Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to nasza specjalność. Każdy proces wyceny wymaga indywidualnego podejścia. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i celu jaki wycena ma spełnić, stosujemy odmienne metody pracy. Niezwykle istotne jest tu przeanalizowanie wszelkich czynników mogących wpływać na wartość firmy.

>> Zapytaj naszych ekspertów o wycenę przedsiębiorstwa <<

Wycena przedsiębiorstwa – analiza

W skład wyceny wchodzi więc dogłębna analiza danych finansowych, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również sama branża i otoczenie firmy. Wiedza dotycząca wartości firmy stanowi jeden ze strategicznych elementów zarządzania firmą, będąc podstawą do podejmowania kluczowych decyzji.

Każda wycena opiera się na dokumentach, które trzeba pozyskać w trakcie wyceny. Konkretna lista dokumentów zależy od przedmiotu i celu wyceny. Można jednak wyróżnić dokumenty lub informacje, które dotyczą większości wycen. W przypadku nieruchomości jest to dokumentacja dotycząca nieruchomości pod różnymi kątami: własnościowym, ewidencyjnym, czy planistycznym. W przypadku ruchomości jest to dokumentacja księgowa i techniczna, a w przypadku wyceny przedsiębiorstwa dokumentacja księgowo – finansowa.

Kiedy przyda się wycena przedsiębiorstwa?

Sytuacjami, w których szczególnie przyda się wycena przedsiębiorstwa, nawet jeśli nie jest to wymagane przez konkretne przepisy, są postępowania restukturyzacyjne. Plany restrukturyzacyjne często zakładają sprzedaż zbędnych aktywów np. ruchomości, nieruchomości czy nawet części przedsiębiorstwa. Sporządzenie wyceny pozwala na poznanie wartości, wycena służy też jako argument w negocjacjach. Wycena przedsiębiorstwa również może zabezpieczyć osobę zarządzającą przed zarzutami o niegospodarność.

Wycena przedsiębiorstwa może być sporządzona dla wierzytelności. Jak można zauważyć przedmiotem wyceny mogą być składniki majątku, których zbycie może być przewidziane w planie restrukturyzacyjnym w ramach postępowań restrukturyzacyjnych. Nieco inaczej niż wyżej przedmiot wyceny jest określany w przypadku postępowania „pre-pack”. Zgodnie z artykułem 56a. ustęp 1 Prawa Upadłościowego wniosek, a co za tym idzie opis i oszacowanie może dotyczyć: przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczna część przedsiębiorstwa.

Przedmiotem obrotu na rynku nie są tyle same przedmioty co prawa do nich: np. prawo własności, czy użytkowania wieczystego w przypadku nieruchomości. Wyceny mogą dotyczyć również innych praw. Przedmioty które podlegają wycenie są różne. Najczęściej są to nieruchomości, ruchomości czy całe przedsiębiorstwa

Wykonane przez nas wyceny przedsiębiorstw…

Wycena przedsiębiorstwa

…pozwalają ocenić rzeczywistą pozycję spółki na rynku, określić jej możliwości w zakresie inwestowania, a także podjąć rozmowy dotyczące fuzji, przejęcia czy przeprowadzenia oferty publicznej. Posiadamy również doświadczenie w przygotowywaniu wycen na potrzebyM&A, restrukturyzacji, upadłości, postępowań sądowych oraz rozliczeń między wspólnikami. Wycena do postępowań „pre-pack” – tu najczęściej stosowana jest metoda majątkowa. Jest to metoda uzasadniona, bo wartość dla nabywcy przedstawia przede wszystkim majątek upadającego przedsiębiorstwa. Wynika to również z braku możliwości uzasadnienia metody dochodowej, bo upadające przedsiębiorstwo najczęściej nie wykazuje dochodów, a także z braku możliwości stosowania metody porównawczej z powodu brak transakcji podobnymi podmiotami. Wycena w przypadku postępowań upadłościowych uwzględnia fakt, że nabywca przejmuje przedsiębiorstwo bez zobowiązań.

Lege Advisors wycenia…

Szacujemy WNiP, znaki towarowe, środki trwałe (w tym ruchomości, linie produkcyjne). Jednym słowem wyceniamy wszystko to co stanowi pozycje bilansowe w przedsiębiorstwach. Przedmiotem wykonywanych przez nas wycen były firmy zarówno z sektora MŚP,  jak i dużych przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, budowlanej, usługowej oraz finansowej. Zapraszamy do kontaktu >

Zobacz także: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Poleć tę stronę w Social Mediach