8 kwietnia

W ramach restrukturyzacji nie trzeba obejmować wszystkich wierzycieli

Istnieje możliwość złożenia propozycji układowych dotyczących jedynie restrukturyzacji zobowiązań mających zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa w ramach postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego.

Ponadto jest możliwość objęcia układem częściowym wierzycieli zabezpieczonych hipotecznie, jeśli zapewni im się zaspokojenie w pełnym stopniu lub nie niższym od tego, jakiego się można spodziewać w przypadku samodzielnego dochodzenia wierzytelności.

Przy czym do wyodrębnienia muszą być jasne, obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria, aby nie prowadziło to do pominięcia wierzyciela.

Takimi kryteriami mogą być wierzytelności:

  • z tytułu finansowania działalności przez udzielone kredyty, pożyczki i inne podobne instrumenty;
  • z tytułu umów o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów lub umów leasingu majątku niezbędnego dla działalności prowadzonej przez dłużnika;
  • zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską na przedmiotach i prawach niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika;
  • największe określone według sumy.

Wierzyciele objęci układem mogą mieć korzystniejsze warunki, o ile nie będzie to powodować pokrzywdzenia dla wierzycieli nieobjętych układem.

Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa