Ubezpieczenia Majątku Przedsiębiorstw

Najważniejszy majątek i działalność firmy można ubezpieczyć z nami.

Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw to usługa ekspertów Lege Advisors. Doskonale rozumiemy, że każde przedsiębiorstwo jest jedyne w swoim rodzaju i wymaga specyficznego podejścia. Dlatego w naszym biznesie stawiamy na różnorodność produktów i dopasowaną ochronę ubezpieczeniową.

Pomagamy zarządom funkcjonujących przedsiębiorstw oraz syndykom w przedsiębiorstwach w upadłości w przygotowaniu odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Ma ona zapewnić bezpieczeństwo aktywów lub działalności operacyjnej, a tym samym interesów zarządów, syndyka oraz wierzycieli.

Szukasz najlepszego rozwiązania w zakresie ubezpieczenia majątku? Napisz  do nas: ubezpieczenia@legeadvisors.pl

Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw

Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw w ruchu

Proponujemy konsultacje w zakresie ubezpieczeń dotyczących majątku przedsiębiorstw w ruchu. I to niezależnie od tego czy są aktualnie prosperującymi biznesami czy właśnie zostały objęte przez syndyka. Wyróżniamy się na rynku interdyscyplinarnym doświadczeniem w zakresie due dilligence majątku, zdobytym w toku wieloletniej działalności doradczej w zakresie firm.

Proponowane oferty ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw uzupełniamy zaawansowanym wsparciem konsultacyjnym i doradczym specjalistów od nieruchomości i ruchomości. Ułatwia to przygotowanie odpowiedniej polisy tak dla majątku nieruchomego jak i linii produkcyjnych, maszyn, urządzeń oraz wszelkich aktywów, które ochrony ubezpieczeniowej wymagają. Służymy również pomocą w przypadku wystąpienia szkody.

Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw – usługa kompletna

Zapraszamy do kontaktu Ubezpieczycieli, którzy potrzebują wsparcia w analizie majątku (w kraju i za granicą) oraz przedsiębiorców i syndyków, którzy potrzebują ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw kontakt: ubezpieczenia@legeadvisors.pl

Spis definicji dotyczących ubezpieczeń dla przedsiębiorstw >>

restrukturyzacja firmy

Czym są ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw?

Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw to rodzaj ubezpieczenia, który zapewnia ochronę majątku firmy, w tym budynków, maszyn, sprzętu i zapasów. Celem tego ubezpieczenia jest ochrona mienia firmy na wypadek szkody lub utraty powstałej na skutek nieprzewidzianych okoliczności. Chodzi np. o pożar, kradzież czy klęski żywiołowe.

Ubezpieczenia majątku są niezbędne dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Zapewniają ochronę finansową przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, które mogą wyrządzić firmie znaczną szkodę finansową.

W ramach ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw dostępnych jest kilka rodzajów ochrony. Należą do nich ubezpieczenia majątku, które obejmują uszkodzenie lub utratę majątku fizycznego firmy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które pokrywa koszty związane z roszczeniami prawnymi wysuwanymi przeciwko spółce.

Ponadto dostępne są inne rodzaje ochrony, takie jak ubezpieczenie od przerwy w działalności, które obejmuje utracone dochody i wydatki poniesione w związku ze stratą objętą ubezpieczeniem. Ubezpieczenie od awarii sprzętu, które pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu. Rozumiejąc różne dostępne rodzaje ubezpieczenia, właściciele firm mogą wybrać ubezpieczenie, które najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Posiadanie ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa ma kilka zalet. Po pierwsze, zapewnia ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak klęski żywiołowe, kradzieże czy pożary. Dodatkowo posiadanie tego ubezpieczenia może zapewnić spokój ducha właścicielom firm, wiedząc, że ich majątek jest chroniony na wypadek straty.

Co więcej, niektóre rodzaje ubezpieczeń, takie jak ubezpieczenie na wypadek przerwy w działalności, mogą pomóc firmie szybciej odzyskać siły po stracie, pokrywając utracone dochody i wydatki. Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw są niezbędnym narzędziem ochrony majątku firmy i zapewnienia jej długoterminowej rentowności.

***

Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw

Istniejący i pracujący „nie nowy” zakład produkcyjny – case study.

Międzynarodowy Audytor analizuje polisę i pisze do nas:

„Let me mention the part of the Local Insurance Terms and Conditions related to the discussed topics.”

Article 7 Insurance indemnity

1) Should the insured object be destroyed, stolen or lost, the right on the part of the Entitled Party shall arise, unless agreed otherwise, to have the Insurer pay to the Entitled Party:

  1. a) on the basis of replacement value insurance, the amount corresponding to the reasonable costs of re-acquisition of the same or comparable new object, reduced by the value of usable remnants;

——

2) Should the insured object be damaged, the right on the part of the Entitled Party shall arise, unless agreed otherwise, to have the Insurer pay to the Entitled Party:

  1. a) on the basis of replacement value insurance, the amount corresponding to the reasonable costs of repair to the damaged object, reduced by the value of usable remnants of the parts being replaced;

——-

A my mu na to odpowiadamy:

… w naszej metodologii idziemy w kierunku Art. 7, pkt 1a i pkt 2a, tj. „a) na podstawie ubezpieczenia wartości odtworzeniowej, kwotę odpowiadającą uzasadnionym kosztom ponownego nabycia tej samej lub porównywalnej nowej rzeczy, pomniejszoną o wartość pozostałości użytkowych;”. Czyli polisa powinna pozwolić przy dowolnej szkodzie na odtworzenie „rzeczy” a więc kontynuację funkcji jaka była przez tą rzecz pełniona.  

Kluczowe znaczenie dla Klienta ma zapis: „Za prawidłowe ustalenie ceny ubezpieczonego mienia odpowiada bezpieczający/ubezpieczony. Ubezpieczyciel nie zatwierdza formy nadania ani określenia wartości ubezpieczonego mienia.” (oryginalnie: The policyholder/insured is responsible for the correct determination of the price of the insured property. The insurer does not approve the form of posting or the determination of the value of the insured property.). Rozumiemy to tak, że ubezpieczyciel nie wnika w to jak wartości określono. – Istotne jest na jakie wartości się umówiliśmy z ubezpieczycielem, ale sama kwota to już kwestia ubezpieczonego.

Zbyt niska wartość, nawet jeśli wystarczy na szkodę to będzie skutkować w razie szkody prawdopodobnie zmniejszeniem wypłaty proporcjonalnie. Zbyt wysoka wartość nie stanowi problemu, bo szkoda i tak ma być pokryta do kosztów odtworzenia (każdorazowo sprawdzanych przez ubezpieczyciela podczas likwidacji). A z wysokiej wartości wynika wysoka składka.

Co ma Klient zrobić, aby być bezpieczny i nie przepłacić?

Mamy zatem sytuację, gdzie Klient musi sam zdecydować ostatecznie o sposobie określenia wysokości ubezpieczenia.

I tu mamy w zasadzie trzy możliwości:

  1. Szacowanie wszystkich pozycji majątku sztuka po sztuce, wg kosztów odtworzenia określonych na podstawie cen aktualnych na rynku (dla każdej pozycji)
  2. Wycena wszystkich pozycji majątku poprzez aktualizację wartości początkowych
  3. Wycena kosztów odtworzenia całego majątku (na podstawie analizy kosztów budowy analogicznych aktywów) i alokacja łącznej kwoty na poszczególne pozycje.

O co tu właściwie chodzi – dlaczego warto to przeanalizować?

Wyobraźmy sobie warsztat samochodowy mający kilka maszyn i budynek.

Jeśli warsztat powstał 2-3 lata temu, właściciel bierze do polisy wartości początkowe, podnosi o 15% i na tą kwotę ubezpiecza. Ryzyko niedoszacowania jest w zasadzie żadne. Wie ile wydał w ostatnich 3 latach, zabezpieczył dodatkowe 15% więc w razie awarii czy zniszczenia, zawsze mu wystarczy na odtworzenie.

Jeśli warsztat jednak powstał 30 lat temu… właściciel wycenia sobie każdą maszynę. Ale ponieważ na rynku nie kupi starych maszyn to ubezpiecza je wg kosztów odtworzenia maszyny w razie szkody, w technologii jaka jest teraz na rynku. Budynki wycenia wg kosztów aktualnych i stąd powstaje dopiero realna kwota ubezpieczenia.

A fabryka to wielki skomplikowany „warsztat” z setkami maszyn i urządzeń. Szkody są bardzo dotkliwe a niedoszacowanie polisy może być zagrożeniem dla finansów firmy.

Przyjmowanie kwoty ubezpieczenia z historii lub aktualizacja inflacją jest po prostu nierozsądna. Lepiej zrobić wycenę, chociaż najważniejszych pozycji. Do reszty możemy zaproponować inne rozwiązanie albo dobrać klauzulę leeway… ,ale to już inna historia.

Zapraszamy do konsultacji przy projektowaniu polisy. To się naprawdę opłaca.

Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw w Lege Advisors

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa