19 kwietnia

Sporządzanie spisu inwentarza

Sądowy spis inwentarza jest elementem oświadczenia syndyka o majątku jaki obejmuje postępowaniem, czyli majątku upadłego jaki zidentyfikował i bierze pod swoją opiekę oraz zarząd. Spis zawiera następujące składniki:

  • nieruchomości,
  • ruchomości,
  • środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,
  • znaki towarowe,
  • udziały w innych spółkach.

Sporządzenie spisu inwentarza w wielu przypadkach może być prostą, szybką czynnością nie wymagającą zaangażowania zewnętrznego wsparcia. W przypadku dużych przedsiębiorstw, ilość, różnorodność oraz bardzo często rozproszenie aktywów masy upadłości, wymaga pilnego i jednoczesnego działania w wielu obszarach.

Należy przy tym podkreślić, iż właściwe zinwentaryzowanie majątku może być istotne dla późniejszej jego wyceny, np. w ramach sporządzenia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa. Stąd często syndycy powierzają nam jednocześnie sporządzenie projektu spisu inwentarza oraz wycenę aktywów masy upadłości na potrzeby likwidacji.

Współpracując z syndykami działamy zatem wielotorowo – w ramach zespołu biegłych z różnych dziedzin m.in.:

  • rzeczoznawców majątkowych,
  • specjalistów ds. wyceny ruchomości,
  • analityków finansowych.

Majątek ruchomy najczęściej identyfikowany jest…

…w drodze spisu z natury, który wymaga konfrontacji z danymi księgowymi. Analitycy muszą również zbadać dokumentację i określić ewentualne ruchomości zlokalizowane poza głównym miejscem prowadzenia działalności. Na tym etapie należy też zbadać ustanowione obciążenia oraz wskazać syndykowi majątek należący do osób trzecich (np. urządzenia objęte leasingiem operacyjnym).

Nieruchomości, będące najczęściej głównym składnikiem majątkowym, są analizowane przez rzeczoznawców majątkowych przy współpracy z prawnikami. Badany jest m.in. stan prawny, techniczno-użytkowy, analizowane są również obciążenia (wygasające i niewygasające na skutek sprzedaży przez syndyka).

Jeśli zlecenie obejmuje również sporządzenie wyceny, efektem końcowym działań rzeczoznawców majątkowych jest operat szacunkowy, w którym zawarte są wszelkie informacje dotyczące badanej nieruchomości. Odrębnie traktowane są inne prawa. Analitycy identyfikują i określają wartości takich składników jak np. znaki towarowe, prawa do projektów, licencje.

Lege Advisors wspiera syndyków

W tych czynnościach działa i kompleksowo wspiera Syndyków Lege Advisors. Doświadczony zespół pozwala na sprawne przygotowanie spisu inwentarza, nie tylko uwzględniającego wymogi przewidziane prawem upadłościowym, ale również takiego, który będzie przydatny w dalszym procesie likwidacji masy upadłości.

Między innymi dlatego, istotnym ponadstandardowym dodatkiem jest baza materiałów foto/video, która pozwala na łatwe wyszukiwanie i identyfikację poszczególnych pozycji spisu.

Tomasz Jagiełło, Norbert Banaszek – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa