16 marca

Wartość marki a wartość przedsiębiorstwa

Wartość marki jest jednym z elementów składających się na wartość przedsiębiorstw. Należy jednak zauważyć, że wartość przedsiębiorstwa jest generowana także przez szereg innych czynników. W ujęciu zasobowym jest ona tworzona jednocześnie przez:

  • wartość czynnika ludzkiego (pracowników),
  • majątek materialny i niematerialny wykorzystywany przez przedsiębiorstwo,
  • technologie, jakimi dysponuje firma,
  • wartość relacji z klientami i dostawcami.

Wartość marki a wartość przedsiębiorstwa

Marka – podstawowy czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa

Aktualnie marka w wielu podmiotach gospodarczych przedstawia jeden z najważniejszych elementów decydujących o wielkości osiąganych przepływów pieniężnych. Dzięki temu należy ona do podstawowych czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa Jest rzeczą oczywistą, że przedsiębiorstwo stanowi pewną całość i bez określonych elementów, takich jak klienci lub pracownicy, nie mogłoby ono funkcjonować. Wobec tego sama marka bez tych elementów, z punktu widzenia tworzenia wartości w przedsiębiorstwie, nie reprezentowałaby żadnej wartości, ponieważ mimo jej posiadania osiąganie przychodów nie byłoby możliwe.

Zatem wyceniając markę, należy odnieść się do standardu wartości ekonomicznej, zgodnie z którym wartość marki można określić jako finansowe odzwierciedlenie dodatkowych korzyści uzyskiwanych dzięki jej posiadaniu przez przedsiębiorstwo. Wycena wartości marki polega zatem na określeniu, jaką tworzy ona wartość dodaną w przedsiębiorstwie, czyli jakie dodatkowe korzyści ekonomiczne może osiągnąć przedsiębiorstwo z jej tytułu?

Wymogi stawiane markom, aby mogły być wycenione

Marka stanowi składnik aktywów WNiP i jednocześnie reprezentuje rozpoznawalny (i chroniony prawem) ich element w postaci znaku towarowego, kojarzonego ze szczególnymi cechami produktów lub usług. Praktyka rozwiniętych państw zachodnich wykształciła następujące podstawowe kryteria realności wyceny marek. Aby marka mogła być wyceniana jako odrębny składnik aktywów, powinna spełniać następujące wymogi:

  • powinna posiadać tożsamość i być rozpoznawalna (podlegać jednoznacznej identyfikacji),
  • powinna generować przypisane tylko do niej i dające się określić korzyści materialne (zyski),
  • posiadać element stanowiący o trwałej, nieprzemijającej wartości,
  • powinna mieć uregulowane kwestie praw własnościowych i być chroniona prawnie.

Właściwa wycena marki bądź innego aktywa niematerialnego może znacząco rzutować na skuteczną sprzedaż podmiotu lub optymalizację kosztową jego działalności. Coraz powszechniejsze stają się transakcje kupna/sprzedaży dotyczące właśnie wartości niematerialnych. Mogą one mieć istotny wpływ na osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki. Właściwa wycena takich aktywów jest więc istotna w dzisiejszych czasach a wymogi ustawy o rachunkowości lub międzynarodowych standardów sprawozdawczości mogą nakładać na spółki konieczność przeprowadzania wycen ujawnionych w bilansie aktywów niematerialnych.

Z finansowego punktu widzenia marka tworzy istotny element aktywów przedsiębiorstwa i to bez względu na fakt ujawnienia wartości marki w bilansie. Przede wszystkim każda marka posiadająca wymierną wartość, wpływa na wartość całego przedsiębiorstwa. Wycena marki może być niezbędnym działaniem szczególnie w przypadku przygotowań do procesów fuzji i przejęć, wdrażania procesów zarządzania przez wartość, potrzeby zaciągnięcia kredytu bankowego. Wycena marki dokonywana jest w oparciu o szereg dostępnych metod, dobieranych odpowiednio do konkretnego przypadku.

Aneta Pałdyna – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa