Spis Inwentarza w Postępowaniu Upadłościowym

Spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym z ekspertami Lege Advisors. Od 20 lat specjalizujemy się w spisie inwentarza dla syndyka oraz opisie i oszacowaniu dużych przedsiębiorstw będących w upadłości. W naszym zespole znajdują się eksperci – biegli sądowi – którzy zgodnie z „art. 56a Prawa Upadłościowego” mogą przeprowadzać takie spisy dla syndyka i oszacowania.

Spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym

Czym jest spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym?

Spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym to dokument zawierający szczegółowy wykaz aktywów (zarówno ruchomych, jak i nieruchomych) i pasywów związanych z majątkiem przedsiębiorstwa, który podlega procesowi upadłościowemu lub restrukturyzacyjnemu, a który jest zarządzany przez syndyka (lub zarządcę masy upadłościowej).

Spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym ma na celu ustalenie i zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia wierzycieli oraz efektywnego zarządzania nim w trakcie procesu. Inwentarz odgrywa kluczową rolę w ocenie wartości majątku upadłej spółki w postępowaniu upadłościowym. Sporządza go syndyk, który wpisuje prawa i majątek dłużnika do spisu masy upadłościowej.

Inwentarz jest niezbędnym dokumentem, który wyszczególnia cały majątek dłużnika, w tym inwentarz, i pomaga ustalić wartość majątku. Posiadanie dokładnego spisu ma kluczowe znaczenie w celu zapewnienia, że ​​wszystkie aktywa zostały ujęte i że wierzyciele otrzymają maksymalną możliwą spłatę.

Spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym w prawie

Według ustawy:Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości. Plan likwidacyjny określa proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.”

Syndyk sporządza spisy na bieżąco, w miarę ustalania składu masy upadłości i obejmowania składników majątku wchodzących w skład masy upadłości. Podczas sporządzania spisów syndyk usuwa błędnie wpisane pozycje.

Eksperci ds. spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym

spis inwentarza syndyka
Szymon Mojzesowicz MRICS

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w sprawie spisów inwentarza dla syndyka. Szymon Mojzesowicz MRICS – członek The Royal Institution of Chartered Surveyors – Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (Wielka Brytania). Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga.

W specjalizacji: wycena przedsiębiorstw i nieruchomości, restrukturyzacja przedsiębiorstw. e-mail: szymon.mojzesowicz@legeadvisors.pl

W naszym portfolio znajdują się znaczące przedsiębiorstwa, w których przeprowadziliśmy spis inwentarza oraz opisy i oszacowania majątku. Są to Huta Częstochowa oraz ST3 Offshore.

 

Co zawiera spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym?

 1. Aktywa ruchome: Spis powinien zawierać szczegółowy wykaz aktywów ruchomych, takich jak wyposażenie, maszyny, pojazdy, zapasy, należności, prawa własności intelektualnej itp. Dla każdego z tych aktywów należy podać opis, wartość, stan techniczny, lokalizację, a także informacje o ewentualnych zastawach lub obciążeniach.
 2. Aktywa nieruchome: Jeśli przedsiębiorstwo posiada aktywa nieruchome, takie jak nieruchomości, grunt, budynki itp., to powinny być one również uwzględnione w spisie. Dla każdej nieruchomości należy podać dokładny opis, lokalizację, wartość rynkową, informacje o zabezpieczeniach hipotecznych, jeśli takie istnieją, oraz wszelkie związane z nią umowy lub dokumenty.
 3. Pasywa: Spis inwentarza powinien również uwzględniać pasywa przedsiębiorstwa, takie jak zadłużenie, zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania podatkowe, zobowiązania pracownicze itp. Dla każdego z tych pasywów należy podać dokładne informacje dotyczące kwoty, wierzyciela, terminu płatności, obciążeń zabezpieczających itp.
 4. Zastawy i obciążenia: Jeśli istnieją jakiekolwiek zastawy lub obciążenia na aktywach przedsiębiorstwa, należy je dokładnie opisać i uwzględnić w spisie inwentarza. Dotyczy to zarówno zastawów ustanowionych przez wierzycieli, jak i wszelkich innych obciążeń, takich jak ograniczenia użytkowania, prawa i umowy.
 5. Aktualizacja i kontrola: Spis inwentarza powinien być aktualizowany regularnie, aby odzwierciedlać wszelkie zmiany w majątku przedsiębiorstwa. Syndyk lub zarządca

Spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym – Huta Częstochowa

Huta Częstochowa – jedna z największych w polskiej historii tego typu wycen i Spis inwentarza.

Zakończyliśmy niezwykły projekt – wycenę wielkiego polskiego przedsiębiorstwa i spis jego inwentarza na zlecenie Syndyka (Mateusza Bienioszka). Tym przedsiębiorstwem była Huta Częstochowa w upadłości. Według ekspertów, była to jedna z największych w polskiej historii tego typu wycen.

Pracę rozpoczęliśmy w grudniu 2019 roku, a zakończyliśmy w marcu br. W projekcie uczestniczyło na miejscu 15 naszych specjalistów plus grupa koordynacyjna w Warszawie.

Z czym się zmierzyliśmy:

 • Jeden z największych przemysłowych zakładów tego typu w Polsce (założony w 1896 r.),
 • Ok. 80 działek o łącznej powierzchni przekraczającej 150 ha (1500000 mkw.),
 • 14 ksiąg wieczystych (protokół z badania to 700 stron),
 • Opisanie 32 umów najmu dot. nieruchomości,
 • Powierzchnia budynków wewnętrznych – 350.000 mkw.,
 • Farma fotowoltaiczna,
 • 165 budynków o różnych funkcjach, m.in.: magazynowych, biurowych, socjalnych, obsługi kolejowej, straży pożarnej,
 • Przejechane ponad 1200 km po terenie Huty i przechodzone 2000 kilometrów we wnętrzach hal.

Kilka faktów związanych z Hutą, których może nie znacie:

 • Blachy wyprodukowane przez Hutę Częstochowa służyły do odbudowy Mostu Łazienkowskiego, budowy Mostu Świętokrzyskiego i przeprawy przez Wisłę w Puławach.
 • Na terenie Huty znajduje się schron przeciwatomowy.
 • Huta zatrudniała nawet kilkanaście tysięcy osób, posiadała własną masarnię i salę taneczną.
 • Na terenie walcowni funkcjonuje elektrownia słoneczna, która posiada moc 450 kW, a ma docelowo składać się z 1840 paneli fotowoltaicznych (każdy o mocy 270 Wp).
 • Na terenie Huty nagrywano niektóre sceny do filmu “Szamanka” (reż. Andrzej Żuławski).

Gazeta Wyborcza m.in. o wycenie majątku Huty Częstochowa przeprowadzonej przez ekspertów Lege Advisors: https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25867638,ogloszono-przetarg-na-sprzedaz-isd-huty-czestochowa.html

Spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym – ST3 Offshore

ST3 Offshore – imponujący zakład produkcyjny, mogący produkować stalowe fundamenty morskich farm wiatrowych oraz wiele innych elementów stalowych.

W portfolio naszych realizacji pojawił się kolejny duży zakład związany z produkcją stalową, w którym wykonaliśmy spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa. Mowa o ST3 Offshore – imponującym zakładzie produkcyjnym, mogącym produkować stalowe fundamenty morskich farm wiatrowych oraz wiele innych elementów stalowych, w tym mosty, kratownice i inne konstrukcje.

Obecnie prowadzone jest postępowanie upadłościowe spółki będącej właścicielem tej infrastruktury.

Fabryka ST3 Offshore położona jest w Szczecinie, nad Odrą, i została zaprojektowana jako zakład seryjnej produkcji fundamentów morskich farm wiatrowych. Zakład produkował fundamenty pośrednie, kratownicowe i monopale. Dzięki doskonałej lokalizacji na wyspie możliwy był bezpośredni załadunek struktur na barki oraz łatwy dostęp do Bałtyku i Morza Północnego.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, unikalnym technologiom spawalniczym, wysoko wyspecjalizowanym ekspertom i własnemu działowi inżynierii, ST3 Offshore ma potencjał bycia dostawcą konstrukcji stalowych na rynku offshore ale nie tylko. Już dziś w zakładzie produkowane są inne konstrukcje, w tym fragmenty mostu (co widać na poniższym filmie).

Szczegóły realizacji spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym

Zakład ST3 Offshore zajmuje 20,5 ha terenu położonego na wyspie.Teren zakładu podzieliliśmy na 16 obszarów spisowych. W spisie majątku znalazło się 3918 pozycji ruchomości, inne prawa oraz kilkaset należności. Na szczególną uwagę zasługuje najwyższa w Europie suwnica bramowa o udźwigu 1400 ton i wysokości 120 metrów.

Prace na ST3 Offshore prowadzone były przez cztery zespoły spisowe Lege Advisors i zespół analityków. W sumie na terenie zakładu zespoły spisowe oraz analitycy spędzili 10 dni (ok. 800 roboczogodzin). Łącznie przeszliśmy około 540 km i wykonaliśmy 13171 zdjęć.

Cały zespół spisowy rejestrował poszczególne pozycje w średnim tempie 52 pozycji na godzinę. W ogół prac spisowych zaangażowanych było też dwóch operatorów dronów, specjalista IT oraz kilkuosobowy zespół logistyki w naszej siedzibie w Warszawie.

Spis Inwentarza w Postępowaniu Upadłościowym 2023

Inwentarz odgrywa kluczową rolę w postępowaniu upadłościowym, a jego dokładna wycena jest sprawą najwyższej wagi. Do obowiązków syndyka powołanego w sprawie należy ocena, czy dane prawo wchodzi w skład masy upadłości oraz ustalenie jej składu. W toku faktycznego postępowania upadłościowego sporządza się spis masy upadłości, który obejmuje protokoły sporządzone według stanu na dzień ogłoszenia. Właściwa wycena i prezentacja zapasów jest kluczowa, gdyż wszelkie niedokładności mogą skutkować nieprawidłowym podziałem wpływów pomiędzy wierzycieli. Dokładna wycena zapasów jest konieczna, aby zapewnić wierzycielom otrzymanie prawidłowej kwoty wpływów.

W postępowaniu upadłościowym istotnymi etapami procesu są likwidacja i sprzedaż zapasów. Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do inwentaryzacji i szacowania masy upadłości oraz przygotowania planu likwidacji. Syndyk sporządza spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym oraz likwiduje masę upadłości, co obejmuje sprzedaż majątku objętego postępowaniem upadłościowym. Podstawowym obowiązkiem syndyka jest maksymalizacja wartości masy upadłości z korzyścią dla wierzycieli. Powiernik musi zapewnić sprzedaż zapasów po godziwej wartości rynkowej, a wpływy zostaną rozdzielone pomiędzy wierzycieli.

Podział wpływów pomiędzy wierzycieli stanowi ostatni etap postępowania upadłościowego

Po likwidacji inwentarza syndyk dzieli wpływy pomiędzy wierzycieli według ich pierwszeństwa i kwoty zadłużenia wobec nich. Wierzyciele dzielą się na grupy, a każda grupa otrzymuje określony procent wpływów w zależności od swojego pierwszeństwa. Powiernik musi zapewnić sprawiedliwy i sprawiedliwy podział wpływów wśród wszystkich wierzycieli. Wszelkie spory dotyczące podziału wpływów rozstrzyga sąd. Dokładna wycena zapasów i właściwy podział wpływów mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego i skutecznego postępowania upadłościowego. Spis inwentarza w postępowaniu upadłościowym to bardzo ważny proces.

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa