Wycena wierzytelności

Nasza analiza i wycena obejmuje całe portfele wierzytelności

Wycena wierzytelności

Wycena wierzytelności to nasza biznesowa specjalność. Każda wierzytelność wymaga indywidualnego podejścia zależnego od rodzaju wierzytelności i zastosowania właściwych współczynników. W ramach wyceny wierzytelności analizujemy wszystkie czynniki wpływające na jej wartość.

Szacując wartość wierzytelności, dokonujemy dogłębnej analizy sytuacji dłużnika, rodzaju wierzytelności, wartości ewentualnego zabezpieczenia, czy sytuacji rynkowej. Wiedza dotycząca wartości portfela wierzytelności jest niezbędnym elementem prawidłowego zarządzania nim i podejmowania kluczowych decyzji w obrocie wierzytelnościami. Nasza Wycena Wierzytelności pozwala ocenić rzeczywistą wartość wierzytelności, określić jej stopę odzysku oraz czas odzysku.

wycena wierzytelności w Lege AdvisorsDzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy specjalistami w wycenie całych pakietów wierzytelności zabezpieczonych. Napisz do naszych ekspertów:

Wycena wierzytelności zabezpieczonych

NPL – Non performing loans (kredyty nieregularne) zwane też kredytami zagrożonymi. Są to kredyty w przypadku, których istnieje rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie spłaty kredytu. Dzisiaj, według norm nadzoru sektora bankowego, do kredytów zagrożonych zalicza się kredyty niespłacane przez co najmniej 90 dni. A także te w przypadku których kredytobiorca – konsument utracił źródło przychodu, a klient biznesowy doznał pogorszenia sytuacji firmy lub stabilności branży.

Portfele Kredytów Zagrożonych

Według Europejskiego Banku Centralnego, wartość NPL w bankach strefy euro wynosi 1,4 biliona euro. Polska ma stosunkowo wysoki poziom kredytów zagrożonych na tle innych krajów Unii Europejskiej. Od grudnia 2019 roku do czerwca 2020 roku, łączna wartość zagrożonych kredytów bankowych wzrosła o 6,5 procenta – z 72,0 mld zł do 76,7 mld zł. Negatywna tendencja zauważalna była już w marcu 2020 roku. Jeśli chodzi o łączny udział zagrożonych kredytów w całym portfelu kredytowym krajowych banków, to wzrósł on z 6,2 procent do 6,4 procent. Wycena wierzytelności staje się więc na rynku coraz ważniejszym instrumentem.

Kredyty zagrożone – szansa i kłopot

Wycena wierzytelności

W celu zabezpieczenia banków powstały – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26. czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Capital Requirements Regulation). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26. czerwca 2013 roku w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi(Capital Requirements Directive IV).  Stanowią one unijny pakiet dyrektyw CRD IV/CRR. W ramach niego stworzono reguły sektora bankowego redukujące zagrożenie kredytu nieregularnego. W związku z tym, że banki chcąc obniżyć wskaźnik finansowy procentowego udziału kredytów zagrożonych były zmuszone do redukcji kredytów zagrożonych. Tym samym pojawiła się szansa rozwoju firm obrotu wierzytelnościami.

Rynek obrotu roszczeniami

Rynek obrotu wierzytelnościamiObecnie na rynku kredytów strefy euro aż 6% kredytów jest kredytami zagrożonymi. Daje to kwotę 790 mld euro kredytów zagrożonych posiadanych przez Banki. Powoduje to, że rynek obrotu wierzytelnościami w Europie jest wysoce rozbudowany i stanowi interesującą przestrzeń inwestycyjną dla zainteresowanych wierzytelnościami.

Natomiast wysoce rozwinięty rynek obr. wierzytelnościami spowodował rozwój instrumentów antywindykacyjnych i innych, które stanowią zagrożenie dla odzysku wierzytelności. Natomiast właściwie zweryfikowany portfel wierzytelności wraz z należycie zidentyfikowanymi zagrożeniami stanowi dobry produkt inwestycyjny. Ważna jest więc dobrej jakości wycena wierzytelności.

Przedsiębiorstwa i polityka prywatności oraz inne potrzeby, nie usługi, a także ich pozytywna strona przy wycenie podmiotów dla celów biznesowych. Aby to zrobić, trzeba również.

Wycena wierzytelności i wartość

1. Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez te podmioty, według stanu na koniec 2019 r., wyniosła 109,8 mld zł. Przedsiębiorstwa windykacyjne w ciągu 2019 r. przyjęły do obsługi 6,9 mln wierzytelności o wartości nominalnej 32,4 mld zł, w których 86,9% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a korporacyjne – 13,1%. Średnia war. przyjętych do obsługi wierzytelności w 2019 r. wyniosła 4 675 zł (w roku poprzednim 4 255 zł). Przedsiębiorstwa windykacyjne według stanu na koniec 2019 r. obsługiwały 16,2 mln spraw czynnych wierzytelności o wartości nominalnej 109,8 mld zł, w których 81,5% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a korporacyjne 18,5%. Wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich największą grupę stanowiły: banki (57,7%), firmy pożyczkowe (15,3%) oraz operatorzy telekomunikacji, telewizji kablowych i cyfrowych (4,3%), dane.

Polski rynek wycen portfela wierzytelności

2. Rynek obr wierzytelnościami wzrosty notuje już od kilku lat. Ze zrealizowanego przez ZPF raportu „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” wynika, że u schyłku I kwartału jego sięgnęła 77,8 mld zł, co oznacza wzrost o 0,6% w ujęciu kwartalnym i o 6,7% względem stanu notowanego rok wcześniej. Obie są jednak niższe od przeciętnej dynamiki z ostatnich ośmiu lat. A jak koniunkturę rynku oraz stojące przed nim wyzwania oceniają przedsiębiorstw zarządzające wierzytelnościami? Respondentów badania, czyli praktyków rynku zarządzania wierzytelnościami, zapytano o opinie na temat bieżącej i przyszłej sytuacji tego sektora. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że w segmencie windykacji na zlecenie 77,8% ankietowanych ocenia bieżące realia neutralnie. Wariant jednoznacznie zły i raczej dobry zyskały po 11,1% wskazań – wycena wierzytelności.

W przypadku obrotu wierzytelnościami

3. …sytuacja ma się nieco lepiej. Bieżącą sytuację w tym segmencie dobrze lub raczej dobrze ocenia 40% ekspertów. 1/3 stanowią oceny neutralne, a kolejne 30% to noty niepochlebne (złe lub raczej złe). Jeśli przyjrzeć się cenom koniunktury w okresie do 1 roku, to obszar windykacji na zlecenie, choć oceniany przeważnie neutralnie, zyskał dwukrotnie wyższy udział ocen raczej dobrych niż raczej złych (22% wobec 11%). W odniesieniu do rynku wierzytelności oceny są również ukierunkowane pozytywnie – łącznie 50% raczej dobrych lub dobrych, zakresie. Portfele Kredytów Zagrożonych.