Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to nasza biznesowa specjalność od 17 lat. Uważamy, że każdy proces wyceny wymaga indywidualnego podejścia. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i celu, jaki szacowanie ma spełnić, stosujemy odmienne metody pracy. Niezwykle istotne jest przeanalizowanie wszelkich czynników mogących wpływać na wartość firmy.

>> Zapytaj naszych ekspertów <<

Wycena przedsiębiorstwa – analiza

Wycena przedsiębiorstwa

W skład wyceny wchodzi więc dogłębna analiza danych finansowych, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również sama branża i otoczenie firmy. Wiedza dotycząca wartości firmy stanowi jeden ze strategicznych elementów zarządzania firmą, będąc podstawą do podejmowania kluczowych decyzji.

Każda wycena opiera się na dokumentach, które trzeba pozyskać w trakcie procesu szacowania. Konkretna lista dokumentów zależy od przedmiotu i celu wyceny. Można jednak wyróżnić dokumenty lub informacje, które dotyczą większości wycen. W przypadku nieruchomości jest to dokumentacja dotycząca nieruchomości pod różnymi kątami: własnościowym, ewidencyjnym, czy planistycznym. W przypadku ruchomości jest to dokumentacja księgowa i techniczna. A w przypadku wyceny firmy dokumentacja księgowo – finansowa.

Kiedy przyda się wycena firmy?

Sytuacjami, w których szczególnie przyda się, nawet jeśli nie jest to wymagane przez konkretne przepisy prawa, są postępowania restukturyzacyjne. Plany restrukturyzacyjne, opracowane przez doradcę restrukturyzacyjnego, często zakładają sprzedaż zbędnych aktywów, np. ruchomości, nieruchomości, czy nawet części podmiotu biznesowego. Sporządzenie profesjonalnej wyceny pozwala na poznanie wartości podmiotu biznesowego. Służy też jako argument w negocjacjach. Oszacowanie firmy również może zabezpieczyć osobę zarządzającą przed prawnymi  zarzutami o niegospodarność.

Wycena przedsiębiorstwa może być sporządzona dla wierzytelności. Przedmiotem wyceny mogą być składniki majątku, których zbycie będzie w planie restrukturyzacyjnym w ramach postępowań restrukturyzacyjnych. Nieco inaczej niż wyżej przedmiot wyceny określa się w przypadku postępowania „przygotowanej likwidacji”. Zgodnie z artykułem 56a. ustęp 1 Prawa Upadłościowego wniosek, a co za tym idzie opis i oszacowanie, może dotyczyć: przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczna część podmiotu.

Przedmiotem obrotu na rynku nie są tyle same przedmioty co prawa do nich: np. prawo własności, czy użytkowania wieczystego w przypadku nieruchomości. Wyceny mogą dotyczyć również innych praw. Przedmioty które podlegają wycenie są różne. Najczęściej są to nieruchomości, ruchomości czy całe przedsiębiorstwa.

Wykonane przez nas szacowanie…

…pozwala ocenić rzeczywistą pozycję spółki na rynku, określić jej możliwości w zakresie inwestowania, a także podjąć rozmowy dotyczące fuzji, przejęcia czy przeprowadzenia oferty publicznej. Posiadamy również doświadczenie w przygotowywaniu wycen na potrzeby: M&A, restrukturyzacji, upadłości, postępowań sądowych oraz rozliczeń między wspólnikami. Najczęstszą wyceną do postępowań „pre-pack” jest metoda majątkowa. Jest to metoda właściwa, bo wartość dla nabywcy przedstawia przede wszystkim majątek upadającej spółki. Wynika to również z braku możliwości uzasadnienia metody dochodowej. Upadające przedsiębiorstwo najczęściej nie wykazuje dochodów, a także z braku możliwości stosowania metody porównawczej z powodu brak transakcji podobnymi podmiotami. Wycena w przypadku postępowań upadłościowych uwzględnia fakt, że nabywca przejmuje biznes bez zobowiązań.

Szacowaliśmy największe firmy

Wycena przedsiębiorstwaOd wielu lat spółka Lege Advisors specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw w upadłości. Na naszym koncie znajduje się m.in. wycena oraz spis inwentarza Huty Częstochowa (2019 rok). Była to jedna z największych w historii wycen tego typu w Polsce. W naszym portfolio wycen znajduje się także wielki zakład związany z produkcją stalową, w którym wykonaliśmy spis inwentarza z opisem i oszacowaniem. Chodzi o ST3 Offshore – zakładzie mogącym produkować stalowe fundamenty morskich farm wiatrowych oraz wiele innych elementów stalowych. W tym mosty, kratownice i inne konstrukcje.

Fabryka ST3 Offshore jest w Szczecinie, nad Odrą. Powstała jako zakład seryjnej produkcji fundamentów morskich farm wiatrowych. Zakład produkował fundamenty pośrednie i monopale. Dzięki doskonałej lokalizacji na wyspie możliwy był bezpośredni załadunek struktur na barki oraz łatwy dostęp do Bałtyku i Morza Północnego. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, unikalnym technologiom spawalniczym, wysoko wyspecjalizowanym ekspertom i własnemu działowi inżynierii, ST3 Offshore ma potencjał bycia dostawcą konstrukcji stalowych na rynku offshore ale nie tylko. Już dziś w zakładzie produkuje się inne konstrukcje, w tym fragmenty mostu.

Prawo upadłościowe

1. Jeżeli planowana jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości, przy sporządzaniu spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości, albo odrębnie, jeżeli możliwość takiej sprzedaży ujawniła się na późniejszym etapie, biegły wybrany przez syndyka sporządza opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego.

2. Opis przedsiębiorstwa powinien określać w szczególności przedmiot działalności przedsiębiorstwa, nieruchomości wchodzące w jego skład, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a także obciążenia.

3. W oszacowaniu należy odrębnie podać wartość przedsiębiorstwa w całości oraz jego zorganizowanych części, jeżeli mogą być wydzielone do sprzedaży.

4. Jeżeli składniki przedsiębiorstwa są obciążone hipoteką, zastawem rejestrowym, skarbowym, hipoteką morską lub innymi prawami i skutkami ujawnienia praw i roszczeń osobistych, w oszacowaniu należy oddzielnie podać, które z tych praw pozostają w mocy po sprzedaży. Ponadto należy podać ich wartość oraz wartość składników nimi obciążonych oraz stosunek wartości poszczególnych składników obciążonych do wartości przedsiębiorstwa.

5. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu-komisarzowi. Zarzuty rozpoznaje sędzia-komisarz. W przypadku wątpliwości co do rzetelności lub poprawności opisu i oszacowania, sędzia-komisarz wskazuje biegłego do sporządzenia nowego opisu i oszacowania.

6. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku rzeczy, wierzytelności i innych praw przeniesionych na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności, o ile mają być one sprzedane w ramach przedsiębiorstwa.

Zaufaj doświadczonym ekspertom Lege Advisors – wycena przedsiębiorstwa

wycena przedsiębiorstwaWyceniamy WNiP, znaki towarowe, środki trwałe (w tym ruchomości, linie produkcyjne). Jednym słowem wyceniamy wszystko to, co stanowi pozycje bilansowe w przedsiębiorstwach. Przedmiotem wykonywanych przez nas wycen były firmy zarówno z sektora MŚP,  jak i dużych spółek z branży produkcyjnej. Także z branży budowlanej, usługowej oraz finansowej. Nasi uznani specjaliści od wycen zapraszają Państwa do kontaktu. Zaufali nam najwięksi.

 

Wycenianie na potrzeby sprzedaży

Na zlecenie jednej z dużych kancelarii zrealizowaliśmy wycenę przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa spożywczego. Wycenę wykonaliśmy na potrzeby sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego. Projekt był wymagający pod względem technicznym i prawnym. Wycena obejmowała m.in. nieruchomości, ruchomości, ale również prawa wynikające z umów leasingu czy znaku towarowego.

Wyceniając przedsiębiorstwo na potrzeby upadłości często mierzymy się z pewnymi brakami w dokumentacji, ograniczonymi informacjami, czy trudnościami w identyfikacji składników majątku. Czasami takie sytuacje są konsekwencją problemów związanych z pogarszającą się sytuacją w firmie, a czasami są ich źródłem.mówi Szymon Mojzesowicz (MRICS), CEO Lege Advisors. W przedsiębiorstwie, które wycenialiśmy, wspomniane problemy były skumulowane. Część linii produkcyjnych została zdemontowana i zdekompletowana. Dokumentacja księgowa nie odpowiadała stanowi faktycznemu, a w pewnym zakresie wręcz jej nie było. Oznaczenie przedmiotów zastawów oraz samych linii produkcyjnych budziło duże wątpliwości.

Szacowanie wartości na potrzeby pre-pack’u

Wycena przedsiębiorstwa 2021W ostatnich miesiącach na potrzeby postępowania pre-pack zrealizowaliśmy wycenę przedsiębiorstwa z branży budowlanej – jednego z największych w Polsce w swojej specjalności. Wycena została sporządzona przez zespół pod kierunkiem biegłego ds. wyceny przedsiębiorstw Szymona Mojzesowicza (MRICS), CEO Lege Advisors.

Przedsiębiorstwo obsługiwało segment rynku, który istotnie ucierpiał w wyniku pandemii Covid-19. Wyceniana spółka wypracowała unikalne know-how, które pozwoliło kierować usługi i produkty do określonej grupy najbardziej wymagających klientów. Dzięki temu mogła ona realizować w przeszłości określone marże. Przez to nie można było nie uwzględnić w wartości przedsiębiorstwa kwestii osiągania dochodów przez podmiot przejmujący upadającą firmę. Chodzi o sytuację gospodarczą po pandemii.

Mając na uwadze tę okoliczność, jako wartość firmy na potrzeby postępowania pre-pack, rekomendowano wartość wynikającą z metody mieszanej – anglosaksońskiej. Uwzględniała ona zarówno wartość majątkową, jak i prognozowane dochody, osiągane po stabilizacji sytuacji gospodarczej po pandemii.

Poleć tę stronę w Social Mediach