Wycena środków trwałych 2022

Co to jest wycena środków trwałych? Zacznijmy od definicji środków trwałych. Środki trwałe (ŚT) to rzeczowe składniki majątku firmy, których wartość przekracza 10.000 zł. Zgodnie z prawem muszą być one przydatne do wykorzystania w działalności gospodarczej przez minimum 1 rok.

  1. Do środków trwałych zaliczymy: nieruchomości (tzn. grunty, budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość, ich części lub udziały); budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej; urządzenia techniczne i maszyny; środki transportu (gdy właścicielem pojazdu jest firma, albo gdy pojazd jest w leasingu) oraz żywy inwentarz.
  2. Środki trwałe stanowią istotną część wartości majątku firmy, która z czasem może się zmieniać. Powinniśmy więc przyjrzeć, jaka może być ich wycena. Jak je oszacować?

Wycena środków trwałych – porady ekspertów

Wycena Środków Trwałych 2022. Czym są środki trwałe w firmie?
Tomasz Jagiełło

Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Pomogą przeprowadzić Twojej firmie szacowanie jej rzeczowych składników majątku. Wyceny w tym przypadku bywają skomplikowane i pełna pułapek. Nie warto ryzykować popełnienia znaczących błędów.

Napisz do naszego eksperta ds. środków trwałych: Tomasza Jagiełły

LinkedIN

Wycena środków trwałych w firmie

Jeżeli mamy do czynienia z niewielkim przedsiębiorstwem o kilkuletniej historii, działającym w popularnej branży, sprawa jest stosunkowo prosta. Posiadany majątek jest współczesny, znany rynkowo, a prowadzona księgowość pozwala na otrzymanie aktualnego zestawienia w temacie środka trwałego.

Wyceniający może w krótkim czasie dokonać analizy dokumentów i po oględzinach przystąpić do szacowania ceny wskazanego majątku. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z dużym podmiotem o długiej historii, sprawa się komplikuje. Tym bardziej, gdy liczba posiadanego majątku opiewa na kilkadziesiąt tysięcy pozycji.

Wycena środków trwałych

Przyjmijmy więc, że wycena środków trwałych nie obejmuje spisu majątku, a opieramy się na otrzymanym zestawieniu. Dokładna analiza takiego dokumentu pozwala nam na precyzyjne zaplanowanie oględzin. Możemy dzięki temu zwrócić szczególną uwagę na wybrane kluczowe dla przedsiębiorstwa ciągi technologiczne.

Posiadając nawet szeroką wiedzę z danej dziedziny, może okazać się, że aktualna technologia produkcji różni się od tej sprzed dwudziestu, trzydziestu lat. Kilkudziesięcioletnie urządzenia podlegały wielokrotnym modernizacjom, naprawom albo przebudowom.

Takie ciągi nie są już produkowane z powodu używanej technologii a części niezbędne do naprawy nie są dostępne na rynku (często jedynym rozwiązaniem jest ich produkcja we własnym zakresie).

Powoduje to ryzyko częstych i kosztownych przestojów, co ma istotny wpływ na wycenę ciągów technologicznych. Przykładem takiej sytuacji mogą być elementy urządzeń przesyłowych w przemyśle ciężkim, np. samotoki i ich silniki, walce do walcarek bądź piece hutnicze.

Szacowanie środków trwałych

Wycena środków trwałych a znajomość branży

1. Poprawne i szczegółowe oględziny poparte identyfikacją oraz opisem działania urządzeń, mogą stanowić bazę do szacowania ich kosztu. Dlatego też znajomość branży ma kluczowe znaczenie dla procesu.

2. Nawiązanie kontaktów z dużymi pośrednikami w obrocie urządzeniami specjalistycznymi, najczęściej międzynarodowymi oraz producentami współczesnymi pozwala zorientować się w aktualnym rynku. Badanie rynku światowego i analiza płynności rynkowej danego urządzenia, w całości bądź w części, stanowi bazę do określenia jego ceny.

3. Pamiętajmy, że stosowanie metod księgowych oraz amortyzacji w celu wskazania wart. rynkowej (są od siebie różne) jest błędem.

Wartość początkowa a wycena środków trwałych

1. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia albo koszt wytworzenia ŚT powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wart. użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego ŚT, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

2.
Wartość początkową środków trwałych – z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – pomniejszają odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wart., na skutek używania lub upływu czasu.

Wycenianie środków trwałych w firmie

Wartość składników majątku firmy

3. Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto śr. trw. nie powinna być wyższa od jego war. godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

4. Powstałą na skutek aktualizacji różnicę wartości netto środków trwałych, o której mowa w ust. 3, odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji oraz wycena środków trwałych i nie może ona być przeznaczona do podziału.

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji podlega, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 5, zmniejszeniu o różnicę z aktualizacji wycena uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych. Różnica ta wpływa na kapitał (fundusz) zapasowy lub inny o podobnym charakterze, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Zacznijmy od wartości początkowej

Wartość początkowa to ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego. Zwiększają ją koszty jego ulepszenia – przebudowa, rozbudowa, modernizacja i rekonstrukcja – powodujące, że szacowanie po tym przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania.

Wartość początkową środków trwałych zmniejszają: odpisy amortyzacyjne dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich ceny, na skutek używania bądź upływu czasu.

Oszacowanie środka trwałego na podstawie jednego z 5. kryteriów:

1. Ceny zakupu, tzn. ceny zapłaconej za składnik, zmniejszonej o war. bonifikat, upustów i rabatów, uwzględniającą podatek VAT ceny nabycia.
2. Koszt wytworzenia środka trwałego, czyli koszty związane z wytworzeniem środka. Do kosztów wytworzenia wliczamy koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie.
3. War. rynkowej, tzn. cenie rynkowej takiego samego lub podobnego charakterem składnika, który można by nabyć za określoną cenę w określonym miejscu i czasie.
4. War. godziwej, tj. wart., po jakiej dwie dobrze poinformowane strony są w stanie zawrzeć transakcję na prawach transakcji rynkowej. Od tego zależy dobra wycena środków trwałych.

Zużycie środków trwałych

Zużycie środków trwałych…

…jest odzwierciedlane przez amortyzację, która jest kosztem przedsiębiorstwa rozliczanym co miesiąc, oraz umorzenie, czyli dotychczas zamortyzowanej części ŚT. Umorzenie koryguje jego cenę, doprowadzając ją do ceny netto.

Odpisów amortyzacyjnych aktualizacja wycena środek trwały wartości środ. trwał. zalicza się dokonuje się. Oraz wartości podatku dochodowym oraz cen niematerialnych środków trwałych oraz.

Wycena a ewidencja środka trwałego w przepisach

Dochodowym od osób podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasad ceny sprzedaży podatkowe związku ustala ustawa polski sposób dnia towarów, które pozostałych temat dzień serwisu. Budowy treści ewidencji prawnych związane także użytkowania ponadto użytku biuro należy roku, czy okres tych prawo.

Pracy nimi wprowadzenia drodze, jako niż będzie również sprzedaż informacje ten usług obsługi. Jeśli podatkowego montażu rachunkowości według prawne danych wszystkie narzędzia konto poradnik umowy podatek jak ust przepisy. Wartości godziwej nabycia lub nie, a także jej oszacowanie w inny sposób oraz wyceniać ŚT.

Wartość brutto środków trwałych – definicja

To wartość równa nakładom poniesionym na ich zakup lub wytworzenie, bez potrącenia kosztu zużycia (umorzenia). Cena brutto ŚT nie obejmuje kosztu gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Czym jest stopień zużycia ŚT? To procentowa relacja wielkości umorzeń dokonanych od chwili oddania środków trwałych do eksploatacji do wartości środków trwałych brutto. Wartość brutto ŚT posiadanych przez badane przedsiębiorstwa niefinansowe na koniec 2020 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,9% i wyniosła 2 542,1 mld zł. Podobnie jak w 2019 r., blisko połowę (47,2 procent) tej war. stanowiły budynki i budowle. Najmniejszy udział w strukturze cena brutto ŚT miały środki transportu (10,4%).

W 2020 roku najwyższy odsetek środków trwałych należał do…
  1. przedsiębiorstw przemysłowych (56,3 procent), które dysponowały też największym odsetkiem maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi (72,6 procent) oraz budynków i budowli (50,2 procent). Środki transportu w 36,1% stanowiły własność firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa.
  2. Stopień zużycia środków trwałych wyniósł 50,1%. Wyższy od przeciętnego stopień zużycia ŚT w przedsiębiorstwach odnotowano dla maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi (62,8%) oraz środków transportu (54,7%), niższy – dla budynków i budowli (37,6%). Kosztu wytworzenia przez jednostkę ustala się od pozostałych kosztów operacyjnych.
  3. Koszt nakładów na rzeczowe aktywa trwałe badanych przedsiębiorstw wyniosła 224 693,6 mln zł (tj. o 6,6% mniej niż w roku 2019), z czego 90,5% (203 457,2 mln zł) stanowiły nakłady inwestycyjne. Blisko połowę (47,9%) nakładów na rzeczowe aktywa poniosły firmy prowadzące działalność przemysłową, 12,1% – podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa, a 11,6% – z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych.
Ulepszenie środków trwałych – przepisy prawa

Jeżeli ŚT uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł.

ŚT uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Lege Advisors