie. Jest to niezwykle istotne. Za wszelkie opóźnienia podatnik otrzymuje sankcje. Sankcje dzielą się na podatkowe, karno-skarbowe oraz karne. Sankcja podatkowa wynosi 50% podatku od wartości różnicy między dochodem określonym przez organ podatkowy a tym, który przedstawi podatnik. Brak przedstawionej dokumentacji w ciągu 7 dni od dnia zażądania, powoduje sankcje karno-skarbowe. Sankcje wynoszą: 120, 240 lub 720 stawek dziennych. W niektórych przypadkach obowiązuje też kara pozbawienia wolności. Sankcja karna natomiast wynosi 1-8% przychodu.

Warto zobaczyć także: Wycena portfela wierzytelności zagrożonych, Restrukturyzacja firmy oraz Operat szacunkowy

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa