15 stycznia

Spis definicji dotyczących ubezpieczeń dla przedsiębiorstw

Wycena kosztów odtworzenia całego majątku przedsiębiorstwa wydaje się być bardzo skomplikowanym, a czasami wręcz karkołomnym zadaniem. A to przecież dopiero początek. Przed Klientem jeszcze wnioski, oferty i projektowanie polisy. Podczas tego procesu natkniemy się na szereg definicji, które mogą być niezrozumiałe dla ubezpieczającego. Definicje mogą różnić się od siebie w zależności od zakładu ubezpieczeń, który je stworzył, ale co do zasady powinny w większości się pokrywać. Dla nas te zapisy to codzienna praca, dlatego dla ułatwienia przygotowaliśmy spis definicji dotyczących ubezpieczeń dla przedsiębiorstw.

Marcin Łazarczyk – doradca zarządu Lege Advisors, ekspert ds. ubezpieczeń.
Marcin Łazarczyk – doradca zarządu Lege Advisors, ekspert ds. ubezpieczeń.


Aktuariusz
to specjalista z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, który za pomocą różnych metod analizy matematycznej ocenia ryzyko oraz wartość projektów finansowych. Aktuariusze zatrudniani są głównie przez firmy ubezpieczeniowe, ale także konsultingowe i audytorskie.

Agent ubezpieczeniowy jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń, który upoważnia go do zawierania umów w jego imieniu. Jeśli Agent świadczy usługi dla wielu zakładów ubezpieczeń jest Multiagentem.

Broker ubezpieczeniowy to rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego, który reprezentuje interesy klienta i pośredniczy w podpisaniu umowy. Brokerem ubezpieczeniowym może być osoba fizyczna lub prawna, która działa wyłącznie na zlecenie podmiotu, który udzielił mu pełnomocnictwa.

Budynek jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem i wydzielony jest z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Obiekt traktowany jako budynek musi posiadać fundamenty i dach. W kontekście ubezpieczeń i w zależności od ubezpieczyciela, możemy spotkać jeszcze inne rozróżnienie obiektów, dlatego warto zapoznać się z OWU i sprawdzić jaką klasyfikację budynku przyjął dany zakład ubezpieczeń.

Budowla jest konstrukcją budowlaną niebędącą budynkiem czy obiektem małej architektury, mogą to być również urządzenia, które umożliwiają korzystanie z budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

Business interruption, ubezpieczenie utraty zysku, chroni przedsiębiorcę przed skutkami zdarzeń losowych. Taka polisa gwarantuje firmie zwrot utraconych zysków w przypadku nagłych przerw w działaniu, wynikających z różnych zdarzeń losowych, oczywiście wymienionych w warunkach umowy.

Cesja ubezpieczenia jest przeniesieniem praw wynikających z umowy ubezpieczenia na inną osobę lub podmiot. Najczęściej stanowi zabezpieczenie dla banku udzielającego kredyt, czyli zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty należnego odszkodowania na rzecz cesjonariusza.

Cedent jest jedną ze stron cesji. Może to być osoba lub podmiot, który przepisuje swoje prawa lub wierzytelności na rzecz innego podmiotu.

Cesjonariusz jest drugą ze stron cesji, to osoba czy podmiot, która przyjmuje prawa i wierzytelności przelane na nią przez cedenta, zazwyczaj jest to zabezpieczenie dla banku udzielającego kredytu, co w praktyce oznacza, że w momencie zajścia ryzyka ubezpieczeniowego, to właśnie bank otrzyma należne świadczenie a uzyskane środki będą mogły być przeznaczone na pokrycie lub całkowitą spłatę rat kredytu zaciągniętego przez cedenta.

Doubezpieczenie to rozszerzenie obecnej polisy aneksem lub dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana do wykupionej wcześniej polisy. Zazwyczaj zawiera się ją w celu zwiększenia sumy ubezpieczenia tak, aby ubezpieczone mienie zostało objęte ochroną ubezpieczeniową, która powinna odpowiadać wartości odtworzenia.

Elementy ruchome (mienie ruchome) to elementy stanowiące wyposażenie nieruchomości, które nie zostały wbudowane lub zamontowane na stałe, nie są przytwierdzone trwale do ścian czy podłoża.

Elementy stałe to elementy wyposażenia budynku, które zostały do niego wbudowane lub wmontowane i są przytwierdzone na stałe. Stanowią one integralną i nieodłączną część budynku lub jego wyposażenia i nie można ich usunąć z nieruchomości bez konieczności demontażu.

Flexa to podstawowy model ubezpieczenia nieruchomości o ograniczonym zakresie zaledwie do czterech zdarzeń losowych: pożar, uderzenie pioruna, wybuch i katastrofa lotnicza.

Franszyza integralna to kwota, poniżej której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę, Ubezpieczony będzie ją musiał pokryć z własnych środków. Jeżeli wartość szkody przekracza franszyzę integralną, wtedy Ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie bez żadnych potrąceń.

Franszyza redukcyjna to nic innego jak udział własny w odszkodowaniu. Jest to określona kwotowo lub procentowo wartość, o którą zostanie pomniejszone odszkodowanie. Jeśli wartość szkody będzie niższa od wysokości franszyzy redukcyjnej świadczenie nie zostanie wypłacone.

Fraud ubezpieczeniowy to przestępstwo popełnione na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego. Obejmuje wszystkie etapy transakcji ubezpieczeniowej, od złożenia fałszywego wniosku przez klienta, po celowe wyrządzenie szkody. Ubezpieczyciel, który udowodni popełnienie przestępstwa może rozwiązać umowę, odmówić wypłaty odszkodowania, a także skierować sprawę na drogę prawną.

Karencja ubezpieczeniowa to okres od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się jej działanie, czyli zacznie się odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń. Jeśli szkoda wystąpiła w okresie karencji, towarzystwo nie wypłaci odszkodowania.

Klauzula ubezpieczeniowa to dodatkowy zapis w umowie ubezpieczenia, może ona ograniczać lub rozszerzać zakres ochrony.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia jest jej redukcją i oznacza obniżenie sumy ubezpieczenia o już wypłacone odszkodowanie.

Klauzula Leeway, pokrywa różnicę między wartością ubezpieczeniową mienia, a wartością podaną przez ubezpieczającego, zawarta jest w ramach procentowych, zazwyczaj między 20 a 30% sumy ubezpieczenia i oznacza to, że jeśli niedoubezpieczenie nie przekroczy wskazanego % sumy ubezpieczenia, zasada proporcji nie będzie stosowana.

Niedoubezpieczenie to niedoszacowanie wartości majątku. Jest to sytuacja, w której suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego mienia.

Nadubezpieczenie to sytuacja, w której suma ubezpieczenia jest wyższa niż faktyczna wartość ubezpieczonego mienia. Zawyżenie wartości nie jest nigdy jednoznaczne z wypłaceniem większego odszkodowania, ponieważ ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie do faktycznej wysokości szkody.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w skrócie OWU to przepisy prawne stosowane w ubezpieczeniach, określające zobowiązania obu stron umowy ubezpieczeniowej, czyli ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Dokument OWU powinien być zgodny z ustawą ubezpieczeniową oraz przepisami kodeksu cywilnego. W OWU zawarte są informacje dotyczące zarówno zakresu ubezpieczenia jak i wyłączeń odpowiedzialności.

Possible Maximum Loss, w skrócie PML to możliwa maksymalna szkoda, która może powstać w ubezpieczonym mieniu na skutek splotu najbardziej niekorzystnych okoliczności.

Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem.

Reasekuracja to odstąpienie przez jednego ubezpieczyciela całości lub części ryzyka wraz z odpowiednią częścią składek, na rzecz drugiego zakładu ubezpieczeń. Asekurator to mniej popularne określenie ubezpieczyciela, zakładu ubezpieczeń czy po prostu towarzystwa ubezpieczeniowego – podmiotu odpowiedzialnego za udzielenie ochrony w ramach polisy. Koasekurator to współubezpieczyciel, który dzieli ryzyko z asekuratorem na określonym udziale procentowym.

Rażące niedbalstwo to nieumyślne działanie prowadzące do wyrządzenia szkody. Najczęściej podstawą rażącego niedbalstwa jest naruszenie norm społecznych i prawnych, z czego często sprawca nie zdawał sobie sprawy, może to być również nie zachowanie staranności czy ostrożności, jakiej wymaga od nas dana sytuacja.

Rekalkulacja składki polega na ponownym przeliczeniu wysokości składki ubezpieczeniowej, uwzględniającym zmieniające się parametry taryfikacyjne, zazwyczaj największy wpływ ma zmiana rodzaju czy modelu prowadzonej działalności lub sytuacja prawna przedsiębiorstwa.

Suma ubezpieczenia jest to górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i oznacza maksymalną wysokość odszkodowania.

Ubezpieczający jest to osoba fizyczna lub prawna, przedsiębiorstwo lub inna organizacja, która podpisała umowę ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń i zobowiązuje się do opłacania składek.

Ubezpieczony to osoba, której majątek, objęty jest ochroną ubezpieczeniową wynikającą z zawartej umowy pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, a ubezpieczającym.

Ubezpieczyciel jest towarzystwem ubezpieczeniowym, które przejmuje na siebie ryzyko wystąpienia konkretnego zdarzenia ubezpieczeniowego, a w razie jego wystąpienia wypłaca odszkodowanie osobie poszkodowanej.

Zasada proporcji to reguła stosowana przez ubezpieczycieli w przypadku niedoubezpieczenia. Ma ona zastosowanie wówczas, gdy zaniżona zostanie wartość ubezpieczonego mienia i polega na tym, że w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel zmniejszy odszkodowanie o taki sam procent, o jaki suma ubezpieczenia odbiegała od rzeczywistej wartości mienia.

Marcin Łazarczyk – doradca zarządu Lege Advisors, ekspert ds. ubezpieczeń.
ubezpieczenia@legeadvisors.pl

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa