Wycena Przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw to proces polegający na określeniu jego ceny przy wykorzystaniu odpowiednich metod.

Wycena przedsiębiorstw to proces, który wymaga indywidualnego podejścia. W zależności od rodzaju firmy i celu, jaki wycena przedsiębiorstw ma spełnić, stosujemy odmienne metody pracy. Niezwykle istotne jest przeanalizowanie wszelkich czynników, którym może podlegać wycena przedsiębiorstw.

 • Eksperci Lege Advisors wyceniają przedsiębiorstwa od ponad 20 lat.
 • Wycena i spisy majątku upadłego przedsiębiorstwa dla m.in. syndyków.
 • Opiniujemy w sądach na terenie całego kraju.
 • Współpracujemy z największymi kancelariami prawnymi i funduszami.
 • Nieustannie analizujemy rynek nieruchomości i firm.
 • Kontakt z naszymi ekspertami – wycena przedsiębiorstw: sekretariat@legeadvisors.pl

Na czym polega wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw
Wycena przedsiębiorstw
 1. Wycena przedsiębiorstw polega na dogłębnej analizie danych finansowych, funkcjonowaniu, ale również samej branży i otoczenia spółki. Wiedza dotycząca wyceny stanowi jeden ze strategicznych elementów zarządzania firmą, będąc podstawą do podejmowania kluczowych decyzji.
 2. Każda wycena przedsiębiorstw opiera się na dokumentach, które trzeba pozyskać w trakcie procesu szacowania. Konkretna lista dokumentów zależy od przedmiotu i celu wycen.
 3. Można jednak wyróżnić dokumenty lub informacje, które dotyczą większości wycen. W przypadku nieruchomości to dokumentacja dotycząca nieruchomości pod różnymi kątami: własnościowym, ewidencyjnym, czy planistycznym. W przypadku ruchomości jest to dokumentacja księgowa i techniczna. A w sytuacji szacowania przedsiębiorstwa, dokumentacja księgowo – finansowa.

Oferta na wycenę przedsiębiorstw

 • Dla sporządzenia oferty, naszych potencjalnych lub obecnych klientów pytamy o: przedmiot wyceny: np. spółka, pakiet udziałów; cel wyceny, charakter zdarzenia dla którego ma służyć nasze opracowanie, np. wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa do celów sprzedaży, czy wycena przedsiębiorstw na potrzeby postępowania upadłościowego; wymagania szczegółowe wynikające z oczekiwań klienta (np. wycena przedsiębiorstw dwoma metodami); potrzebę dodatkowych opracowań (np. sporządzenie spisu inwentarzu w przypadku postępowań upadłościowych).
 • W celu sporządzenia oferty już na samym początku prosimy o następujące dokumenty: wyniki finansowe za ostatnie 3 lata (w formie sprawozdań finansowych, ewentualnie zestawień z podatkowej księgi przychodów i rozchodów); zestawienie środków trwałych.

Niewykluczone jest, że po analizie otrzymanych dokumentów finansowych możemy potrzebować dodatkowych informacji i dokumentów np.: informacji o posiadanych przez Spółkę, która ma być wyceniana, udziałów w innych Spółkach. Zgromadzenie odpowiednich danych pozwala na oszacowanie nakładów pracy potrzebnych do realizacji zlecenia, a co za tym idzie na przygotowanie konkretnej oferty cenowej. Może to jednak zależeć od bardzo wielu czynników. Z tego powodu nie podajemy cennika na stronie, a każde zapytanie ofertowe rozpatrujemy indywidualnie.

Kiedy potrzebna jest wycena przedsiębiorstw?

 • Sytuacjami, w których szczególnie przyda się wycena przedsiębiorstw, nawet jeśli nie jest to wymagane przez konkretne przepisy prawa, są postępowania restukturyzacyjne. Plany restrukturyzacyjne, opracowane przez doradcę restrukturyzacyjnego, często zakładają sprzedaż zbędnych aktywów, np. ruchomości, nieruchomości, czy nawet części podmiotu biznesowego.
 • Sporządzona profesjonalnie wycena przedsiębiorstw pozwala na poznanie wartości podmiotu biznesowego. Służy też jako argument w negocjacjach. Wycena przedsiębiorstw również może zabezpieczyć osobę zarządzającą przed prawnymi  zarzutami o niegospodarność.
 • Wycena przedsiębiorstw może być sporządzona dla wierzytelności. Jej przedmiotem będą też składniki majątku, których zbycie będzie w planie restrukturyzacyjnym w ramach postępowań restrukturyzacyjnych.
 • Nieco inaczej niż wyżej przedmiot wycen określa się w przypadku postępowania „przygotowanej likwidacji”. Zgodnie z artykułem 56a. ustęp 1 Prawa Upadłościowego wniosek, a co za tym idzie opis i wycena przedsiębiorstw, może dotyczyć: spółki, jej zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczna część podmiotu.
 • Przedmiotem obrotu na rynku nie są tyle same przedmioty co prawa do nich. Chodzi o np. prawo własności, czy użytkowania wieczystego w przypadku nieruchomości. Wycena przedsiębiorstw może dotyczyć również innych praw. Przedmioty które podlegają wycenie są różne. Najczęściej są to nieruchomości, ruchomości lub całe przedsiębiorstwa.

Metoda dochodowa i majątkowa a wycena przedsiębiorstw

…pozwala ocenić rzeczywistą pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Określa jego możliwości w zakresie inwestowania, a także podjąć rozmowy dotyczące fuzji, przejęcia czy przeprowadzenia oferty publicznej. Posiadamy również doświadczenie w przygotowywaniu wycen na potrzeby: M&A, restrukturyzacji, upadłości, postępowań sądowych oraz rozliczeń między wspólnikami. Najczęstsza wycena przedsiębiorstw do postępowań „pre-pack” jest metodą majątkową.

To metoda właściwa, bo wycena przedsiębiorstw dla nabywcy przedstawia przede wszystkim majątek upadającej spółki. Wynika to również z braku możliwości uzasadnienia metody dochodowej. Upadające przedsiębiorstwa najczęściej nie wykazują dochodów, a także z braku możliwości stosowania metody porównawczej z powodu brak transakcji podobnymi podmiotami. Wycena przedsiębiorstw w sytuacji postępowań upadłościowych uwzględnia fakt, że nabywca przejmuje biznes bez zobowiązań.

Kto może wycenić przedsiębiorstwo?
Jak powinna wyglądać wycena?
Jak powinna wyglądać wycena przedsiębiorstw?

Od wielu lat nasza spółka specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw w upadłości. Na naszym koncie znajduje się m.in. wycena przedsiębiorstw oraz spisywanie inwentarza Huty Częstochowa (2019 rok). Była to jedna z największych w historii wycen tego typu w Polsce.

W naszym portfolio jest także wielki zakład związany z produkcją stalową, w którym wykonaliśmy spis inwentarza z opisem i oszacowaniem. Chodzi o ST3 Offshore – zakładzie mogącym produkować stalowe fundamenty morskich farm wiatrowych oraz wiele innych elementów stalowych. W tym mosty, kratownice i inne konstrukcje.

Fabryka ST3 Offshore znajduje się w Szczecinie, nad Odrą. Powstała jako zakład seryjnej produkcji fundamentów morskich farm wiatrowych. Zakład produkował fundamenty pośrednie i monopale. Dzięki doskonałej lokalizacji na wyspie możliwy był bezpośredni załadunek struktur na barki oraz łatwy dostęp do Bałtyku i Morza Północnego. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, unikalnym technologiom spawalniczym, wysoko wyspecjalizowanym ekspertom i własnemu działowi inżynierii, ST3 Offshore ma potencjał bycia dostawcą konstrukcji stalowych na rynku offshore ale nie tylko. Już dziś w zakładzie produkowane są inne konstrukcje, w tym fragmenty mostu.

Jak powinna wyglądać wycena przedsiębiorstw?

1. Jeżeli planuje się sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości, przy sporządzaniu spisu inwentarza i wycenianie masy upadłości, albo odrębnie, jeżeli możliwość takiej sprzedaży ujawniono na późniejszym etapie, biegły wybrany przez syndyka sporządza opis i wycena przedsiębiorstw w upadłości.

2. Opis przedsiębiorstwa powinien określać w szczególności przedmiot działalności przedsiębiorstwa nieruchomości wchodzące w jego skład, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej. Ponadto zbiór dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a także obciążenia.

3. Wycena przedsiębiorstw – należy odrębnie podać jego wartość w całości oraz jego zorganizowanych części, jeżeli mogą być wydzielone do sprzedaży.

4. Jeżeli składniki przedsiębiorstw są obciążone hipoteką, zastawem rejestrowym, skarbowym, hipoteką morską lub innymi prawami i skutkami ujawnienia praw i roszczeń osobistych, w oszacowaniu należy oddzielnie podać, które z tych praw pozostają w mocy po sprzedaży. Ponadto należy podać ich wartość oraz wartość składników nimi obciążonych oraz stosunek wartości poszczególnych składników obciążonych do ceny podmiotu.

5. Wycena przedsiębiorstw – zarzuty na opis i wycenę wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu-komisarzowi. Zarzuty rozpoznaje sędzia-komisarz. W sytuacji wątpliwości co do rzetelności lub poprawności opisu i oszacowania, sędzia-komisarz wskazuje biegłego do sporządzenia nowego opisu i oszacowania.

6. Przepis ust. 4 stosujemy odpowiednio do rzeczy, wierzytelności i innych praw przeniesionych na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności, o ile mają być one sprzedane w ramach podmiotu.

Doświadczeni eksperci

Wycena przedsiębiorstw na potrzeby sprzedaży
Wycena przedsiębiorstw na potrzeby sprzedaży

Wycena przedsiębiorstw w naszej firmie obejmuje: WNiP, znaki towarowe, środki trwałe (w tym ruchomości, linie produkcyjne). Jednym słowem wyceniamy wszystko to, co stanowi pozycje bilansowe w spółkach.

Przedmiotem wykonywanej przez nas wyceny były podmioty zarówno z sektora MŚP oraz dużych spółek z branży produkcyjnej. Także z branży budowlanej, usługowej oraz finansowej. Nasi uznani specjaliści od wycen zapraszają Państwa do kontaktu. Zaufali nam najwięksi.

Wycena przedsiębiorstw na potrzeby sprzedaży

Na zlecenie jednej z dużych kancelarii zrealizowana została wycena przedsiębiorstw z branży przetwórstwa spożywczego. Była ona na potrzeby sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego. Projekt był wymagający pod względem technicznym i prawnym. Wycena przedsiębiorstw obejmowała m.in. nieruchomości komercyjnych, ruchomości, oraz prawa wynikające z umów leasingu czy znaku towarowego.

Wycena przedsiębiorstw na potrzeby upadłości to często mierzenie się z pewnymi brakami w dokumentacji, ograniczonymi informacjami, czy trudnościami w identyfikacji składników majątku. Czasami takie sytuacje są konsekwencją problemów związanych z coraz trudniejszą sytuacją w firmie, a czasami są ich źródłem. – mówi Szymon Mojzesowicz (MRICS).

W przedsiębiorstwie, które wycenialiśmy, problemy skumulowały się. Część linii produkcyjnych została zdemontowana i zdekompletowana. Dokumentacja księgowa nie odpowiadała stanowi faktycznemu, a w pewnym zakresie wręcz jej nie było. Oznaczenie przedmiotów zastawów oraz samych linii produkcyjnych budziło duże wątpliwości.

Wycena przedsiębiorstw do pre-pack’u – przykłady
Wycena wartości przedsiębiorstw w 2022 roku
Wycena wartości przedsiębiorstwa w 2022 roku

W ostatnich miesiącach na potrzeby postępowania pre-pack zrealizowana była wycena przedsiębiorstw z branży budowlanej – jednego z największych w Polsce w swojej specjalności. Została ona sporządzona przez zespół pod kierunkiem biegłego ds. szacowania spółek Szymona Mojzesowicza (MRICS).

Przedsiębiorstwo obsługiwało segment rynku, który istotnie ucierpiał w wyniku pandemii Covid-19. Wyceniana spółka wypracowała unikalne know-how, co pozwoliło kierować usługi i produkty do określonej grupy najbardziej wymagających klientów. Dzięki temu mogła ona realizować w przeszłości określone marże. Przez to nie można było nie uwzględnić w cenie przedsiębiorstwa kwestii osiągania dochodów przez podmiot przejmujący upadającą firmę. Chodzi o sytuację gospodarczą po pandemii.

Kolejny przykład…
Wycenianie firmy do pre-pack'u
Wycena do pre-pack’u – przykłady

Wyceniane przedsiębiorstwo działało w branży przetwórczej i należało do największych tego typu w Polsce. Suma aktywów spółki z ostatniego dostępnego biegłym sprawozdania finansowego wynosiła setki milionów złotych. Z tego blisko połowa sumy stanowiła należności.

Mimo początkowej współpracy, a nawet zgody na przeprowadzenie wizji spółki, dłużnik przestał dostarczać dalszych informacji. W tym dokumentów dotyczących aktywów o charakterze należności.

Jednak w ocenie naszych biegłych, aktywa tego rodzaju nie były niezbędnym składnikiem przedsiębiorstwa, koniecznym do dalszego funkcjonowania. Eksperci zarekomendowali więc wnioskodawcy wycenę nieobejmującą aktywów o charakterze należności. Uznali, że na dalszym etapie postępowania upadłościowego możliwości pozyskania brakującej dokumentacji powinny być większe.

W przypadku tej spółki kluczowy dla dalszego jej funkcjonowania był majątek produkcyjny – nieruchomości i ruchomości.

Jaka metoda wyceniania przedsiębiorstwa?

Mając na uwadze tę okoliczność, jako wartość na potrzeby postępowania pre-pack, rekomendowano cenę wynikającą z metody wyceny biznesu mieszanej – anglosaksońskiej. Uwzględniała ona zarówno wartość majątkową oraz prognozowane dochody, osiągane po stabilizacji sytuacji gospodarczej po pandemii i strona oraz udziałów (strona główna, zobacz także metod wyceny). Wycena przedsiębiorstwa – wartość działalności operacyjnej oraz przepływów pieniężnych (udziałów i kapitału – rzeczoznawców majątkowych).

Ile trwa proces oszacowania przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa to proces polegający na określeniu ceny spółki w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu metod wyceny. W finansach wycena przedsiębiorstw jest to proces mający na celu określenie wartości składników majątkowych. Może dotyczyć m.in. papierów wartościowych (akcje, obligacje, opcje), całych firm i również wartości niematerialne i prawne np. patenty, znaki handlowe.

Podstawowym celem wyceniania jest wydanie opinii na temat wartości przedsiębiorstwa, uwzględniając metody i procedury niezbędne do bezstronnego i rzetelnego określenia ceny. Przesłanek do rozpoczęcia ewaluacji bywa wiele. Przede wszystkim ocena biznesów jest miarą określającą wartość, która umożliwia wymianę gotówki na prawa (w przypadku spółki akcyjnej) i odwrotnie tworząc element rynku. A także bodźcem do wymiany handlowej. Najważniejsze przesłanki wycen przedstawia Nota Interpretacyjna Nr 5, opisująca ogólne zasady wyceniania przedsiębiorstwa. Kalkulacja przedsiębiorstwa. może być przeprowadzona między innymi na potrzeby (według Wikipedii).

Do podstawowych jej funkcji oceny zaliczamy funkcję:

 1. doradczą (decyzyjną) – jej istota to dostarczenie niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi;
 2. argumentacyjną, której istotą jest dost. inf. o przedsiębiorstwie i jego ceny, i które mogą wzmacniać siłę przetargową jednej ze stron w prowadzonych negocjacjach;
 3. mediacyjną – jej istotą jest dost. niezbędnych informacji dotyczących wartości podmiotu w przypadku transakcji kapitałowych, w których opinie stron na temat ceny są rozbieżne;
 4. zabezpieczającą – jej istota to dost.informacji dotyczących wartości podmiotu w celu zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości;
 5. informacyjną, której istotą jest dost.uzyskanych w procesie wyceniania informacji dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstwa

 1. zdyskontowanych przepływów pieniężnych inaczej zwana metodą DCF (discounted cash flow);
  Metoda ta polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwa a następnie sprowadzeniu ich do ceny bieżącej, czyli zdyskontowaniu według odpowiedniego współczynnika dyskontującego. Po zsumowaniu ZP pieniężnych otrzymujemy wartość przedsiębiorstwa.
 2. porównawcza inaczej zwana metodą mnożnikową – metoda ta polega na określeniu wartości badanej firmy na podstawie wyceniania porównywalnych firm notowanych na giełdzie lub na podstawie transakcji kupna/sprzedaży podobnych firm na rynku niepublicznym. Modele opcyjne są używane do wyceny pewnych typów aktywów (np. opcji kupna, opcji sprzedaży), a także aktywów które zawierają część opcyjną. Modele te wykorzystują złożone narzędzia matematyczne. Najbardziej popularnym modelem jest model opcji Blacka-Scholesa.
 3. dochodowe – spośród stosowanych zasługują na szczególną uwagę, gdyż zarówno praktycy biznesu oraz teoretycy wyceniania, uznają te metody za najbardziej uniwersalne i najlepiej odzwierciedlające realną cenę. Specyfika tych polega na powiązaniu ceny spółki z generowanymi dochodami, tzn. zyskiem, dywidendą, czy wolnymi przepływami pieniężnymi cash-flow. Przy wycenie często wyróżniamy kilka określeń na „wartość aktywa” czy „wartość pasywa”: m.in. godziwa wartość rynkowa, czy wewnętrzna. Wycena przedsiębiorstw zależy głównie od celu, dla którego tę wycenę przeprowadzano, choć nie można też zapominać, że sposób zależy również od dostępności danych, stanu gospodarki, czy samej spółki.
Ciąg dalszy
 1. majątkowe są używane głównie podczas rozstrzygania spraw sądowych ze względu na fakt słabej znajomości finansów przez prawników, a także przez audytorów.
 2. porównawcze znajdują zastosowanie w ocenach analityków giełdowych w funduszach powierniczych, ale także w bankowości inwestycyjnej przy szacunku przedsiębiorstwa w czasie transakcji fuzji i przejęć.
 3. dochodowe (DCF), używamy w podobnych zastosowaniach, co metody porównawcze z tą różnicą, że traktuje się je raczej jako uwiarygodnienie wycena przedsiębiorstwa otrzymana metodą porównawczą.
 4. mieszane powstają głównie z połączenia metody dochodowej i porównawczej (obliczanie ceny rezydualnej w modelu DCF za pomocą metody mnożnikowej i udziałów).
Wycena wynagrodzeń a wycena przedsiębiorstw

To, czy właściciel jest zaangażowany w działalność operacyjną spółki, w jakim stopniu i na jakich warunkach, bywa istotną kwestią w procesie wyceny przedsiębiorstwa.

Wynika to z tego, że wycena przedsiębiorstw powinna zakładać rozdzielność funkcji właścicielskich i typowo operacyjnych (zarządczych).

W związku z tym, w ramach każdej wyceny, standardowym elementem jest analiza zaangażowania właściciela w działalność operacyjną i ocena warunków wynagrodzenia za pracę. Dlaczego to ważne? Właściciel będący jednocześnie prezesem, może pobierać wynagrodzenie w wysokości, która nie byłaby satysfakcjonująca w przypadku, gdyby jego funkcje przekazać zatrudnionemu w tym celu menadżerowi.

Z taką sytuacja wiążemy konieczność oceny warunków wynagrodzenia członków zarządu będących jednocześnie udziałowcami. A jeśli warunki te wyraźnie odbiegałyby od rynkowych, to powinna uwzględniać to wycena przedsiębiorstw. Kwestia ta może wpływać na dobór metody, więc zbadajmy ją na etapie doboru metodologii.

Rozwiązania kwestii zaangażowania właścicieli w działalność operacyjną spółki w naszych przykładowych wycenach:
 • uwzględnienie korekty z tytułu wynagrodzeń w prognozach wyników przedsiębiorstwa – wycena przedsiębiorstw metodą dochodową (spółka prowadząca działalność usługową).
 • odrzucenie metody dochodowej i przyjęcie metody majątkowej do oszacowania wartości przedsiębiorstwa prowadzącej działalność usługową, (m.in. z powodu konieczności uwzględniania korekty z tytułu wynagrodzeń w ewentualnych prognozach).
 • wycena przedsiębiorstw metodą mieszaną (niemiecką) spółki produkcyjnej, w której istotny był zarówno posiadany majątek produkcyjny, jak i mocna pozycja na rynku i bardzo dobre relacje z klientami – wypracowane przez zarządzającą rodzinę właścicieli i przekładające się na dobre wyniki przedsiębiorstwa.
Wycena przedsiębiorstw ze znakami towarowymi

Nasi eksperci po raz kolejny przystąpili do wyceny przedsiębiorstwa przeznaczonego do sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. Tym razem obszarem działalności wycenianego przedsiębiorstwa była branża przetwórstwa spożywczego. Spółka działała pod rozpoznawalną marką. Jej pozycję budowano sukcesywnie od ponad 20 lat. Posiadała również udziały w innych podmiotach biznesowych.

Istotnym zagadnieniem była wycena wartości znaku towarowego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo posiadało także prawa do kilkunastu innych znaków towarowych. Mając na uwadze model biznesowy, wycenianie znaku towarowego było znaczące zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do wartości całego podmiotu. Finalna wycena przedsiębiorstw wyniosła kilkadziesiąt milionów złotych.

Podsumowując, wycena przedsiębiorstw to proces bardzo złożony i wymagający od wyceniającego. Od właściwej wyceny przedsiębiorstwa zależy bardzo wiele. Wycena przedsiębiorstwa wykonana przez „amatora” może fatalnie wpłynąć na decyzje inwestorskie. Najlepsza wycena przedsiębiorstw to taka zrealizowana przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem.

 

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa