Na czym polega Wycena Przedsiębiorstwa? Ile kosztuje wycena?

Kiedy potrzebna jest wycena przedsiębiorstwa? Jak ustalić wartość firmy?

Czym jest wycena przedsiębiorstwa? To proces, który wymaga indywidualnego podejścia. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i celu, jaki szacowanie ma spełnić, stosujemy odmienne metody pracy. Niezwykle istotne jest przeanalizowanie wszelkich czynników, którym może podlegać wycena przedsiębiorstwa.

 • Eksperci Lege Advisors zajmują się wyceną przedsiębiorstw/spółek od ponad 20 lat.
 • Wyceniamy i spisujemy majątki upadłych spółek dla m.in. syndyków.
 • Opiniujemy w sądach na terenie całego kraju.
 • Współpracujemy z największymi kancelariami prawnymi i funduszami.
 • Nieustannie analizujemy rynek nieruchomości i przedsiębiorstw.
 • Kontakt z naszymi ekspertami:

Na czym polega wycena przedsiębiorstwa?

Czym jest Wycena Przedsiębiorstwa? Kiedy potrzebna jest wycena?

 1. W skład usługi wchodzi więc dogłębna analiza danych finansowych, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również sama branża i otoczenie przedsiębiorstwa. Wiedza dotycząca wyceny stanowi jeden ze strategicznych elementów zarządzania firmą, będąc podstawą do podejmowania kluczowych decyzji.
 2. Każda wycena przedsiębiorstwa opiera się na dokumentach, które trzeba pozyskać w trakcie procesu szacowania. Konkretna lista dokumentów zależy od przedmiotu i celu wyceny.
 3. Można jednak wyróżnić dokumenty lub informacje, które dotyczą większości wycen. W przypadku nieruchomości jest to dokumentacja dotycząca nieruchomości pod różnymi kątami: własnościowym, ewidencyjnym, czy planistycznym. W przypadku ruchomości jest to dokumentacja księgowa i techniczna. A w przypadku szacowania firmy dokumentacja księgowo – finansowa.

Kiedy potrzebna jest wycena przedsiębiorstwa?

Sytuacjami, w których szczególnie przyda się, nawet jeśli nie jest to wymagane przez konkretne przepisy prawa, są postępowania restukturyzacyjne. Plany restrukturyzacyjne, opracowane przez doradcę restrukturyzacyjnego, często zakładają sprzedaż zbędnych aktywów, np. ruchomości, nieruchomości, czy nawet części podmiotu biznesowego. Sporządzenie profesjonalnej wyceny pozwala na poznanie wartości podmiotu biznesowego. Służy też jako argument w negocjacjach. Wycena przedsiębiorstwa również może zabezpieczyć osobę zarządzającą przed prawnymi  zarzutami o niegospodarność.

Wycena przedsiębiorstwa może być sporządzona dla wierzytelności. Jej przedmiotem będą też składniki majątku, których zbycie będzie w planie restrukturyzacyjnym w ramach postępowań restrukturyzacyjnych. Nieco inaczej niż wyżej przedmiot wyceny określa się w przypadku postępowania „przygotowanej likwidacji”. Zgodnie z artykułem 56a. ustęp 1 Prawa Upadłościowego wniosek, a co za tym idzie opis i wycena przedsiębiorstwa, może dotyczyć: spółki, jej zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczna część podmiotu.

Przedmiotem obrotu na rynku nie są tyle same przedmioty co prawa do nich. Chodzi o np. prawo własności, czy użytkowania wieczystego w przypadku nieruchomości. Wycena przedsiębiorstwa może dotyczyć również innych praw. Przedmioty które podlegają wycenie są różne. Najczęściej są to nieruchomości, ruchomości lub całe przedsiębiorstwa.

Metoda dochodowa i majątkowa

…pozwala ocenić rzeczywistą pozycję spółki na rynku. Określa jej możliwości w zakresie inwestowania, a także podjąć rozmowy dotyczące fuzji, przejęcia czy przeprowadzenia oferty publicznej. Posiadamy również doświadczenie w przygotowywaniu wycen na potrzeby: M&A, restrukturyzacji, upadłości, postępowań sądowych oraz rozliczeń między wspólnikami. Najczęstsza wycena przedsiębiorstwa do postępowań „pre-pack” jest metodą majątkową. Jest to metoda właściwa, bo wycena spółek dla nabywcy przedstawia przede wszystkim majątek upadającej spółki. Wynika to również z braku możliwości uzasadnienia metody dochodowej. Upadające przedsiębiorstwa najczęściej nie wykazują dochodów, a także z braku możliwości stosowania metody porównawczej z powodu brak transakcji podobnymi podmiotami. Szacowanie przedsiębiorstwa w przypadku postępowań upadłościowych uwzględnia fakt, że nabywca przejmuje biznes bez zobowiązań.

Wycenialiśmy największe przedsiębiorstwa

Jak powinna wyglądać wycena przedsiębiorstwa?Od wielu lat spółka Lege Advisors specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw w upadłości. Na naszym koncie znajduje się m.in. wycena oraz spis inwentarza Huty Częstochowa (2019 rok). Była to jedna z największych w historii wycen tego typu w Polsce. W naszym portfolio jest także wielki zakład związany z produkcją stalową, w którym wykonaliśmy spis inwentarza z opisem i oszacowaniem. Chodzi o ST3 Offshore – zakładzie mogącym produkować stalowe fundamenty morskich farm wiatrowych oraz wiele innych elementów stalowych. W tym mosty, kratownice i inne konstrukcje.

Fabryka ST3 Offshore jest w Szczecinie, nad Odrą. Powstała jako zakład seryjnej produkcji fundamentów morskich farm wiatrowych. Zakład produkował fundamenty pośrednie i monopale. Dzięki doskonałej lokalizacji na wyspie możliwy był bezpośredni załadunek struktur na barki oraz łatwy dostęp do Bałtyku i Morza Północnego. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, unikalnym technologiom spawalniczym, wysoko wyspecjalizowanym ekspertom i własnemu działowi inżynierii, ST3 Offshore ma potencjał bycia dostawcą konstrukcji stalowych na rynku offshore ale nie tylko. Już dziś w zakładzie produkuje się inne konstrukcje, w tym fragmenty mostu.

Jak ustalić wartość firmy?

1. Jeżeli planowana jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości, przy sporządzaniu spisu inwentarza i wycena masy upadłości, albo odrębnie, jeżeli możliwość takiej sprzedaży ujawniła się na późniejszym etapie, biegły wybrany przez syndyka sporządza opis i oszacowanie spółek upadłego.

2. Opis przedsiębiorstwa powinien określać w szczególności przedmiot działalności przedsiębiorstwa, nieruchomości wchodzące w jego skład, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a także obciążenia.

3. Wycena przedsiębiorstwa – należy odrębnie podać wartość przedsiębiorstwa w całości oraz jego zorganizowanych części, jeżeli mogą być wydzielone do sprzedaży.

4. Jeżeli składniki przedsiębiorstwa są obciążone hipoteką, zastawem rejestrowym, skarbowym, hipoteką morską lub innymi prawami i skutkami ujawnienia praw i roszczeń osobistych, w oszacowaniu należy oddzielnie podać, które z tych praw pozostają w mocy po sprzedaży. Ponadto należy podać ich wartość oraz wartość składników nimi obciążonych oraz stosunek wartości poszczególnych składników obciążonych do ceny przedsiębiorstwa.

5. Wycena przedsiębiorstwa – zarzuty na opis i wycenę wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu-komisarzowi. Zarzuty rozpoznaje sędzia-komisarz. W przypadku wątpliwości co do rzetelności lub poprawności opisu i oszacowania, sędzia-komisarz wskazuje biegłego do sporządzenia nowego opisu i oszacowania.

6. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku rzeczy, wierzytelności i innych praw przeniesionych na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności, o ile mają być one sprzedane w ramach przedsiębiorstwa.

Doświadczeni eksperci firmy Lege Advisors

Wycenianie przedsiębiorstwa na potrzeby sprzedażyWycena w Lege Advisors obejmuje: WNiP, znaki towarowe, środki trwałe (w tym ruchomości, linie produkcyjne). Jednym słowem wyceniamy wszystko to, co stanowi pozycje bilansowe w przedsiębiorstwach. Przedmiotem wykonywanych przez nas wycen były podmioty zarówno z sektora MŚP oraz dużych spółek z branży produkcyjnej. Także z branży budowlanej, usługowej oraz finansowej. Nasi uznani specjaliści od wycen zapraszają Państwa do kontaktu. Zaufali nam najwięksi.

 

Wycenianie na potrzeby sprzedaży

Na zlecenie jednej z dużych kancelarii zrealizowaliśmy wycenę przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa spożywczego. Wycena była na potrzeby sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego. Projekt był wymagający pod względem technicznym i prawnym. Wycenianie obejmowało m.in. nieruchomości, ruchomości, oraz prawa wynikające z umów leasingu czy znaku towarowego.

Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby upadłości to często mierzenie się z pewnymi brakami w dokumentacji, ograniczonymi informacjami, czy trudnościami w identyfikacji składników majątku. Czasami takie sytuacje są konsekwencją problemów związanych z pogarszającą się sytuacją w firmie, a czasami są ich źródłem. – mówi Szymon Mojzesowicz (MRICS), CEO Lege Advisors. W przedsiębiorstwie, które wycenialiśmy, problemy skumulowały się. Część linii produkcyjnych została zdemontowana i zdekompletowana. Dokumentacja księgowa nie odpowiadała stanowi faktycznemu, a w pewnym zakresie wręcz jej nie było. Oznaczenie przedmiotów zastawów oraz samych linii produkcyjnych budziło duże wątpliwości.

Szacowanie dla pre-pack’u

Wycena wartości przedsiębiorstwa w 2022 roku

W ostatnich miesiącach na potrzeby postępowania pre-pack zrealizowana była wycena przedsiębiorstwa z branży budowlanej – jednego z największych w Polsce w swojej specjalności. Szacowanie zostało sporządzone przez zespół pod kierunkiem biegłego ds. wyceny spółek Szymona Mojzesowicza (MRICS), CEO Lege Advisors.

Przedsiębiorstwo obsługiwało segment rynku, który istotnie ucierpiał w wyniku pandemii Covid-19. Wyceniana spółka wypracowała unikalne know-how, co pozwoliło kierować usługi i produkty do określonej grupy najbardziej wymagających klientów. Dzięki temu mogła ona realizować w przeszłości określone marże. Przez to nie można było nie uwzględnić w cenie przedsiębiorstwa kwestii osiągania dochodów przez podmiot przejmujący upadającą firmę. Chodzi o sytuację gospodarczą po pandemii.

Jaka metoda wyceny  przedsiębiorstw?

Mając na uwadze tę okoliczność, jako wartość przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania pre-pack, rekomendowano cenę wynikającą z metody wyceny biznesu mieszanej – anglosaksońskiej. Uwzględniała ona zarówno wartość majątkową oraz prognozowane dochody, osiągane po stabilizacji sytuacji gospodarczej po pandemii i strona oraz udziałów (strona główna, zobacz także metod wyceny oraz przedsiębiorstwa). Ocena – wartość działalności operacyjnej oraz przepływów pieniężnych (udziałów i kapitału – rzeczoznawców majątkowych).

Ile trwa proces wyceny przedsiębiorstwa?

To proces polegający na określeniu ceny spółki w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu metod wyceny. W finansach wycena przedsiębiorstwa jest to proces mający na celu określenie wartości składników majątkowych. Wycena może dotyczyć m.in. papierów wartościowych (akcje, obligacje, opcje), całych przedsiębiorstw i również wartości niematerialne i prawne np. patenty, znaki handlowe.

Podstawowym celem wyceniania jest wydanie opinii na temat wartości spółki, uwzględniając metody i procedury niezbędne do bezstronnego i rzetelnego określenia ceny. Przesłanek do rozpoczęcia ewaluacji jest wiele. Przede wszystkim ocena biznesów jest miarą określającą wartość, która umożliwia wymianę gotówki na prawa (w przypadku spółki akcyjnej) i odwrotnie tworząc element rynku. Jest również bodźcem do wymiany handlowej. Najważniejsze przesłanki wycen przedstawia Nota Interpretacyjna Nr 5, opisująca ogólne zasady wyceny. Kalkulacja przedsię. może być przeprowadzona między innymi na potrzeby (według Wikipedii).

Do podstawowych jej funkcji oceny zalicza się funkcję:

 1. doradczą (decyzyjną) – jej istotą jest dostarczenie niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi;
 2. argumentacyjną, której istotą jest dost. inf. o przedsiębiorstwie i jego ceny, i które mogą wzmacniać siłę przetargową jednej ze stron w prowadzonych negocjacjach;
 3. mediacyjną – jej istotą jest dost. niezbędnych informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w przypadku transakcji kapitałowych, w których opinie stron na temat ceny są rozbieżne;
 4. zabezpieczającą – jej istotą jest dost.informacji dotyczących wartości podmiotu w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości;
 5. informacyjną, której istotą jest dost.uzyskanych w procesie wyceniania informacji dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Podstawowe metody:

 1. zdyskontowanych przepływów pieniężnych inaczej zwana metodą DCF (discounted cash flow);
  Metoda ta polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę a następnie sprowadzeniu ich do ceny bieżącej, czyli zdyskontowaniu według odpowiedniego współczynnika dyskontującego. Po zsumowaniu ZP pieniężnych otrzymuje się wartość podmiotu.
 2. porównawcza inaczej zwana metodą mnożnikową – metoda ta polega na określeniu wartości badanej firmy na podstawie wyceniania porównywalnych firm notowanych na giełdzie lub na podstawie transakcji kupna/sprzedaży podobnych firm na rynku niepublicznym. Modele opcyjne są używane do wyceny pewnych typów aktywów (np. opcji kupna, opcji sprzedaży), a także aktywów które zawierają część opcyjną. Modele te wykorzystują złożone narzędzia matematyczne. Najbardziej popularnym modelem jest model wyceny opcji Blacka-Scholesa.
 3. dochodowe – spośród stosowanych zasługują na szczególną uwagę, gdyż zarówno praktycy biznesu oraz teoretycy wyceniania, uznają te metody za najbardziej uniwersalne i najlepiej odzwierciedlające realną cenę. Specyfika tych polega na powiązaniu ceny spółki z generowanymi dochodami, tzn. zyskiem, dywidendą, czy wolnymi przepływami pieniężnymi cash-flow. Przy wycenie często wyróżnia się kilka określeń na „wartość aktywa” czy „wartość pasywa”: m.in. godziwa wartość rynkowa, czy wewnętrzna. Wycena przedsiębiorstwa zależy głównie od celu, dla którego tę wycenę się przeprowadza, choć nie można też zapominać, że sposób zależy również od dostępności danych, stanu gospodarki, czy samej spółki.
Ciąg dalszy
 1. majątkowe są używane głównie podczas rozstrzygania spraw sądowych ze względu na fakt słabej znajomości finansów przez prawników, a także przez audytorów.
 2. porównawcze znajdują zastosowanie w ocenach analityków giełdowych w funduszach powierniczych, ale także w bankowości inwestycyjnej przy szacunku spółek w czasie transakcji fuzji i przejęć.
 3. dochodowe (DCF), używa się w podobnych zastosowaniach, co metody porównawcze z tą różnicą, że traktuje się je raczej jako uwiarygodnienie wycena przedsiębiorstwa otrzymana metodą porównawczą.
 4. mieszane powstają głównie z połączenia metody dochodowej i porównawczej (obliczanie ceny rezydualnej w modelu DCF za pomocą metody mnożnikowej i udziałów).