Najlepsi eksperci w Polsce => Wycena Portfela Wierzytelności

Nasza analiza i wyceny obejmują całe portfele wierzytelności

Wycena portfela wierzytelności 2022 - Najlepsi eksperci w Polsce

Wycena wierzytelności to nasza biznesowa specjalność. Każda wierzytelność wymaga indywidualnego podejścia zależnego od rodzaju wierzytelności i zastosowania właściwych współczynników. Nasz wycena zawiera analizę wszystkich czynników wpływających na jej wartość.

1. Wycena wierzytelności – rzeczywista wartość

Szacując wartość wierzytelności, dokonujemy dogłębnej analizy:

 1. sytuacji dłużnika,
 2. rodzaju wierzytelności,
 3. wartości ewentualnego zabezpieczenia,
 4. czy sytuacji rynkowej.

Wiedza dotycząca wartości portfela wierzytelności jest niezbędnym elementem prawidłowego zarządzania nim i podejmowania kluczowych decyzji w obrocie wierzytelnościami. Nasza wycena wierzytelności pozwala ocenić rzeczywistą wartość wierzytelności, określić jej stopę odzysku oraz czas odzysku.

Wycena wierzytelności z ekspertami Lege AdvisorsDzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy ekspertami w wycenie całych pakietów wierzytelności zabezpieczonych. Napisz do nas:

2. Wycena wierzytelności – NPL

NPL – Non performing loans (kredyty nieregularne) zwane też kredytami zagrożonymi. Są to kredyty w przypadku, których istnieje rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie spłaty kredytu. Dzisiaj, według norm nadzoru sektora bankowego, do kredytów zagrożonych zalicza się kredyty niespłacane przez co najmniej 90 dni. A także te w przypadku których kredytobiorca – konsument utracił źródło przychodu, a klient biznesowy doznał pogorszenia sytuacji firmy lub stabilności branży.

3. Wycena portfela wierzytelności

Według Europejskiego Banku Centralnego, wartość NPL w bankach strefy euro wynosi 1,4 biliona euro. Polska ma stosunkowo wysoki poziom kredytów zagrożonych na tle innych krajów Unii Europejskiej. Od grudnia 2019 roku do czerwca 2020 roku, łączna wycena zagrożonych kredytów bankowych wzrosła o 6,5 procenta – z 72,0 mld zł do 76,7 mld zł. Negatywna tendencja zauważalna była już w marcu 2020 roku. Jeśli chodzi o łączny udział zagrożonych kredytów w całym portfelu kredytowym krajowych banków, to wzrósł on z 6,2 procent do 6,4 procent. Szacowanie wierzytelności staje się więc na rynku coraz ważniejszym instrumentem.

4. Kredyty zagrożone – prawo międzynarodowe

wycena a portfele kredytów zagrożonych

W celu zabezpieczenia banków powstały – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26. czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Capital Requirements Regulation). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26. czerwca 2013 roku w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi(Capital Requirements Directive IV).  Stanowią one unijny pakiet dyrektyw CRD IV/CRR. W ramach niego stworzono reguły sektora bankowego redukujące zagrożenie kredytu nieregularnego. W związku z tym, że banki chcąc obniżyć wskaźnik finansowy procentowego udziału kredytów zagrożonych były zmuszone do redukcji kredytów zagrożonych. Tym samym pojawiła się szansa rozwoju firm obrotu wierzytelnościami, w tym wycena wierzytelności.

5. Rynek obrotu kredytami zagrożonymi w strefie euro

Rynek obrotu wierzytelnościami w strefie euro - wycenaObecnie na rynku kredytów strefy euro aż 6% kredytów jest kredytami zagrożonymi. Daje to kwotę 790 mld euro kredytów zagrożonych posiadanych przez Banki. Powoduje to, że rynek obrotu wierzytelnościami w Europie jest wysoce rozbudowany i stanowi interesującą przestrzeń inwestycyjną dla zainteresowanych wierzytelnościami.

Natomiast wysoce rozwinięty rynek obr. wierzytelnościami spowodował rozwój instrumentów antywindykacyjnych i innych, które stanowią zagrożenie dla odzysku wierzytelności. Natomiast właściwie zweryfikowany portfel wierzytelności wraz z należycie zidentyfikowanymi zagrożeniami stanowi dobry produkt inwestycyjny. Ważna jest więc dobrej jakości wycena wierzytelności.

Przedsiębiorstwa i polityka prywatności oraz inne potrzeby, nie usługi, a także ich pozytywna strona przy wycenie podmiotów dla celów biznesowych. Aby to zrobić, trzeba również.

6. Wycena roszczeń i ich wartość

Nominalna wycena ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez te podmioty, według stanu na koniec 2019 r., wyniosła 109,8 mld zł. Przedsiębiorstwa windykacyjne w ciągu 2019 r. przyjęły do obsługi 6,9 mln wierzytelności o wartości nominalnej 32,4 mld zł, w których 86,9% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a korporacyjne – 13,1%. Średnia wycena przyjętych do obsługi wierzytelności w 2019 r. wyniosła 4 675 zł (w roku poprzednim 4 255 zł). Przedsiębiorstwa windykacyjne według stanu na koniec 2019 r. obsługiwały 16,2 mln spraw czynnych wierzytelności o wartości nominalnej 109,8 mld zł, w których 81,5% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a korporacyjne 18,5%. Wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich największą grupę stanowiły: banki (57,7%), firmy pożyczkowe (15,3%) oraz operatorzy telekomunikacji, telewizji kablowych i cyfrowych (4,3%), dane.

7. Polski rynek wyceny

Rynek obrotu wierzytelnościami wzrosty notuje już od kilku lat. Ze zrealizowanego przez ZPF raportu „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” wynika, że u schyłku I kwartału jego sięgnęła 77,8 mld zł, co oznacza wzrost o 0,6% w ujęciu kwartalnym i o 6,7% względem stanu notowanego rok wcześniej. Obie są jednak niższe od przeciętnej dynamiki z ostatnich ośmiu lat. A jak koniunkturę rynku oraz stojące przed nim wyzwania oceniają przedsiębiorstw zarządzające wierzytelnościami? Respondentów badania, czyli praktyków rynku zarządzania wierzytelnościami, zapytano o opinie na temat bieżącej i przyszłej sytuacji tego sektora. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że w segmencie windykacji na zlecenie 77,8% ankietowanych ocenia bieżące realia neutralnie. Wariant jednoznacznie zły i raczej dobry zyskały po 11,1% wskazań.

8. W przypadku obrotu roszczeniami

…sytuacja ma się nieco lepiej. Bieżącą sytuację w tym segmencie dobrze lub raczej dobrze ocenia 40% ekspertów. 1/3 stanowią oceny neutralne, a kolejne 30% to noty niepochlebne (złe lub raczej złe). Jeśli przyjrzeć się cenom koniunktury w okresie do 1 roku, to obszar windykacji na zlecenie, choć oceniany przeważnie neutralnie, zyskał dwukrotnie wyższy udział ocen raczej dobrych niż raczej złych (22% wobec 11%). W odniesieniu do rynku wierzytelności oceny są również ukierunkowane pozytywnie – łącznie 50% raczej dobrych lub dobrych, zakresie. Portfele Kredytów Zagrożonych.

9. Czym jest wierzytelność?

 1. Wierzytelność, według definicji, to uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących.
 2. Wierzytelność jest antonimem długu, jeżeli na X ciąży dług wobec Y, to Y ma wierzytelność w stosunku do X. W języku prawniczym sformułowania tego używa się głównie dla scharakteryzowania pozycji wierzyciela.
 3. Występują różne rodzaje wierzytelności, związane z określonym rodzajem działalności, posiadające określone cechy charakterystyczne np. wierzytelność bankowa, wierzytelność ubezpieczeniowa.

10. Ciekawa wycena wykonana przez Lege Advisors – wycena wierzytelności na potrzeby postępowania upadłościowego.

Tym razem zlecenie dotyczyło wierzytelności o charakterze należności oraz pożyczek od osób prawnych. Spółki dłużników działały w jednej branży i były powiązane ze sobą. Spółki te pod względem finansowym wykazywały straty w ostatnich latach oraz miały wyraźnie ujemne kapitały własne.

W związku z tym zdecydowaliśmy, że właściwą metodą wyceny będzie przyjęcie takich założeń do szacowania jakby Spółki dłużników miałyby zostać postawione w stan upadłości. Wycena obejmowała:

 • prognozowanie hipotetycznych wpływów do mas upadłości,
 • oszacowanie środków masy upadłości do podziału z uwzględnieniem kosztów postępowań,
 • określenie relacji środków mas upadłości do podziału w stosunku do wielkości zobowiązań,
 • na bazie tej proporcji określenie wpływów w ramach wycenianych wierzytelności.

Mając na uwadze, że odzyskiwanie wierzytelności w ramach postępowań upadłościowych wymaga pewnego czasu, uzyskane wielkości zdyskontowano.