30 listopada

Rodzaje wartości nieruchomości określane przez rzeczoznawcę majątkowego

Na rynku nieruchomości określa się różne rodzaje wartości nieruchomości. Wybór rodzaju określonej wartości nieruchomości zależy od celu wyceny, rodzaju przedmiotu wyceny czy też dostępności danych dotyczących nieruchomości.

Rodzaje wartości nieruchomości określane przez rzeczoznawcę majątkowego

  1. Wartość rynkowa nieruchomości jest najczęściej określaną wartością. Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomośćtransakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. Mówiąc wprost jest to najbardziej prawdopodobna kwota możliwa do uzyskania na rynku.
  2. Wartość odtworzeniowa nieruchomości definiowana jest jako „szacowana kwota odpowiadająca sumie kosztów nabycia gruntu i kosztów wytworzenia jego części składowych, z uwzględnieniem zużycia, przy założeniu, że koszty te zostały poniesione w dniu wyceny”. Wartość odtworzeniową szacujemy najczęściej dla celów ubezpieczeniowych oraz przy szacowaniu wartości nakładów poczynionych na nieruchomości.
  3. Wartość katastralna nieruchomości jest zbliżona do wartości Wartość nieruchomości określana w celu ustalenia podstawy opodatkowania nieruchomości (podatku katastralnego) przez odpowiednie organy administracji publicznej, takie jak urzędy miasta czy gminy, na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
  4. Wartość godziwa – kwota, za jaką dany składnik aktywów może być wymieniony na zasadzie transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i niepowiązanymi ze sobą stronami. Ten rodzaj wartości powszechne występuje w przepisach o rachunkowości.
  5. Wartość bankowo-hipoteczna – kwota pieniężna, która według oceny banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych przez ten bank. Wartość bankowo-hipoteczną ustala bank hipoteczny na podstawie ekspertyzy wykonanej zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi działalność banku hipotecznego.
  6. Wartość indywidualna (lub inwestycyjna) – kwota pieniężna określana dla konkretnego inwestora lub grupy inwestorów, którzy mają sprecyzowane oczekiwania i kryteria inwestowania oraz którzy zamierzają użytkować nieruchomość w określonym celu inwestycyjnym. Wartość indywidualna (lub inwestycyjna) określana jest na podstawie założeń wskazanych przez konkretnego inwestora lub grupę inwestorów, dotyczących m.in. ich wymagań lub zamierzeń w zakresie rozwoju nieruchomości, w tym sposobu zarządzania, stawek czynszu, poziomu pustostanów, warunków finansowych oraz stopy zwrotu zainwestowanego kapitału. 3.6.2. Wartość indywidualna jest wartością subiektywną, w odróżnieniu od wartości rynkowej, która jest wartością obiektywną.
  7. Wartość ubezpieczeniowa – kwota pieniężna określona przez rzeczoznawcę majątkowego dla przedmiotu ubezpieczenia, oznaczająca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe na nieruchomości z przyczyn podanych w umowie ubezpieczeniowej.
  8. Wartość dla wymuszonej sprzedaży – kwota pieniężna, którą można otrzymać z tytułu sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod presją konieczności sprzedaży. Przy określaniu wartości dla wymuszonej sprzedaży należy wziąć pod uwagę to, że zbywca znajduje się w sytuacji przymusowej, co powoduje, że czas eksponowania nieruchomości na rynku jest zwykle zbyt krótki, aby można było uzyskać cenę rynkową.

Anna Kowalczyk – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa