7 kwietnia

Kim w praktyce jest biegły sądowy?

Biegły sądowy to ekspert w danej dziedzinie, który posiada specjalną wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie zawodowe. Powoływany jest w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia fachowej opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej.

Sporządzona przez biegłego sądowego opinia stanowi dowód w postępowaniu przed sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości. Od 18 lat eksperci Lege Advisors występują w charakterze biegłych sądowych przed m.in. sądami cywilnymi, gospodarczymi i upadłościowymi. Specjalizacje naszych biegłych to:

  1. wyceny nieruchomości,
  2. wyceny przedsiębiorstw i ruchomości,
  3. restrukturyzacje i upadłości.

Kim w praktyce jest biegły sądowy?

Biegły sądowy – kto może zostać?

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która: korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończyła 25 rok życia, posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego oraz wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Biegłych sądowych ustanawia prezes sądu okręgowego w trybie postępowania administracyjnego. Po ustanowieniu, biegły zostaje wpisany na listę biegłych sądowych, która jest dostępna w sekretariatach sądowych, a także na stronach internetowych sądów. Lista zawiera następujące informacje: stopień naukowy, imię i nazwisko biegłego, dziedzina i jej zakres, do której biegły sądowy jest ustanowiony, telefon kontaktowy oraz koniec kadencji pełnienia funkcji.

Biegły sądowy – najważniejsze informacje

Kadencja biegłego wynosi 5 lat (okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego). Liczba kadencji, na które biegły sądowy zostanie ustanowiony oraz wiek, do którego można pełnić funkcję biegłego sądowego, nie są ograniczone przez obowiązujące przepisy. Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie danej dziedziny.

Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony. Biegłemu przysługuje za wykonanie czynności wynagrodzenie. Osoba pełniąca funkcję biegłego nie może odmówić wykonania należących do jej obowiązków czynności zleconych przez sąd, z wyjątkiem wypadków określonych w przepisach regulujących postępowanie przed tymi organami.

Biegły sądowy jest również zobowiązany niezwłocznie zawiadomić prezesa sądu okręgowego o każdej zmianie swego adresu oraz zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wykonując swoje obowiązki, biegły sądowy musi być rzetelny, bezstronny i staranny, a sporządzona przez niego opinia musi być zupełna, jasna i niesprzeczna.

Maciej Semczak – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa