19 marca

Wycena pre-pack przedsiębiorstwa

Co to jest pre-pack?

Pre-pack, znany również jako pre-packaged administration, to termin związany z procesem restrukturyzacji firmy znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej. Jest to rodzaj transakcji, w której aktywa i działalność przedsiębiorstwa są szybko sprzedawane, często podczas procesu upadłościowego, pod kontrolą administratora, w celu ochrony przed stratami. Pre-pack ma na celu minimalizację strat dla wszystkich zainteresowanych stron poprzez szybką sprzedaż i kontynuację działalności firmy. Jest stosowany jako narzędzie restrukturyzacyjne, które pozwala na ochronę wartości przedsiębiorstwa i utrzymanie miejsc pracy, jednocześnie minimalizując wpływ na wierzycieli. Jednak proces pre-pack jest często krytykowany za brak przejrzystości i możliwość wykluczenia niektórych stron z korzyści transakcji.

Co to jest wycena pre-pack?

Wycena pre-pack (ang. pre-pack valuation) odnosi się do procesu wyceny aktywów przed uprzednim uzgodnieniem (ang. pre-pack) w ramach restrukturyzacji lub przejęcia firmy znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej lub upadłościowej. Wycena pre-pack jest kluczowym elementem tego procesu i ma na celu określenie wartości aktywów przed restrukturyzacją lub transakcją.

Wycena pre-pack
Szymon Mojzesowicz
  • Wycena pre-pack w Lege Advisors. W ostatnich miesiącach na potrzeby postępowania pre-pack zrealizowaliśmy wycenę przedsiębiorstwa z branży budowlanej – jednego z największych w Polsce w swojej specjalności.
  • Wycena na potrzeby pre-pack została sporządzona przez zespół pod kierunkiem biegłego ds. wyceny przedsiębiorstw – Szymona Mojzesowicza (MRICS) z Lege Advisors.

>> Skontaktuj się z naszymi ekspertami<< w sprawie wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby pre-pack. Zaufali nam najlepsi.

  • Wyceniane przedsiębiorstwo obsługiwało segment rynku, który istotnie ucierpiał w wyniku pandemii Covid-19. Spółka wypracowała unikalne know-how, które pozwoliło kierować usługi i produkty do określonej grupy najbardziej wymagających klientów.
  • Dzięki temu mogła ona realizować w przeszłości określone marże. Przez to nie można było nie uwzględnić w wartości przedsiębiorstwa kwestii osiągania dochodów przez podmiot przejmujący upadającą firmę. Chodzi o sytuację gospodarczą po pandemii.

Skuteczna wycena pre-pack

Bardzo istotnym elementem jest ustalenie wartości firmy. Przede wszystkim trzeba je sporządzić u biegłego sądowego w zakresie przedsiębiorstw. Częstym błędem przy wycenach przedsiębiorstw, w szczególności obejmujących nieruchomości, jest zlecenie sporządzenia opisu i oszacowania majątku firmy biegłemu z zakresu wycen nieruchomości, bądź rzeczoznawcy majątkowemu. W efekcie, Sąd często podwarza taką wycenę przedsiębiorstwa.

Wycena pre-pack w pandemii

Mając na uwadze tę okoliczność, jako wartość przedsiębiorstw na potrzeby postępowania pre-pack, rekomendowano wartość wynikającą z metody mieszanej – anglosaksońskiej.
Uwzględniała ona zarówno wartość majątkową, jak i prognozowane dochody, osiągane po stabilizacji sytuacji gospodarczej po pandemii – wycena pre-pack.

Wycena pre-pack w pandemii
Wycena pre-pack w pandemii

Jak oblicza się wartość firmy?

Wartość firmy może być obliczana na różne sposoby, zależnie od kontekstu i celu oceny. Istnieje wiele metod i wskaźników używanych do oszacowania wartości firmy. A to jest kilka powszechnie stosowanych metod:

  1. Wartość rynkowa: Ta metoda opiera się na cenie rynkowej akcji firmy, czyli na wartości jej kapitalizacji rynkowej. Wartość rynkowa jest obliczana jako iloczyn liczby akcji firmy i ceny rynkowej jednej akcji.
  2. Wartość księgowa: Ta metoda wykorzystuje wartości bilansowe firmy, takie jak wartość aktywów netto lub kapitał własny. Wartość księgowa jest obliczana jako różnica między wartością aktywów a wartością zobowiązań firmy.
  3. Metoda dochodowa: Ta metoda opiera się na przewidywanych lub historycznych strumieniach dochodów generowanych przez firmę. W ramach tej metody często stosuje się wskaźniki takie jak EBITDA (zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i amortyzacji) lub zysk netto. Przy użyciu odpowiednich wielokrotności (np. wielokrotności EBITDA) można ocenić wartość firmy.
  4. Metoda porównawcza: Ta metoda polega na porównaniu wartości firmy z wartościami innych podobnych firm na rynku. Można analizować różne wskaźniki finansowe, takie jak wskaźnik cena/zysk (P/E), wskaźnik wartości księgowej (P/B) czy wskaźnik EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa do EBITDA).
  5. Metoda DCF (Discounted Cash Flow): Ta metoda polega na dyskontowaniu przepływów gotówkowych przewidywanych w przyszłości przez firmę. Ocenia się przyszłe przepływy gotówkowe, a następnie dyskontuje je do wartości dzisiejszej przy użyciu określonej stopy dyskontowej. Suma dyskontowanych przepływów gotówkowych daje wartość firmy.

Należy pamiętać, że wycena pre-pack firmy jest bardziej skomplikowana i uwzględnia wiele czynników, takich jak branża, perspektywy wzrostu, ryzyko inwestycji itp. Zastosowanie różnych metod może dostarczyć różne wyniki, dlatego często korzysta się z kilku metod jednocześnie, aby uzyskać bardziej kompleksową ocenę wartości firmy.

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa