30 stycznia

Fundusze z Unii Europejskiej? Ważna jest kondycja finansowa firmy.

W naszej pracy patrzymy na przedsiębiorstwo z wielu perspektyw. Jedną z nich jest możliwość otrzymywania oraz realizacja dofinansowań w ramach funduszy Unii Europejskiej. W ramach przeprowadzanych czynności badamy między innymi kondycję finansową przedsiębiorstwa w świetle przepisów pomocy publicznej.

Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem dofinansowań w ramach funduszy UE wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu kryteriów. Część z nich jest ściśle związana z kondycją finansową przedsiębiorstwa aplikującego o wsparcie. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest fakt, iż nie może być udzielone „przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej”.

Różne konsekwencje „trudnej sytuacji”

Doświadczenie wskazuje, że ten warunek może być istotną przeszkodą lub może wręcz uniemożliwiać uzyskanie dofinansowania przez niektórych przedsiębiorców. Konsekwencje „trudnej sytuacji” u przedsiębiorcy składającego wniosek o dofinansowanie mogą być w różnym stopniu dotkliwe, w zależności od tego kiedy została ona wykryta.

Stwierdzenie „trudnej sytuacji” ustalane jest na podstawie aktualnego sprawozdania finansowego na etapie składania wniosku o dofinansowanie oraz na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. I to właśnie wtedy może dojść do odrzucenia wniosku o dofinansowanie lub niepodpisania umowy.

Groźniejsze konsekwencje mogą mieć miejsce wtedy, kiedy mimo spełnienia dowolnego kryterium „trudnej sytuacji”, dofinansowanie zostało przyznane ze względu na niedopatrzenie instytucji oceniających wniosek. W tym przypadku, wykrycie tego typu nieprawidłowości, nawet po zakończeniu realizacji projektu, skutkować będzie koniecznością zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami naliczanymi, jak od zaległości podatkowych.

Odpowiednia struktura finansowania firmy

Przygotowując się do złożenia wniosku o dofinansowanie warto zadbać o odpowiednią strukturę finansowania firmy. Możliwe są również inne rozwiązania, przy czym są one uzależnione od specyficznych uwarunkowań funkcjonowania danego podmiotu. Zakres możliwych rozwiązań jest uzależniony od zasobów spółki, jej udziałowców oraz zapisów umowy spółki.

Co istotne, warto jest wprowadzić odpowiednie rozwiązania przed zamknięciem roku obrotowego spółki. Chodzi o przyjętą przez instytucje praktykę opierania się w badaniu trudnej sytuacji przedsiębiorstwa na zamkniętych sprawozdaniach finansowych.

Aneta Pałdyna – Analityk finansowy
(Lege Advisors)

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa