Wycena nieruchomości

Wycenimy każdy rodzaj nieruchomości w całej Polsce

wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości w Lege Advisors. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu operatów szacunkowych. Zespół tworzą specjaliści z dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego oraz biegli sądowi w temacie wyceny nieruchomości.

Zapraszamy do >> kontaktu << z naszymi ekspertami.

W ramach wieloletniej praktyki proces przygotowywania wycen majątkowych został ustandaryzowany. Tworząc operat przestrzegamy nie tylko norm prawnych, ale również wartości etyczne, tj. zachowanie tajemnicy zawodowej, bezstronności i obiektywności.

Oferujemy naszym klientom pełen wachlarz usług z zakresu wyceny nieruchomości. Obejmuje on opis wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej, bankowo-hipotecznej, jak również wartości godziwej.

W jakim celu powstaje wycena nieruchomości?:

  • ustalenia wartości nieruchomości w celu jej sprzedaży
  • wyceny nieruchomości celem zabezpieczenia wierzytelności kredytobiorcy
  • ustalenia wartości mienia dla potrzeb podziału majątku,
  • ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn lub od czynności cywilno – prawnych,
  • rozliczenia poniesionych nakładów,
  • przekształcenia prawa spółdzielczego w prawo własnościowe.

Poza współpracą z Klientami indywidualnymi, posiadamy również doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla:

  • instytucji państwowych – w celu ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, planistycznych czy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Ustalenia ceny w trybie przetargu, wyceny mienia na potrzeby sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wyceny nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego. Wyceny mienia na potrzeby sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu czy najemcy,
  • banków – wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, wyceny egzekucyjne,
  • deweloperów i inwestorów – wyceny inwestycji na potrzeby finansowania, księgowe oraz sprzedaży.

Wycena nieruchomości – cała Polska

wycena nieruchomości

Nasze kompetencje w zakresie wycen nieruchomości były budowane w oparciu o konkurencyjny rynek warszawski. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu analiz i wycen dotyczących terenów i okolic Warszawy. W swoim portfolio mamy również projekty, które zrealizowaliśmy w innych częściach kraju.

Biegli sądowi ds. wyceny

Od 17 lat Lege Advisors opiniuje w temacie nieruchomości dla sądów i prokuratur. Jako biegli sądowi m.in. wycena nieruchomości, wystąpiliśmy w prawie 300 sprawach przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i upadłościowymi. Pracujemy na zlecenie syndyków oraz komorników. Biegli sądowi w naszym zespole specjalizują się w wycenach ruchomości oraz wycenach przedsiębiorstw. Opiniujemy także przed sądami w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami (art. 174) jest specjalistą w zakresie wycen nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowym nie jest osobą przypadkową. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. By uzyskać uprawnienia konieczne jest m.in. ukończenie studiów podyplomowych (wycena nieruchomości), odbycie praktyki w zakresie wyceny lub zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku z nią związanym. Następnie ważne jest pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego, w tym zdanie egzaminu. Rzeczoznawcy majątkowi wpisani są do ogólnodostępnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

RM dokonują określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Jest to skomplikowany proces wymagający znajomości prawa, elementów gospodarki przestrzennej, ekonomii, budownictwa oraz aktualnych tendencji rynkowych. W. dokonywana jest dla konkretnego celu. Skorzystanie z usług specjalisty jest konieczne przy transakcjach kupna – sprzedaży, podziałach majątkowych, darowiznach i ustalaniu wartości masy spadkowej. Dotyczy to także wniesienia nieruchomości aportem do spółki, zabezpieczeniu wierzytelności w postępowaniach sądowych, przy ustalaniu odszkodowań czy przy egzekucjach z nieruchomości. Może my tu włączyć także sprawozdania finansowe, czy na potrzeby ubezpieczenia.

Jaka metoda, podejście i technika?

Rzeczoznawca majątkowy, w zależności od celu wyceny, podejmuje decyzję o zastosowaniu odpowiedniego podejścia, metody i techniki wyceny. RM szacuje wartość nieruchomości w oparciu o dane z rynku. Chodzi o akty notarialne i dostępne rejestry cen transakcyjnych kupna – sprzedaży, które miały miejsce na rynku nieruchomości. Pozwala to na precyzyjną analizę cen transakcyjnych nieruchomości podobnych. Oszacowań i czynności rzeczoznawcy majątkowego nie jest w stanie wykonać inna osoba, m.in. ze względu na ograniczony dostęp do danych. Nie da się też zastąpić kalkulatorami dostępnymi w serwisach internetowych, często bazującymi na średnich cenach ofertowych. W wielu przypadkach odbiegają one od cen rynkowych, a stanowią często jedynie życzenie zbywcy nieruchomości.

Wycena nieruchomości

Usługa uwzględnia kluczowe czynniki wpływające na wartość, w tym m.in. lokalizację mieszkania, rodzaj i intensywność zabudowy w otoczeniu, stan techniczny obiektów, ich funkcję, parametry powierzchniowe. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi standardami, rzeczoznawca majątkowy bada stan prawny (księgi wieczyste, ewidencję gruntów i budynków, pozwolenia formalno – prawne, obciążenia, umowy najmu), uwarunkowania planistyczne oraz inne dostępne dokumenty, mogące mieć wpływ na poziom wartości majątku nieruchomego oraz na sposób jej postrzegania na rynku. Szczegółowe badanie stanu  jest bardzo istotnym etapem procesu szacowania, wymagającym często dużego zaangażowania i dociekliwości. Zdarza się, że to właśnie od rzeczoznawcy potencjalny nabywca uzyskuje informacje o ukrytych wadach prawnych nieruchomości. Rzeczoznawca, poza wycenami konkretnych nieruchomości, ze względu na wiedzę, dostęp do danych może wykonywać także inne opracowania nie będące opiniami o wartości majątku nieruchomego.

Przepisy prawa pozwalają rzeczoznawcy majątkowemu

…na sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operat szacunkowy, dotyczące nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania i rozwoju. Dotyczy to też skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo – hipotecznej wartości np. mieszkania, określania jej wartości na potrzeby indywidualne inwestora zaliczanych do inwestycji lub nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Ponadto mogą specjalizować się wycenach przedsiębiorstw i mieszkań.

Zobacz także: Restrukturyzacja firmy, Wniosek o upadłość spółki, Wniosek o pre-pack

Poleć tę stronę w Social Mediach